Hankkeet rahoitetaan suurelta osin rahoituksella, joka tulee tyypillisesti jostakin Euroopan Unionin rahoitusohjelmasta. Hankkeesta riippuen rahoitukseen ja toteutukseen voi osallistua kaupunkien ja kuntien lisäksi oppilaitoksia, kehitysyhtiöitä ja yrityksiä. Hankkeet pohjautuvat kaupungin strategiaan.

Allaolevaan listaan koottu käynnissä olevat hankkeet toimialoittain.

Elinvoimatoimiala

Ohjelma: Uudistava ja osaava Suomi 2021-2027
Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4.1 Polkuja työelämään
Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR+ 80 prosenttia, Kemin kaupunki 20 prosenttia
Toteuttaja: Kemin kaupunki
Toiminta-aika: 1.9.2023-31.8.2025
Budjetti koko toiminta-ajalle: 276 146 euroa
Kaupungin omarahoitusosuus: 55 229 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Maija Saarenpää
Tiivistelmä: Otetta-hanke ESR+, Osaamista työelämän tarpeisiin
Otetta-hankkeessa haetaan yhdessä työnantajien kanssa ratkaisuja yritysten osaajatarpeeseen ja kohtaantoon oppilaitos- ja yritysyhteistyötä kehittämällä. Hankkeen aikana rakennetaan ketterä ja paikalliset työnhakijat ja työnantajat tunteva toimintarakenne ja alueellinen toimintamalli huomioiden alueen osaajatarpeet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Rahoitus ja ohjelma: Hanke rahoitetaan 80 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella. AKKE-rahoitus on alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen suunnattu rahoitusohjelma.
Toiminta-aika: 1.11.2021–30.6.2024
Budjetti koko toiminta-ajalle: Hankkeen kokonaisbudjetti on 344 616 euroa.
Kaupungin osuus: 68 923 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Irina Ruohonen
Tiivistelmä: Hankkeella vastataan Kemissä olevaan äkilliseen rakennemuutokseen Stora Enson Veitsiluodon tehtaan sulkemisen johdosta. Hankkeella varmistetaan Kemin äkillisen rakennemuutoksen case Veitsiluoto -toimintasuunnitelman toimeenpano ja yhteistyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti. Äkillisen rakennemuutoksen koordinaatiohankkeen avulla varmistetaan tiedon jakaminen. Näin hanke tukee Veitsiluodon ÄRM-toiminnan laajan yhteistyöverkoston toimivuutta. Koordinaation kautta myös kootaan ja levitetään ÄRM-toimintojen hyviä käytäntöjä, ratkaisuja ja työvälineitä muiden toimijoiden käyttöön. Tavoitteena on, että Kemin ja Meri-Lapin alueelle suunnatut ÄRM-rahoitukset ja niiden avulla käynnistetyt toimet hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja kattavasti.

Rahoitus ja ohjelma: Hanke rahoitetaan 80 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella.
Toiminta-aika: 1.11.2021–30.6.2024
Budjetti koko toiminta-ajalle: 98 440 euroa.
Kaupungin osuus: 19 688 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Sanna Kotajärvi
Tiivistelmä: Äkillisestä rakennemuutoksesta ollaan siirtymässä kohti rakennemuutosta, kohti pitkän aikavälin tavoitteita ja toimenpiteitä. ÄRM-verkoston toiminnassa on käynyt ilmi, etteivät palvelut nykyisellään riitä paikkaamaan rakennemuutostilanteita, eikä olemassa ole rakennettua mallia äkillisen rakennemuutostilanteen kohtaamiseen. Tarvitaan jatkuva toimintamalli ja – suunnitelma, joka tukee alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä rahoitustarpeita huomioiden myös sosiaalisen kestävyyden. Vihreä siirtymä ohjaa teollisuuden murrosta ja murroksen myötä syntyy kokonaan uusia teollisia toimialoja sekä vakiintuneet toimialat uudistuvat. Rakennemuutossuunnitelmalla pystytään reagoimaan ja ennakoimaan pohjoiseen kohdistuviin investointeihin ja investointitarpeisiin huomioiden yritykset, osaamisen kehittäminen, kouluttautuminen, työllisyys sekä infrastruktuuri.

