Mistä puhutaan, kun puhutaan ärmistä?

Tämä lyhenne tuli Kemissä ja koko Meri-Lapin alueella varsin tutuksi kevään 2021 aikana. Äkillinen rakennemuutos on tilanne, jossa muutokset tuotantorakenteessa aiheuttavat merkittäviä ja pysyviä vaikutuksia alueeseen ja alueen talouteen. Kemin kaupungissa on käynnissä poikkeuksellisen voimakas teollisuuden rakennemuutos, jonka vaikutukset tulevat näkymään pitkään Kemin ja Meri-Lapin työllisyys-, väestö- ja elinkeinorakenteessa.

Kemin äkilliseen rakennemuutokseen liittyvät hankkeet 

Päivitetty 18.1.2024 

Huhtikuussa 2021 alkanut Kemin äkillisen rakennemuutokseen liittyvä työ on edennyt tiiviissä yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Toimintaa ohjaa yhdessä laadittu äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelma. Erilaisilla hankkeilla mahdollistetaan yhteisen päämäärän toteutuminen. Toimijaverkoston tiivis yhteistyö heijastuu myös hankkeiden välillä tapahtuvaan aktiiviseen yhteistyöhön.   

Hankkeiden tavoitteita ovat työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen, alueen elinkeinorakenteen monipuolistaminen, yritysten muutoskyvyn edistäminen, uusien yritysten sijoittuminen alueelle ja kansainvälisten yritysten houkutteleminen, vihreä siirtymä ja tutkimus- ja kehitystoiminnan edistäminen. Hanketoiminnan vaikutukset tulevat jakautumaan laajasti teollisuuden ja elinkeinosektoreiden lisäksi työllisyyden ja työvoimapalveluiden, koulutuksen, maankäyttö- ja tonttipalveluiden, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä hyvinvointialan toimintaan. 

On hyvä huomioida myös aikaisempien hankkeiden vaikutukset nykyiseen tilanteeseen. Esimerkiksi helmikuussa 2020 Työtä Kemissä! (ESR) -hanke aloitti toimintansa, eli noin 12 kuukautta ennen Metsä Fibren biotuotetehtaan rakentamispäätöstä ja noin 14 kuukautta ennen Veitsiluodon tehtaan sulkemispäätöstä. Kuitenkin, tässä työllisyyden yhteispalvelun kehittämishankkeessa luotiin Pointti-palvelupiste, josta on muodostunut luonteva paikka myös äkilliseen rakennemuutokseen liittyvälle toiminnalle.

Huhtikuun 2021 jälkeen käynnistyneiden hankkeiden toiminta-ajat vaihtelevat vuodesta kahteen vuoteen, jolloin voidaan varmistaa siirtymä akuutista tilanteesta seuraavaan vaiheeseen. Hankkeiden rahoituskanavat ovat organisaatioiden omarahoitusten lisäksi kansalliset ja Euroopan Unionin rakennerahastot, joiden osuus useimmiten on 80-90 % hankkeiden kokonaiskustannuksista. 

Kemin äkillisen rakennemuutokseen liittyvä toiminta kehittyy prosessin edetessä, ja siten myös hankesalkkuun on odotettavissa kehitystä. Hankesalkkua päivitetään säännöllisesti.  

Käynnissä olevat ÄRM-hankkeet

                                Lapin liiton vaakuna ja logo

ÄRM-koordinaatio
Hankkeen kohderyhmän muodostavat Kemin äkillisen rakennemuutoksen sidosryhmät. Tavoitteena on varmistaa Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toimeenpano sekä yhteistyön sujuminen ja tiedon ketterä jakaminen. Hankkeessa kootaan yhteen äkillisen rakennemuutoksen hyviä käytäntöjä, ratkaisuja ja työvälineitä kansallisesti hyödynnettäväksi malliksi. Äkilliseen rakennemuutokseen liittyvä viestintä on yksi keskeinen koordinaatiohankkeen tehtävä. 
Toiminta-aika: 1.11.2021-30.6.2024 
Rahoitus ja ohjelma: Hanketta rahoitetaan 80 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella 
Budjetti koko toiminta-ajalle: 344 616 euroa 
Kaupungin osuus koko toiminta-aikana: 68 923 euroa 
Hankkeen hallinnointi: Kemin kaupungin elinvoimatoimiala 
Hankehenkilökunnan määrä: 1 
Yhteyshenkilö:
Irina Ruohonen, projektikoordinaattori
irina.ruohonen@kemi.fi
040 664 6417

