Hankkeet rahoitetaan suurelta osin rahoituksella, joka tulee tyypillisesti jostakin Euroopan Unionin rahoitusohjelmasta. Hankkeesta riippuen rahoitukseen ja toteutukseen voi osallistua kaupunkien ja kuntien lisäksi oppilaitoksia, kehitysyhtiöitä ja yrityksiä. Hankkeet pohjautuvat kaupungin strategiaan.

Allaolevaan listaan koottu hankkeita toimialoittain.

Elinvoimatoimiala

Kunta Helmi 2, Kemin merelliset ranta-alueet, puidenpuuttuman hiekkarannan kunnostus ja Leukalan ranta-alueen raivaus 1.1.2022-31.12.2023

Rahoitus ja ohjelma: Hanke rahoitetaan 80 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella. AKKE-rahoitus on alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen suunnattu rahoitusohjelma.
Toiminta-aika: 1.11.2021–31.10.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: Hankkeen kokonaisbudjetti on 344 616 euroa.
Kaupungin osuus: 68 923 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Irina Ruohonen
Tiivistelmä: Hankkeella vastataan Kemissä olevaan äkilliseen rakennemuutokseen Stora Enson Veitsiluodon tehtaan sulkemisen johdosta. Hankkeella varmistetaan Kemin äkillisen rakennemuutoksen case Veitsiluoto -toimintasuunnitelman toimeenpano ja yhteistyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti. Äkillisen rakennemuutoksen koordinaatiohankkeen avulla varmistetaan tiedon jakaminen. Näin hanke tukee Veitsiluodon ÄRM-toiminnan laajan yhteistyöverkoston toimivuutta. Koordinaation kautta myös kootaan ja levitetään ÄRM-toimintojen hyviä käytäntöjä, ratkaisuja ja työvälineitä muiden toimijoiden käyttöön. Tavoitteena on, että Kemin ja Meri-Lapin alueelle suunnatut ÄRM-rahoitukset ja niiden avulla käynnistetyt toimet hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja kattavasti.

Rahoitus ja ohjelma: Toimintalinja 9. REACT- EU:n ESR- toimenpiteet, erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen. ESR:n ja valtion rahoitus 151 661 euroa, kuntien rahoitus 16 851 euroa.
Toiminta-aika: 01.08.2021-31.07.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 168 512 euroa
Kaupungin osuus: 16 851 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Juha Simonaho
Tiivistelmä: Koronasta kasvuun hankkeen tarkoituksena on tukea Kemin alueen yrittäjiä vaikeasta koronatilanteesta toipumisessa. Hankkeen kohderyhmänä on Kemin alueen mikro- ja pk- yritykset ja yrittäjät, joiden toimintaa korona on vaikeuttanut. Hankkeen ydintavoitteena on tukea yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia sekä luoda uskoa tulevaisuuteen. Hankkeessa luodaan yrityksille matalan kynnyksen tuki- neuvonta ja ohjaustoimintaa ja vahvistetaan yritysten keskinäistä verkostoitumista sekä luodaan yrittäjien kehittämistoiminnalle puitteita.