Hyvinvointitoimialan lasten ja nuorten palvelut

Rahoitus ja ohjelma: Opetushallituksen ja Kemin kaupungin rahoittama
Toiminta-aika: 1.8.2022-6.6.2024
Budjetti: 442 000
Kaupungin osuus: 44 200
Hankehenkilökunnan määrä: 10
Yhteyshenkilö: Johtava rehtori Pia Hulkkonen
Tiivistelmä: Kemin kaupungin organisoima opetushallituksen rahoittama 2-vuotinen Vahva lukutaito -hanke aktivoi maahanmuuttotaustaisten oppilaiden teknistä ja ymmärtävää lukutaitoa. Hanke mahdollistaa tuen tarjoamisen suomi toisena kielenä oppilaille tehostetusti. Tuki painotetaan erityisesti nivelvaiheisiin oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun ja sieltä toiselle asteelle. Kodin osuutta oppimisessa vahvistetaan. Tarkoituksena on myös kertoa vanhemmille suomalaisesta koulujärjestelmästä ja koulusta, joka toimii kodin ja koulun yhteistyön avulla. Hyvä suomen kielen osaaminen parantaa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimimaan sen täysivaltaisena jäsenenä.

Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023-2024. Arviointijärjestelmä Valssin käyttöönotto, sekä Kemin varhaiskasvatuksen arviointiprosessin uudistaminen Valssin avulla. 1.1.2023-30.6.2024. Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023. Vaikuttavaa tukea Kemin varhaiskasvatuksessa. 10.5.2022-31.7.2024. Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023-2024. Tasa-arvoista ja yhdenvertaista kasvua Kemin varhaiskasvatuksessa. Avustus 94 000e, omaosuus 23 500 e, yhteensä 117 500 e. Käyttöaika 2023-31.12.2024. Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Erityisavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2023. Avustus 56 160e, omaosuus 6 240 e, yhteensä 62 400 e. Avustuksella kehitetään Kemin varhaiskasvatuksen digitalisaation johtamista tukevia ratkaisuita ja toimintamalleja. Käyttöaika 15.6.2023-31.12.2025. Rahoittaja Opetushallitus.

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot kehittämisohjelmaa perusopetuksessa vuosille 2022–2024. Avustus 155 600e, omaosuus 38 900 e, yhteensä 194 500e. Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023–2024. Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä koulupolku 3. Avustus 294 000e, omaosuus 73 500 e, yhteensä 367 500 e. Käyttöaika 2023- 31.12.2024. Rahoittaja Opetus ja kulttuuriministeriö.

Valtionavustus koulujen kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 2023. Kemin kerhot pyörivät 6. Avustus 16 000e, omaosuus 6858 e, yhteensä 22 858 e. Käyttöaika 2023-31.12.2024. Rahoittaja Opetushallitus.

Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseen sekä siirtymien tukemiseen vuosille 2022–2024. 20.06.2022-31.07.2024.

Valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuosille 2024–2025. Huolesta hyvinvointiin- Kemin opiskeluhuolto vahvaksi. Avustuksella kehitetään yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän tuen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhaisen tuen saavutettavuutta. Avustus 36 218, 78e, omaosuus 15 522 e yhteensä 51 741 e. Avustuksella Käyttöaika 1.1.2024–31.7.2025.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024. 26.10.2022-31.7.2024

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin. 9.11.2022-31.7.2024.

Hankeavustus lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen 2023. Hyvinvoiva oppii. Avustus 3 9419e, omaosuus 4 381e, yhteensä 43 800 e. Avustuksella edistetään oppimisvaikeuksien varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen varhaista aloittamista. Avustuksella edistetään opiskelijoiden hyvinvointia. Käyttöaika 20.12.2023-30.6.2025.