ÄRM koordinaatiohankkeen tiedote 19.1.2022.

Ely-keskuksen logo    Euroopan aluekehitysrahaston EAKR logo     

Invest in Veitsiluoto
Hanke tukee yritysten sijoittumista Veitsiluodon yritysalueelle ja Kemin seudulle. Hankkeen tavoitteena on tukea Stora Enson johtamaa prosessia saada uusia yrityksiä sijoittumaan Veitsiluodon tehdasalueelle, ja houkutella yrityksiä Kemiin, Keminmaahan ja Simoon. Kohderyhmän painopiste on pk-yrityksissä, kohdistuen myös palveluiden, kaupan ja matkailun aloihin.
 
Toiminta-aika: 29.10.2021-30.11.2024
Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 669 300 euroa, Stora Enso 200 000 euroa 
Budjetti koko toiminta-ajalle: 836 636 euroa 
Hankkeen toteuttajat: Kemin Digipolis Oy yhdessä Stora Enson, Kemin kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa  
Yhteyshenkilö:
Päivi Keisu, projektipäällikkö
paivi.keisu@digipolis.fi
046 920 2552


Invest in Veitsiluoto -hankkeesta tarkemmin. 

                    Lapin liiton vaakuna ja logo

Äkillisestä rakennemuutoksesta rakennemuutokseen Veitsiluodon ÄRM

Äkillisestä rakennemuutoksesta ollaan siirtymässä kohti rakennemuutosta, kohti pitkän aikavälin tavoitteita ja toimenpiteitä. ÄRM-verkoston toiminnassa on käynyt ilmi, etteivät palvelut nykyisellään riitä paikkaamaan rakennemuutostilanteita, eikä olemassa ole rakennettua mallia äkillisen rakennemuutostilanteen kohtaamiseen. Tarvitaan jatkuva toimintamalli ja – suunnitelma, joka tukee alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä rahoitustarpeita huomioiden myös sosiaalisen kestävyyden. Vihreä siirtymä ohjaa teollisuuden murrosta ja murroksen myötä syntyy kokonaan uusia teollisia toimialoja sekä vakiintuneet toimialat uudistuvat. Rakennemuutossuunnitelmalla pystytään reagoimaan ja ennakoimaan pohjoiseen kohdistuviin investointeihin ja investointitarpeisiin huomioiden yritykset, osaamisen kehittäminen, kouluttautuminen, työllisyys sekä infrastruktuuri.
Toiminta-aika: 1.10.2023-31.5.2024 
Rahoitus ja ohjelma: Hanketta rahoitetaan 80 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella 
Budjetti koko toiminta-ajalle: 98 440 euroa 
Kaupungin osuus koko toiminta-aikana: 19 688 euroa 
Hankkeen hallinnointi: Kemin kaupungin elinvoimatoimiala 
Hankehenkilökunnan määrä: 1 
Yhteyshenkilö:
Sanna Kotajärvi, projektipäällikkö
sanna.kotajarvi@kemi.fi
040 5298857 

Päättyneet ÄRM-hankkeet

        Euroopan sosiaalirahaston logo      Vipuvoimaa Euroopan unionilta -ohjelman logoEly-keskuksen logo

       