Rahoitus ja ohjelma: Lapin liitto. Toimintalinja 8. REACT- EU:n EAKR- toimenpiteet, erityistavoite 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Toiminta-aika: 1.10.2021-30.4.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 256.506 euroa
Kaupungin osuus: 25.651 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilöt: projektikoordinaattori Anne Oikarinen
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa Kemin alueen matkailun ja kaupan ja palvelualojen liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla (master plan 2030), laajentamalla yhteistyöverkostoja sekä mahdollistamalla laadukkaammat ja kilpailukykyiset palvelut matkailijoille. Hankkeessa tehdään yhdessä matkailu- ja palvelutoimijoiden kanssa master plan 2030, jossa hankesuunnitelman mukaan keskiössä pitää olla kestävä ja ympärivuotinen matkailu. Master planissa huomioidaan muun muassa merellisyys, arktisuus, saavutettavuus ja digitaalisuus. Master plania tehdään esimerkiksi työpajojen, pilottien, työryhmien ja benchmarkkausmatkojen avulla. Hankkeessa luotava kehittämissuunnitelma mahdollistaa paikallisten pk-yritysten koronasta toipumisen ja luo edellytyksiä uuteen kasvuun koronan jälkeiseen aikaan. Suunnitelman myötä pystytään hyödyntämään kotimainen matkailu ja mahdollistamaan kansainvälisen matkailunelpyminen ja monipuolistamaan tarvittaessa kansainvälistä matkailua (esim. uudet kohderyhmät ja -maat). Lyhyen aikavälin tavoitteena on hyödyntää biotuotetehtaan rakentamisvaiheen tuoma työntekijöiden matkailu ja kiinnostus Kemiä kohtaan.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja valtion rahoitus 885 791 euroa, kuntien rahoitus : tuensaajan omarahoitus 221 447 euroa
Toiminta-aika: 1.2.2020–31.12.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 1 107 238 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 61 848 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3,5 henkilötyövuotta
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Maija Saarenpää
Lyhyt tiivistelmä:
Työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen yhteistyössä Kemin kaupungin, Lapin Ely-keskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa Kemin rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. Yhteispalvelumalli kokoaa yhteen ja kokonaisvaltaistaa monialaiset palvelurakenteet ja yhteensovittaa entistä tehokkaammin ja selkeämmin eri toimijoiden palvelut rakennetyöttömien työllisyyden edistämiseksi.

Tästä linkistä pääset Työllisyyden yhteispalvelupiste Pointin sivulle.

Rahoitus ja ohjelma: Hanketta rahoitetaan 90 % osuudella Lapin liiton AKKE-rahoituksella, hankkeen kokonaisbudjetti on 145 616 euroa.
Toiminta-aika: 1.6.2021–31.12.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 145 616 euroa.
Kaupungin osuus vuonna 2021: 4979,2 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: yrityskehittämisen asiantuntija Sanna Kotajärvi
Tiivistelmä: Hankkeella vastataan Kemissä olevaan äkilliseen rakennemuutokseen, Metsä Fibren aiheuttamaan positiiviseen rakennemuutokseen ja Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan lopettamiseen liittyvään negatiiviseen rakennemuutokseen kääntämällä sitä positiiviseksi. Tavoitteena on 1000 uutta työpaikkaa Kemin seudulle. Päätavoite on aktivoida yrittäjyyttä ja saavuttaa kasvua yrityksiin sekä luoda edellytyksiä uusien koulutuksien käynnistämiselle. Toimijoiden yhteistyötä lisäämällä haetaan uutta Invest in -toimintaa ja luodaan uutta osaamista ja palveluliiketoimintoja. Hankkeen toimenpiteillä lisätään Kemin alueen houkuttelevuutta sekä vahvistetaan ja luodaan positiivista kaupunkikuvaa.

Kunta Helmi, Kemin merelliset ranta-alueet, kukkaniittyhanke ja Kivilonkan kunnostus 1.1.2021-31.12.2022

Potkua työelämään, Kivalo-opisto/Pohjantähtiopisto kumppanina 30.6.2021-31.12.2022

Työkyvyn kehittämistä ketterästi, elinvoimatoimialan ja Kemin Satama Oy:n yhteinen työelämän kehittämishanke 1.9.2021-31.8.2022

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 359 904 euroa, kuntien rahoitus 89 976 euroa.
Toiminta-aika: 1.1.2020–30.6.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 449 880 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 31 670 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anne Oikarinen
Tiivistelmä: Tavoitteena on käynnistää ympärivuotista kaupunkiviljelyä, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä sekä luoda paikallinen toimintamalli hävikkiruuan hyödyntämiselle.