Hankeavustukset koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 2024. Kemin kerhot pyörivät 7. Avustus: 15 000e, omarahoitusosuus 6 429 e, avustus yhteensä 21 429 e. Hankeavustuksella järjestetään kerhotoimintaa koululaisille, joka tarjoaa ohjattua, mielekästä tekemistä joustavasti koulupäivässä, lisää lasten tasavertaisuutta, turvallisuuden tunnetta, sekä ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Kerhotoiminta tukee perusopetusta, sekä vahvistaa kodin ja koulun kasvatusyhteistyötä. Tavoitteena on antaa mahdollisuus oppilaille tutustua harrastuksiin ja lisätä harrastuneisuutta. Avustuksen käyttöaika on 17.6.2024-31.12.2025.

Valtionavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Päiväleiritoimintaa kemiläisille 7-12-vuotiaille lapsille ja nuorille koulujen loma-aikana. Myönnetty avustus: 5 500 e, omaosuus 611,11e, kokonaisavustus 6111,11e. Avustuksen käyttöaika on 1.5.2024-31.05.2025

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027. Myönnetty avustus 253 000 euroa, joka jakaantuu varhaiskasvatuksen (60000e, omaosuus15 000e) perusopetuksen (177 000e, omaosuus 44 250e) ja esiopetuksen (16 000e ja 4000e) kesken. Avustuksella vahvistetaan tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inklusiivistä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Avustuksella palkataan lisähenkilöstöä pienentämään varhaiskasvatuksen lapsiryhmiä sekä tukemaan esi- ja perusopetuksen opetusryhmien opetuksen toteuttamista. Avustuksen käyttöaika on 17.4-31.12.2027

Liikunnallinen elämäntapa ja ulkotoiminnan kehittäminen Kemin varhaiskasvatuksessa. Myönnetty avustus: 20 850e, omaosuus 20 850e, yhteensä 41 700 e. Avustuksella palkataan varhaiskasvatuksen
liikuntakoordinaattori, joka tukee liikunnallisen toimintakulttuurin muodostamista ja kehittämistä, kehittää perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja liikuntakasvatuksen pysyviä toimintamalleja varhaiskasvatukseen. Avustuksen käyttöaika: 1.1.2024-31.12.2024.

Päiväkotipihojen liikunnallistaminen. Yhteistyössä ympäristötoimialan kanssa on haettu avustusta Sauvosaaren päiväkodin pihan liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen. Haettu rahoitus on suuruudeltaan 9 000 e ja omarahoitusosuus on 21 000 e. Käyttöaika on 1.1.2024-31.12.2026.

Hyvinvointitoimialan vapaa-aikapalvelut

Avustus Vuonna 2023-2024 Kemin taidemuseossa järjestettävien näyttelyiden näyttelypalkkioiden kattamiseen.

Toiminta-aika: 1.8.2023-31.7.2024
Budjetti koko toiminta-ajalle: 60 000 euroa
Kaupungin osuus: 15 000 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: tuntiohjaajia 30 kerhossa
Yhteyshenkilö: Koordinaattori Janne Jylkkä
Tiivistelmä: Harrastusten Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan järjestämiseen koulupäivän yhteydessä lukuvuonna 2023-2024. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1. – 9. luokan oppilaat sekä lisäopetuksen oppilaat. Kemin kaikki koulut ovat mukana hankkeessa ja hankkeessa järjestetään säännöllistä viikoittaista toimintaa koulupäivien jälkeen. Jokaiselle koululle on valittu harrastukset, jotka kouluittain oppilaat ovat toivoneet koulun harrastekyselyn pohjalta toteutettavaksi.