Irtisanomisesta selviytymiseen:
Hanke toteutetaan Kemin kaupungin ja Lapin yliopiston yhteishankkeena. Kohderyhmän muodostavat Veitsiluodon tehtaalta irtisanotut Stora Enson ja alihankkijoiden työntekijät. Irtisanottuja ja heidän lähipiiriään tuetaan eteenpäin muuttuneessa tilanteessa erilaisia matalan kynnyksen -palvelumalleja hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmää ovat myös sote-ammattilaiset sekä järjestötoimijat. Hankkeessa kehitetään rakenteellista sosiaalityötä mallintamalla toimintaa äkillisten rakennemuutostilanteiden varalle.  Hankkeen toiminta-alue on Kemi, Keminmaa ja Simo.   
Toiminta-aika: 1.11.2021-30.6.2023, jatkoaika 31.10.2023 asti. 
Rahoitus ja ohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 90 % osuudella, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kemin kaupunki, Lapin yliopisto, Keminmaan kunta ja Simon kunta  
Budjetti koko toiminta-ajalle: 502 419 euroa 
Hankkeen toteuttajat: Kemin kaupungin perusturvatoimiala ja Lapin yliopisto 
Hankehenkilökunnan määrä: 4 
Yhteyshenkilö:  
Anu Fisk, projektipäällikkö
anu.fisk@kemi.fi
040 661 4519

Hankkeen käynnistymisestä lisää.

                              Lapin liiton vaakuna ja logo

ÄRM-agentti
Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat. Päätavoitteena on saavuttaa kasvua yrityksiin, houkutella alueelle uusia yrityksiä sekä aktivoida uutta yrittäjyyttä ja uusia liiketoiminta-avauksia.   
Toiminta-aika: 1.6.2021-30.6.2023
Rahoitus ja ohjelma: Hanketta rahoitetaan 90 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella. AKKE-rahoitus on alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen suunnattu rahoitusohjelma. 
Budjetti koko toiminta-ajalle: 145 616 euroa 
Hankkeen hallinnointi: Kemin kaupungin elinvoimatoimiala 
Hankehenkilökunnan määrä: 1 
Yhteyshenkilö:
Sanna Kotajärvi, yrityskehittämisen asiantuntija
sanna.kotajarvi@kemi.fi
040 529 8857

ÄRM agentti -hankkeen tiedote 9.9.2021.

    Lappian logo  

Kemi-Tornion alueen äkillisen rakennemuutoksen hoito 
Lappia ja Redu –oppilaitosten vetämän hankkeen kohderyhmän muodostavat äkillisestä rakennemuutoksesta johtuen irtisanotut henkilöt. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella edistetään osaamistarpeiden kartoittamista ja äkillisen rakennemuutoksesta johtuvien irtisanottujen koulutukseen ohjausta Kemi-Tornion alueen äkillisen rakennemuutoksen hoitamisessa. Hankkeessa tehdään alueellisesti tiivistä verkostoyhteistyötä työhallinnon, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on sopivien koulutuspolkujen löytyminen tutkintoihin, tutkinnon osiin tai yksittäisiin lupa- ja korttikoulutuksiin. Hankkeessa hyödynnetään ForeAammatti -osaamiskartoituspalvelua.  
Toiminta-aika: 2.8.2021-31.7.2023 
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 
Budjetti koko toiminta-ajalle: 250 000 euroa (Lappia), 150 000 euroa (Redu) 
Hankkeen toteuttajat: Ammattiopisto Lappia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu 
Yhteyshenkilöt:
Jari Iisakka, toimitusjohtaja (Lappia-Koulutus Oy)
jari.iisakka@lappia.fi
050 566 2120

Sirpa Tuomisto, asiakasvastaava/opintoneuvoja (Redu, Rovaniemi)
sirpa.tuomisto@redu.fi
040 584 0247