Positiivista pöhinää Meri-Lapissa, Kivalo-opisto 1.8.2020-30.6.2022

Rahoitus ja ohjelma: Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja valtion rahoitus 108 387 euroa, kuntien rahoitus 27 097 euroa.
Toiminta-aika: 1.6.2021–30.9.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 135 484 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2021: 15 490 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1,5
Yhteyshenkilö: elinkeinopäällikkö Hanna Alila
Tiivistelmä: Perämeren saaristomatkailun kehittämishankkeen päätarkoitus on edistää Kemin houkuttelevuutta matkakohteena, merellisyyteen, saaristoon ja Sisäsatamaan nojaten. Tarkoitus on lisätä vierailijoiden määrä laajentamalla saaristoon liittyvää palvelutarjontaa, ja sitä myöten myös kasvattaa kävijöiden viipymistä sekä muiden palvelujen käyttämistä Kemissä.

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) 15.1.2019–14.1.2022, hankkeen toteuttajana Toivola-Luotolan Setlementti ry

Hyvinvointitoimialan lasten ja nuorten palvelut

Rahoitus ja ohjelma: Opetushallituksen ja Kemin kaupungin rahoittama
Toiminta-aika: 1.8.2022-6.6.2024
Budjetti: 442 000
Kaupungin osuus: 44 200
Hankehenkilökunnan määrä: 10
Yhteyshenkilö: Johtava rehtori Pia Hulkkonen
Tiivistelmä: Kemin kaupungin organisoima opetushallituksen rahoittama 2-vuotinen Vahva lukutaito -hanke aktivoi maahanmuuttotaustaisten oppilaiden teknistä ja ymmärtävää lukutaitoa. Hanke mahdollistaa tuen tarjoamisen suomi toisena kielenä oppilaille tehostetusti. Tuki painotetaan erityisesti nivelvaiheisiin oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun ja sieltä toiselle asteelle. Kodin osuutta oppimisessa vahvistetaan. Tarkoituksena on myös kertoa vanhemmille suomalaisesta koulujärjestelmästä ja koulusta, joka toimii kodin ja koulun yhteistyön avulla. Hyvä suomen kielen osaaminen parantaa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimimaan sen täysivaltaisena jäsenenä.

Koulun kerhotoiminnan kehittäminen. Kemin kerhot pyörivät 4, 2.8.2021-31.12.2022

Koulun kerhotoiminnan kehittäminen. Kemin kerhot pyörivät 5, 23.5.2022-31.12.2023

Lukutsemppi päällä Kemissä 1.8.2021-31.12.2022

Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen Pajarinrannan päiväkoti 2021-31.12.2022

Valtionavustus demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilotti peruskouluille. Vaikuttamalla vahvaksi- osallistumalla yhdessä olemme enemmän. 2022-2023

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot kehittämisohjelmaa perusopetuksessa vuosille 2022–2023

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa rakentuu vahvasta yhteisöstä, osallisuudesta ja myönteisestä erityiskohtelusta. 2021-31.12.2022

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi 6.9.2021-31.12.2022

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023. Vaikuttavaa tukea Kemin varhaiskasvatuksessa. 10.5.2022-31.12.2023.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin
toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen
. Laadukasta ja tasa-arvoista kasvua Kemin varhaiskasvatuksessa. 2022-31.12.2023

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen
kehittämiseen
. Kehittää ja luoda uusia näkökulmia johtamisen toimintakulttuuriin. 2022-2023.