Toiminta-aika: 1.1.2024-31.12.2024
Budjetti koko toiminta-ajalle: 38 000 euroa
Kaupungin osuus: 19 000 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1 harrastekoordinaattori
Yhteyshenkilö: Harrastekoordinaattori Maarit Lasanen
Tiivistelmä: Hankkeessa luodaan uudenlaista harrastemallia kemiläisten liikuttamiseksi. Harrastekoordinaattori hallinnoi kaupungin liikuntakenttää ja kehittää ja organisoi uutta toimintaa, muun muassa harrastepassin ja Liikkuva kunta-ohjelman kautta.
Tarve ennaltaehkäisevälle, hyvinvointia ylläpitävälle ja lisäävälle työlle on Kemissä merkittävä. Erilaiset mittaustulokset, kuten kouluterveyskyselyt ja Move!-mittaustulokset osoittavat, että Kemissä on tarve lisätä harrastuneisuutta ja liikunta-aktiivisuutta. Olemme joissakin ikäryhmissä onnistuneet lisäämään harrastuneisuutta ja aktiivisuutta onnistuneen hanketyön avulla ja tavoite on vakiinnuttaa toimintaa kunnan omaksi toiminnaksihankeajan päättymisen jälkeen.

Valtionavustus kirjastotoiminnan kehittämiseen. Sinun, minun ja meidän kirjasto! 01.04.2023 – 31.12.2024.

Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Vahvassa puussa kasvaa vihreimmät lehdet. 1.8.2023-31.07.2025.

Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen. 20.6.2023-19.06.2024.

Avustukset kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin 2024-2025. Avustus 11 000e, omaosuus 3500 e, yhteensä 14 550e.

Keskusvirasto

Rahoitus ja ohjelma: Hanketta rahoitetaan 80 prosentin osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella, hankkeen kokonaisbudjetti on 48 149 euroa.
Toiminta-aika: 1.8.2023–31.3.2024
Budjetti koko toiminta-ajalle: 48 149 euroa
Kaupungin osuus: 9 630 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Senja Raappana
Tiivistelmä: Hankkeen avulla on tarkoitus luoda uusi kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava korkeatasoinen matkailutuote, Lumiukon kotikaupunki. Hankkeen kautta määrittelemme ja rakennamme Lumiukolle mukaansatempaavan tarinan sekä viestimme Lumiukon kotipaikkaa ja kotikaupunkia määritellylle kohderyhmille. Lumiukosta on tarkoitus tehdä oleellinen osa Kemin arktista matkailubrändiä, jossa yhdistyy riemu ja vastuullisuus.

Hankkeessa yhteistyötahoina toimivat Kemin Matkailu Oy, paikalliset yritykset, yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset ja paikalliset yhdistykset.

Talousarvio 2024 -kirjan hankeluettelosta löytyy tarkempia tietoja kaupungin hankkeista

Päättyneet hankkeet

Hanke peruttu.

Kunta Helmi 2, Kemin merelliset ranta-alueet, puidenpuuttuman hiekkarannan kunnostus ja Leukalan ranta-alueen raivaus 1.1.2022-31.12.2023

Ohjelma ja rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan sosiaalirahaston Toimintalinja 5. Osallisuus ja köyhyyden torjunta erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. 
Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kemin kaupunki, Lapin yliopisto, Keminmaan ja Simo. 
Toteuttajina: Kemin kaupunki ja Lapin yliopisto, toiminta-alueena on Kemi, Keminmaa ja Simo
Toiminta-aika: 1.11.2021–31.10.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 502 419 euroa
Kaupungin omarahoitusosuus: 23 065 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 4,5 (Kemissä 3 ja Lapin yliopistolla 1,5)
Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Anu Fisk, hanketyöntekijät Nina Kukkonen ja Katri Ollitervo.
Tiivistelmä: Irtisanomisesta selviytymiseen – hanke on Stora Enson Veitsiluodon tehtaan lopettamiseen liittyvä hanke, millä tuetaan ja autetaan tehtaalta ja alihankkijoilta irtisanottujen selviytymistä tilanteesta. Hanke on osa Kemin alueen äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmaa. Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen apua ja tukea sekä ohjausta muihin sosiaali- ja terveyssektorin palveluihin, järjestää erilaisiin tilanteisiin liittyviä ryhmätoimintoja sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä Kemin, Keminmaan ja Simon alueilla.  Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamallia vastaavien äkillisten muutostilanteiden varalle hyödyntäen rakenteellisen sosiaalityön menetelmiä. 