Euroopan sosiaalirahaston logo                  Ely-keskuksen logo

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke 
Hankkeessa etsitään ratkaisuja, kuinka Lappi pysyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Yksi hankkeen tavoitteista on kehittää Lapin alueen toimijoiden kykyä reagoida äkillisiin rakennemuutostilanteisiin. Lisäksi hankkeessa paneudutaan työvoiman saatavuuden ja työllisyyden haasteisiin sekä kehitetään tiedolla johtamisen toimintatapoja. Hankkeen myötä Lapin toimijoille rakennetaan ketterä elinvoimaa ja työllisyyttä edistävä yhteistyön toimintamalli.    
Toiminta-aika kokonaisuudessaan: 1.8.2021-31.12.2023 
Rahoitus: Euroopan Unionin sosiaalirahasto (ESR) 100 % osuudella 
Budjetti koko toiminta-ajalle: 508 900 euroa 
Hankkeen toteuttaja: Lapin ELY-keskus 
Hankehenkilökunnan määrä: 2 
Yhteyshenkilö:  
Satu Pekkala, projektipäällikkö 
satu.pekkala@ely-keskus.fi
0295 037 125 

      Lapin liiton vaakuna ja logo    Euroopan aluekehitysrahaston EAKR logo
Koronasta kasvuun -hanke
Hankkeen kohderyhmän muodostavat Kemin alueen mikro- ja pk-yritykset ja yrittäjät, joiden toimintaa korona on vaikeuttanut. Hankkeen ydintavoitteena on tukea yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia sekä luoda uskoa tulevaisuuteen. Hankkeessa luodaan yrityksille matalan kynnyksen tuki-, neuvonta- ja ohjaustoimintaa ja vahvistetaan yritysten keskinäistä verkostoitumista. Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten ja yrittäjien muutoskykyä millä edistetään yritysten toimintamahdollisuuksia myös äkillisen rakennemuutoksen vallitessa. 
Toiminta-aika kokonaisuudessaan: 1.8.2021-31.7.2023 
Rahoitus ja ohjelma: Euroopan Unionin sosiaalirahasto (ESR) 90 % osuudella ja Kemin kaupunki. Toimintalinja on 9. REACT- EU:n ESR- toimenpiteet, erityistavoite 12.4.   
Budjetti koko toiminta-ajalle: 168 512 euroa 
Kaupungin osuus koko toiminta-aikana: 16 851 euroa 
Hankkeen toteuttaja: Kemin kaupungin elinvoimatoimiala
Hankehenkilökunnan määrä: 1 
Yhteyshenkilö:  
Juha Simonaho, projektikoordinaattori
juha.simonaho@kemi.fi 
040 664 0313 

      Lapin liiton vaakuna ja logo    Euroopan aluekehitysrahaston EAKR logo

Master Plan Kemi
Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa Kemin alueen matkailun, kaupan ja palvelualojen liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä. Hankkeessa laaditaan yhdessä toimijoiden kanssa Master Plan Kemi 2030, jonka keskiössä on kestävä ja ympärivuotinen matkailu. Luotava kehittämissuunnitelma mahdollistaa paikallisten pk-yritysten koronasta toipumisen samalla kun toimijoiden edellytyksiä kehittyä ja kasvaa tuetaan äkillisessä rakennemuutostilanteessa.  
Toiminta-aika kokonaisuudessaan:
1.10.2021-30.6.2023
Rahoitus ja ohjelma:
Euroopan Unionin aluekehitysrahasto (EAKR) 90 % osuudella, Lapin Liitto ja Kemin kaupunki. Toimintalinja on 8. REACT- EU:n EAKR- toimenpiteet, erityistavoite 12.1.
Budjetti koko toiminta-ajalle:
256 506 euroa
Kaupungin osuus koko toiminta-aikana:
25 651 euroa
Hankkeen toteuttaja:
Kemin kaupungin elinvoimatoimiala
Hankehenkilökunnan määrä:
1
Yhteyshenkilö:
Anne Oikarinen, projektikoordinaattori
anne.oikarinen@kemi.fi
040 648 7449