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva koulupolku 2021-31.12.2022

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva koulupolku 2. 2022–31.12.2023

Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseen sekä siirtymien tukemiseen vuosille 2022–2024

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024

Valtion erityisavustus turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen. 4.3.2022-31.12.2022

Hyvinvointitoimialan vapaa-aikapalvelut

Avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin 2022, 3.6.2022-19.8.2023

Erityisavustus lastenkulttuurin innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen 1.6.2022-30.6.2023

Erityisavustus kuntien kulttuuritoiminnan alueelliseen kehittämistehtävään: Kuntien kulttuuritoiminta osana visuaalisen taiteen rakenteiden kehittämistä. 1.1.2022-31.12.2023

Erityisavustus yleisten kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseksi 1.9.2022-31.12.2023

Hyvän mielen kunta. Yhteistyöhanke Mieli ry:n kanssa 1.9.2021-31.12.2022

Kemin keskusteleva kirjasto. Yhteiskunnallisen ja kulttuurien vuoropuhelun edistäminen Kemissä 1.2.2022-31.12.2023

Kemin orkesteritoiminnan korona-ajasta toipumiseen ja toiminnan jatkumisen edistämiseen mahdollisimman joustavasti. 1.1.-31.12.2022.

Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 1.2.2022-1.2.2023

Toiminta-aika: 1.1.2022 – 31.12.2022
Budjetti: 100 000 euroa
Kaupungin osuus: 50 000 euroa
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala / Liikunnanohjaaja Heidi Lassuri
Tiivistelmä: Kemin kaupungin organisoima Liikkuminen on Makiaa Kemissä hanke aktivoi eri-ikäisiä ihmisiä liikkumaan yhdessä. Hanke luo mallin ja rytmin aktiiviselle, toistuvalle liikunnalliselle elämäntavalle. Tavoite on säännöllisten ryhmien kokoontumisessa, ja liikunnan intensiivilyhytkursseissa sekä aktiivisen toiminnan järjestäminen varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle. Toimintoympäristö rakentuu ja vahvistuu eri organisaatioiden ja toimijoiden osaamisen, jakamisen ja yhteistyön kautta.

Muistojeni Valtakatu. Sukupolvien nuoruuskokemukset talteen ja näyttelyksi hoiva- ja hoitolaitoksiin 1.1.2021-31.12.2022

Pelastetaan Lasmarkki Meri-Lappilaisten hyödyksi. Lasmarkki on Kemin, Keminmaan, Tornion, Tervolan ja Simon alueen historiaan ja yhteisöihin liittyviä artikkeliviitteitä ja kokonaisia artikkeleita sisältävä tietokanta

Tulevaisuussafari. Teatterin ja työllisyyspalveluiden yhteinen ESR-hanke 2020-2022

Yleisavustus valtionosuuden piirissä olevien museoiden, orkestereiden ja teattereiden toiminnan tukemiseen koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen. Teatteritoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaaminen. 1.1.2022-31.12.2022

Yleisavustus museotoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamiseen. Kemin museoiden korona-ajasta toipumiseen ja toiminnan jatkumisen edistämiseen mahdollisimman joustavasti. 2022.

Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön 18.05.2022 – 17.05.2023

Toiminta-aika: 1.8.2022-31.7.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 71 250 euroa
Kaupungin osuus: 14 250 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1
Yhteyshenkilö: Koordinaattori Janne Jylkkä
Tiivistelmä: Harrastusten Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan järjestämiseen koulupäivän yhteydessä lukuvuonna 2022-2023. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1. – 9. luokan oppilaat sekä lisäopetuksen oppilaat. Kemin kaikki koulut ovat mukana hankkeessa ja hankkeessa järjestetään säännöllistä viikoittaista toimintaa koulupäivien jälkeen. Jokaiselle koululla on Harrastuksiin tutustumisharrastus ja lisäksi kaksi muuta harrastusta, jotka kouluittain valitaan koulun harrastekyselyn pohjalta toteutettavaksi.