Toiminta-aika: 1.1.2022 – 31.12.2022
Budjetti: 100 000 euroa
Kaupungin osuus: 50 000 euroa
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala / Liikunnanohjaaja Heidi Lassuri
Tiivistelmä: Kemin kaupungin organisoima Liikkuminen on Makiaa Kemissä hanke aktivoi eri-ikäisiä ihmisiä liikkumaan yhdessä. Hanke luo mallin ja rytmin aktiiviselle, toistuvalle liikunnalliselle elämäntavalle. Tavoite on säännöllisten ryhmien kokoontumisessa, ja liikunnan intensiivilyhytkursseissa sekä aktiivisen toiminnan järjestäminen varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle. Toimintoympäristö rakentuu ja vahvistuu eri organisaatioiden ja toimijoiden osaamisen, jakamisen ja yhteistyön kautta.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja valtion rahoitus 885 791 euroa, kuntien rahoitus : tuensaajan omarahoitus 221 447 euroa
Toiminta-aika: 1.2.2020–31.8.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 1 107 238 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 61 848 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3,5 henkilötyövuotta
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Maija Saarenpää
Lyhyt tiivistelmä:
Työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen yhteistyössä Kemin kaupungin, Lapin Ely-keskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa Kemin rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. Yhteispalvelumalli kokoaa yhteen ja kokonaisvaltaistaa monialaiset palvelurakenteet ja yhteensovittaa entistä tehokkaammin ja selkeämmin eri toimijoiden palvelut rakennetyöttömien työllisyyden edistämiseksi.

Tästä linkistä pääset Työllisyyden yhteispalvelupiste Pointin sivulle.

Avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin 2022, 3.6.2022-19.8.2023

Rahoitus ja ohjelma: Toimintalinja 9. REACT- EU:n ESR- toimenpiteet, erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen. ESR:n ja valtion rahoitus 151 661 euroa, kuntien rahoitus 16 851 euroa.
Toiminta-aika: 01.08.2021-31.07.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 168 512 euroa
Kaupungin osuus: 16 851 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Juha Simonaho
Tiivistelmä: Koronasta kasvuun hankkeen tarkoituksena on tukea Kemin alueen yrittäjiä vaikeasta koronatilanteesta toipumisessa. Hankkeen kohderyhmänä on Kemin alueen mikro- ja pk- yritykset ja yrittäjät, joiden toimintaa korona on vaikeuttanut. Hankkeen ydintavoitteena on tukea yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia sekä luoda uskoa tulevaisuuteen. Hankkeessa luodaan yrityksille matalan kynnyksen tuki- neuvonta ja ohjaustoimintaa ja vahvistetaan yritysten keskinäistä verkostoitumista sekä luodaan yrittäjien kehittämistoiminnalle puitteita.

Ohjelma ja rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja 9. REACT- EU:n ESR- toimenpiteet, erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kemi.
Toiminta-aika: 1.9.2021–31.7.2023
Budjetti: 295 400 euroa
Kaupungin omarahoitusosuus: 29 540 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3
Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Saara Kaarnalinna, hanketyöntekijät Elisa Perätalo ja Miia Sulasalmi
Tiivistelmä: Vahvax- hanke jatkaa kaupungin aiemmin toteuttamaa Yhdessä etänä- hankkeen toimintaa juurruttamalla ja jalkauttamalla aikuissosiaalityön digitaalisia menetelmiä ja samalla vahvistamalla niiden henkilöiden tilanteita, jotka ovat korona-tilanteessa haavoittuvimmassa asemassa.  Hankkeen perheiden palvelujen osuudessa keskitytään kehittämään Kemin sähköistä perhekeskusta vanhemmuuden tuen vahvistamiseksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan ja nuorisoalan ammattilaisille sekä järjestösektorille digitaitojen koulutuksia.