Master Plan Kemi 2030 – Matkailun ja palveluiden elpymissuunnitelma

Ely-keskuksen logoEuroopan unioni  Vipuvoimaa EU:lta

Meri-Lapin kestävä kasvu
Tavoitteena on saada Kemin, Keminmaan ja Simon pk-yrityksiin osaamista ja kykyä kehittää toimintaansa niin, että nykyisiin ja tuleviin toimintaympäristön muutoksiin pystytään reagoimaan kestävällä tavalla. Kestävyyttä tarkastellaan ja kehitetään yritystasolla sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Äkillinen rakennemuutos ja muut toimintaympäristön kriiisit, kuten korona ja energiahinnan nousu, korostuvat hankkeen toimenpiteissä. 
Toiminta-aika kokonaisuudessaan: 1.2.2023-31.12.2023 
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR),
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Budjetti koko toiminta-ajalle: 213 218 euroa 
Hankkeen toteuttajat: Kemin Digipolis Oy 
Hankehenkilökunnan määrä: 1 
Yhteyshenkilö:  
Liisa Koivisto, projektipäällikkö, digitalisaatio
liisa.koivisto@digipolis.fi
040 198 0567

Meri-Lapin kestävä kasvu -koulutukset

Ely-keskuksen logo       Euroopan aluekehitysrahaston EAKR logo

PK-Kasvu
PK-Kasvu esiselvityksen aikana toteutetaan Kemin, Keminmaan ja Simon pk-yrityksille kasvukysely, jolla selvitettiin kasvun esteet ja mahdollisuudet. Jatkohankkeen aikana luodaan kasvukykyisille yrityksille kasvuohjelma, joka toteutetaan erillisinä yritys- tai yritysryhmähankkeina. PK-Kasvu hankkeilla pyritään löytämään ratkaisuja äkilliseen rakennemuutostilanteeseen alueen pk-yritysten kehittymisen kautta. Ostopalveluselvityksiä toteuttavat Lappia, Lapin AMK, Redu ja Lapin yliopisto 
Toiminta-aika kokonaisuudessaan: 11.10.2021-30.4.2022 
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR),
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Budjetti koko toiminta-ajalle: 101 016 euroa 
Hankkeen toteuttajat: Kemin Digipolis Oy 
Hankehenkilökunnan määrä: 1 
Yhteyshenkilö:  
Teemu Saralampi, projektipäällikkö 
teemu.saralampi@digipolis.fi
040 197 7149

  Lapin AMK ja materiaalien käytettävyyden tutkimus. - PDF Free Download

Uusi aika -hanke 
Hankkeen kohderyhmän muodostavat yksityiset yritykset, julkisorganisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat. Hanke linkittyy maakunnan meneillään oleviin kasvuohjelmiin ja rakennemuutoksiin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulun yhteyttä työelämään, uudistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseja ja kytkeä ne jatkuvaan oppimiseen. Lisäksi hankkeen myötä parannetaan maakunnan kykyä ennakoida ja valmistella uusia yhteistyöavauksia eri toimijoiden välillä. 
Toiminta-aika kokonaisuudessaan: 14.10.2021-31.12.2022 
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)  
Budjetti koko toiminta-ajalle: 200 000 euroa 
Hankkeen toteuttaja: Lapin Ammattikorkeakoulu 
Hankehenkilökunnan määrä: 4 
Yhteyshenkilö:  
Mirva Juntti, palvelupäällikkö
mirva.juntti@lapinamk.fi 
040 012 6287 

ÄRM Stora Enso/Uusi aika hanke.