Keskusvirasto

Rahoitus ja ohjelma: Pohjois-Pohjanmaan ELY on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 226 032 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 80 prosenttia.
Toiminta-aika: 1.3.2021–28.2.2023
Budjetti: Kokonaiskustannukset ovat 282 540 euroa.
Kaupungin osuus: 56 508 euroa
Henkilökunnan määrä: 1,7
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Eija Kinnunenhanketyöntekijä Senja Raappanahankesihteeri Anne Rahkola
Tiivistelmä: Hanke jatkaa työtä kestävän kehityksen ja vähähiilisten toimintatapojen edistämiseksi, nyt kohderyhmänä ovat Kemissä toimivat mikro- ja pk-yritykset. Hankkeen tavoitteena on:
• lisätä Kemin alueella toimivien mikro- ja pk-yritysten tietämystä kestävistä ja vähähiilisistä toimintatavoista ja
• saada Kemin alueen mikro- ja pk-yritykset toimimaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen sekä viestimään kestävän kehityksen toiminnastaan.

Hankkeen tuloksena on mm. ympäristökäsikirjapohja, jonka avulla yritysten kestävän kehityksen mukainen toiminta ja siitä viestiminen helpottuu ja tehostuu.

 

 

 

Digiajan työhyvinvointihanke 1.2.2019 – 31.12.2021, hankkeen toteuttaja Lapin yliopisto

Silver Economy Kemi-valmisteluhanke 1.1.2020–31.8.2021

Tiedolla johtamisen strategia Kemissä joulukuu 2019 – marraskuu 2021

Monikulttuurinen kohtaamispaikka Mikseri, hankkeen toteuttajana Toivola-Luotolan Setlementti ry

Perusturvatoimiala

Ikäystävällinen Lappi, Kolpeneen kuntayhtymän hanke 1.1.2022-31.12.2023

Ohjelma ja rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan sosiaalirahaston Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kemin kaupunki, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Tornion kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä Lappia.
Toteuttajina: Päähakijana Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Osatoteuttajina Kemin kaupunki, Tornion kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä Lappia.
Toiminta-aika: 1.3.2022 – 31.10.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 538 425 euroa, josta Kemin osuus 158 250 €
Kaupungin omarahoitusosuus: 15 825 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: n. 3,5 (Kemissä 1,2 htv)
Yhteyshenkilöt: Hanketyöntekijä Katja Eklund.
Tiivistelmä: Töitä tarjolla, tekijää kaivataan – Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveysalan resurssikeskus helpottamaan alueen hoitajapulaa -hankkeella pyritään toisaalta vastamaan valitsevaan hoitajapulaan Länsi-pohjan alueella, toisaalta hankkeen ydintavoite on edistää sote -alalle työllistymistä niin nuorten, työttömien, maahanmuuttajien tai muuten vaikeassa asemassa olevien kohdalla. Hanke edistää ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Hankkeen avulla pyritään löytämään keinoja työmarkkinoiden kohtaamattomuus ongelmaan. Hanke kuuluu Kemin äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmaan. Hanke suuntaa siis toimenpiteitä myös Veitsiluodon lopettamisen yhteydessä irtisanotuille mm. työuraneuvonnan kautta. Hankkeen työpaketteina ovat 1) Työntekijöiden poluttaminen sote-alalle hyvän rekrytoinnin keinoin, 2) Epävakaasta työmarkkina-asemasta kohti optimaalista työmarkkinakohtaantoa, 3) Oppilaitosyhteistyön kehittäminen alan työllisyyden lisäämiseksi sekä 4) Toimintamallien juurruttaminen Lapin hyvinvointialueelle.

Ohjelma ja rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja 9. REACT- EU:n ESR- toimenpiteet, erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kemi.
Toiminta-aika: 1.9.2021–31.7.2023
Budjetti: 295 400 euroa
Kaupungin omarahoitusosuus: 29 540 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3
Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Saara Kaarnalinna, hanketyöntekijät Elisa Perätalo ja Miia Sulasalmi
Tiivistelmä: Vahvax- hanke jatkaa kaupungin aiemmin toteuttamaa Yhdessä etänä- hankkeen toimintaa juurruttamalla ja jalkauttamalla aikuissosiaalityön digitaalisia menetelmiä ja samalla vahvistamalla niiden henkilöiden tilanteita, jotka ovat korona-tilanteessa haavoittuvimmassa asemassa.  Hankkeen perheiden palvelujen osuudessa keskitytään kehittämään Kemin sähköistä perhekeskusta vanhemmuuden tuen vahvistamiseksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan ja nuorisoalan ammattilaisille sekä järjestösektorille digitaitojen koulutuksia.