Toiminta-aika: 1.8.2022-31.7.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 71 250 euroa
Kaupungin osuus: 14 250 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Koordinaattori Janne Jylkkä
Tiivistelmä: Harrastusten Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan järjestämiseen koulupäivän yhteydessä lukuvuonna 2022-2023. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1. – 9. luokan oppilaat sekä lisäopetuksen oppilaat. Kemin kaikki koulut ovat mukana hankkeessa ja hankkeessa järjestetään säännöllistä viikoittaista toimintaa koulupäivien jälkeen. Jokaiselle koululla on Harrastuksiin tutustumisharrastus ja lisäksi kaksi muuta harrastusta, jotka kouluittain valitaan koulun harrastekyselyn pohjalta toteutettavaksi.

Rahoitus ja ohjelma: Lapin liitto. Toimintalinja 8. REACT- EU:n EAKR- toimenpiteet, erityistavoite 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Toiminta-aika: 1.10.2021-30.6.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 256.506 euroa
Kaupungin osuus: 25.651 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilöt: projektikoordinaattori Anne Oikarinen
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa Kemin alueen matkailun ja kaupan ja palvelualojen liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla (master plan 2030), laajentamalla yhteistyöverkostoja sekä mahdollistamalla laadukkaammat ja kilpailukykyiset palvelut matkailijoille. Hankkeessa tehdään yhdessä matkailu- ja palvelutoimijoiden kanssa master plan 2030, jossa hankesuunnitelman mukaan keskiössä pitää olla kestävä ja ympärivuotinen matkailu. Master planissa huomioidaan muun muassa merellisyys, arktisuus, saavutettavuus ja digitaalisuus. Master plania tehdään esimerkiksi työpajojen, pilottien, työryhmien ja benchmarkkausmatkojen avulla. Hankkeessa luotava kehittämissuunnitelma mahdollistaa paikallisten pk-yritysten koronasta toipumisen ja luo edellytyksiä uuteen kasvuun koronan jälkeiseen aikaan. Suunnitelman myötä pystytään hyödyntämään kotimainen matkailu ja mahdollistamaan kansainvälisen matkailunelpyminen ja monipuolistamaan tarvittaessa kansainvälistä matkailua (esim. uudet kohderyhmät ja -maat). Lyhyen aikavälin tavoitteena on hyödyntää biotuotetehtaan rakentamisvaiheen tuoma työntekijöiden matkailu ja kiinnostus Kemiä kohtaan.

Rahoitus ja ohjelma: Hanketta rahoitetaan 90 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella, hankkeen kokonaisbudjetti on 145 616 euroa.
Toiminta-aika: 1.6.2021–30.6.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 145 616 euroa.
Kaupungin osuus vuonna 2021: 4979,2 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: yrityskehittämisen asiantuntija Sanna Kotajärvi
Tiivistelmä: Hankkeella vastataan Kemissä olevaan äkilliseen rakennemuutokseen, Metsä Fibren aiheuttamaan positiiviseen rakennemuutokseen ja Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan lopettamiseen liittyvään negatiiviseen rakennemuutokseen kääntämällä sitä positiiviseksi. Tavoitteena on 1000 uutta työpaikkaa Kemin seudulle. Päätavoite on aktivoida yrittäjyyttä ja saavuttaa kasvua yrityksiin sekä luoda edellytyksiä uusien koulutuksien käynnistämiselle. Toimijoiden yhteistyötä lisäämällä haetaan uutta Invest in -toimintaa ja luodaan uutta osaamista ja palveluliiketoimintoja. Hankkeen toimenpiteillä lisätään Kemin alueen houkuttelevuutta sekä vahvistetaan ja luodaan positiivista kaupunkikuvaa.