                           Euroopan sosiaalirahaston logo             

Vaikuttavat työllisyyden tukitoimet äkillisessä rakennemuutoksessa -hanke 
Hankkeessa tuetaan Lapin alueen varautumista tulevaisuuden rakennemuutoksiin. Hankkeessa tarkastellaan äkillisessä rakennemuutostilanteessa tehtyjä toimenpiteitä, ja luodaan toimintamalli rakennemuutoksien hallinnan tueksi. Toimintamalli laaditaan erityisesti työllisyyden näkökulmasta, ja siinä humioidaan Lapin toimintaympäristöön liittyvät erityispiirteet. Toimintamallin kehittäminen pohjautuu vuonna 2021 alkaneeseen Kemin äkillisen rakennemuutoksen prosessiin.    
Toiminta-aika kokonaisuudessaan: 1.10.2022-31.12.2023 
Rahoitus: Euroopan Unionin sosiaalirahasto (ESR) 80 % osuudella
Myönnetty rahoitus: 136 644 euroa
Budjetti koko toiminta-ajalle: 170 805 euroa 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Pohjoisten yhteiskuntien professoritutkimuksen ryhmä (ProSoc)
Hankehenkilökunnan määrä: 4 
Yhteyshenkilö:  
Antti Koski, projektipäällikkö, koulutus- ja kehitysjohtaja 
antti.koski@ulapland.fi
040 736 8481

Hankkeesta tarkemmin.
ProSoc ryhmästä tarkemmin.

Ely-keskuksen logo      Euroopan aluekehitysrahaston EAKR logo

Vedyn mahdollisuudet Kemille
Hankkeen tarkoituksena on valmistaa Meri-Lapin talousalueen ja erityisesti pk-yritysten pääseminen mukaan hyödyntämään vetytaloutta. Esiselvityshankkeen aikana analysoidaan ja kuvataan vedyn tarjoamat mahdollisuudet ja käydään läpi alueen toimintaympäristö ja sen kehittämismahdollisuudet. Hankkeella varmistetaan oikein mitoitetun ja aikataulutetun panostus vetytalouden liiketoimintamahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen.  luomalla vetytalouden tiekartta, osaamiskartoitus pk-yrityksille ja vetytalouden infopaketti. Kevään 2022 aikana selvityksiä totuttavat Rejlers, AFRY ja Sweco/Gaia ostopalveluina.
Toiminta-aika kokonaisuudessaan:
1.8.2021-31.8.2023
Käynnissä olevalle hankkeella tullaan hakemaan jatkoaikaa.
Rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Budjetti koko toiminta-ajalle:
289 990 euroa, josta kehittämisavustus 231 990 euroa
Hankkeen toteuttajat:
Kemin Digipolis Oy
Hankehenkilökunnan määrä:
1
Yhteyshenkilö:
Janne Rautio, projektipäällikkö
janne.rautio@digipolis.fi
040 196 1114

Vetyhuuma on todellista -blogi.

Lapin liiton vaakuna ja logo           

XPAN 2022 
Hankkeen kohderyhmänä ovat Keminmaan ja Simon kuntien yrityskanta sekä kuntien luottamus- ja virkamiesjohto. Tavoitteena on Tornion ja Kemin äkillisen rakennemuutoksen rinnalla löytää alueellisesti merkittäviä erikoistumisen kärkiä, jotka palvelevat erityisesti keminmaalaisia ja simolaisia vahvuustekijöitä. Hankkeessa rakennemuutostilannetta tarkastellaan ja toimenpiteitä laaditaan pienemmän kunnan näkökulmasta, pienemmän kunnan omat rajalliset resurssit huomioiden. 
Toiminta-aika: 1.1.2022-31.5.2022. Hankkeelle on myönnetty jatkoaika 31.12.2022 asti. 
Rahoitus: Lapin Liitto AKKE-rahoitus 80 %, Keminmaan ja Simon kunnat  
Budjetti käynnissä olevalle hankkeelle: 58 000 euroa 
Kuntien osuus yhteensä: 11 600 euroa 
Hankkeen toteuttajat: Päätoteuttaja Keminmaan kunta, Simon kunta osatoteuttajana 
Hankehenkilökunnan määrä: Hankkeeseen ei ole erikseen palkattua henkilökuntaa. 
Yhteyshenkilöt:  
Anu Kumpuniemi, elinvoima-asiantuntija (Keminmaa) 
anu.kumpuniemi@keminmaa.fi 
040 156 3652