Rahoitus ja ohjelma: Pohjois-Pohjanmaan ELY on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 226 032 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 80 prosenttia.
Toiminta-aika: 1.3.2021–30.6.2023
Budjetti: Kokonaiskustannukset ovat 282 540 euroa.
Kaupungin osuus: 56 508 euroa
Henkilökunnan määrä: 1,7
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Eija Kinnunenhanketyöntekijä Senja Raappanahankesihteeri Anne Rahkola
Tiivistelmä: Hanke jatkaa työtä kestävän kehityksen ja vähähiilisten toimintatapojen edistämiseksi, nyt kohderyhmänä ovat Kemissä toimivat mikro- ja pk-yritykset. Hankkeen tavoitteena on:
• lisätä Kemin alueella toimivien mikro- ja pk-yritysten tietämystä kestävistä ja vähähiilisistä toimintatavoista ja
• saada Kemin alueen mikro- ja pk-yritykset toimimaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen sekä viestimään kestävän kehityksen toiminnastaan.

Hankkeen tuloksena on mm. ympäristökäsikirjapohja, jonka avulla yritysten kestävän kehityksen mukainen toiminta ja siitä viestiminen helpottuu ja tehostuu.

 

 

 

Erityisavustus lastenkulttuurin innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen 1.6.2022-30.6.2023

Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön 18.05.2022 – 17.05.2023

Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 1.2.2022-1.2.2023

Kunta Helmi, Kemin merelliset ranta-alueet, kukkaniittyhanke ja Kivilonkan kunnostus 1.1.2021-31.12.2022

Potkua työelämään, Kivalo-opisto/Pohjantähtiopisto kumppanina 30.6.2021-31.12.2022

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 108 387 euroa, kuntien rahoitus 27 097 euroa.
Toiminta-aika: 1.6.2021–30.9.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 135 484 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2021: 15 490 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1,5
Yhteyshenkilö: elinkeinopäällikkö Hanna Alila
Tiivistelmä: Perämeren saaristomatkailun kehittämishankkeen päätarkoitus on edistää Kemin houkuttelevuutta matkakohteena, merellisyyteen, saaristoon ja Sisäsatamaan nojaten. Tarkoitus on lisätä vierailijoiden määrä laajentamalla saaristoon liittyvää palvelutarjontaa, ja sitä myöten myös kasvattaa kävijöiden viipymistä sekä muiden palvelujen käyttämistä Kemissä.

Työkyvyn kehittämistä ketterästi, elinvoimatoimialan ja Kemin Satama Oy:n yhteinen työelämän kehittämishanke 1.9.2021-31.8.2022

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 359 904 euroa, kuntien rahoitus 89 976 euroa.
Toiminta-aika: 1.1.2020–30.6.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 449 880 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 31 670 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anne Oikarinen
Tiivistelmä: Tavoitteena on käynnistää ympärivuotista kaupunkiviljelyä, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä sekä luoda paikallinen toimintamalli hävikkiruuan hyödyntämiselle.

Positiivista pöhinää Meri-Lapissa, Kivalo-opisto 1.8.2020-30.6.2022

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) 15.1.2019–14.1.2022, hankkeen toteuttajana Toivola-Luotolan Setlementti ry

Digiajan työhyvinvointihanke 1.2.2019 – 31.12.2021, hankkeen toteuttaja Lapin yliopisto

Silver Economy Kemi-valmisteluhanke 1.1.2020–31.8.2021

Tiedolla johtamisen strategia Kemissä joulukuu 2019 – marraskuu 2021

Monikulttuurinen kohtaamispaikka Mikseri, hankkeen toteuttajana Toivola-Luotolan Setlementti ry