Ohjelma ja rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan sosiaalirahaston Toimintalinja 5. Osallisuus ja köyhyyden torjunta erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. 
Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kemin kaupunki, Lapin yliopisto, Keminmaan ja Simo. 
Toteuttajina: Kemin kaupunki ja Lapin yliopisto, toiminta-alueena on Kemi, Keminmaa ja Simo
Toiminta-aika: 1.11.2021–30.6.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 502 419 euroa
Kaupungin omarahoitusosuus: 23 065 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 4,5 (Kemissä 3 ja Lapin yliopistolla 1,5)
Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Anu Fisk, hanketyöntekijät Nina Kukkonen ja Tuija Teikari.
Tiivistelmä: Irtisanomisesta selviytymiseen – hanke on Stora Enson Veitsiluodon tehtaan lopettamiseen liittyvä hanke, millä tuetaan ja autetaan tehtaalta ja alihankkijoilta irtisanottujen selviytymistä tilanteesta. Hanke on osa Kemin alueen äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmaa. Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen apua ja tukea sekä ohjausta muihin sosiaali- ja terveyssektorin palveluihin, järjestää erilaisiin tilanteisiin liittyviä ryhmätoimintoja sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä Kemin, Keminmaan ja Simon alueilla.  Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamallia vastaavien äkillisten muutostilanteiden varalle hyödyntäen rakenteellisen sosiaalityön menetelmiä. 

Työllisyyden yhteispalvelu Pointin sivulta lisätietoja Irtisanomisesta selviytymiseen.

Ohjelma ja rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. TL 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet. Erityistavoite 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. 
Rahoittajat: Lapin liitto, Kemin kaupunki, Lappia ja Lapin amk 
Toteuttajina: Kemin kaupunki, Lapin ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä Lappia. Päähakijana Lapin ammattikorkeakoulu.
Toiminta-aika: 1.1.2022–30.6.2023
Budjetti koko toiminta-ajalle: 262 036 euroa, josta Kemin kaupungin osuus 43 540 euroa.
Kaupungin omarahoitusosuus: 4 354 euroa
Hankehenkilökunnan määrä Kemissä: 0,5
Yhteyshenkilöt: Hanketyöntekijä Katja Vahtola.
Tiivistelmä: Hankkeessa luodaan Living Lab Pruntsi -toimintamallia sekä tehdään suunnitelmaa hyvinvointiteknologiaa hyödyntävälle innovaatio- ja oppimisympäristölle todellisessa toimintaympäristössä, missä kohtaavat hyvinvointipalvelujen asiakkaat, tarjoajat, yritykset, oppilaitokset ja kuntalaiset. Kemin kaupunki on pitkään kehittänyt Pruntsin aluetta ikä- ja muistiystävälliseksi asuinalueeksi, minne keskitetään eri sote – ja asumispalveluja. Ympäristöministeriön rahoituksella on tehty ikäystävällinen aluesuunnitelma sekä toimijaverkoston toimintamalli. Yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä Lappian kanssa jatketaan yhteiskehittämistä suunnittelemalla eri toimijoiden käyttöön soveltuva älykkään asumisen kehittämis- ja oppimisympäristö, missä voidaan testata, esitellä ja kouluttaa niin hyvinvointiteknologian innovaatioita kuin myös esteettömän rakentamisen ratkaisuja.

 

Kehittäjäkuraattoritoiminta 7.10.2021-31.12.2022

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, hanketta koordinoi ja hallinnoi Kolpeneen kuntayhtymä, 1.8.2020-31.12.2022

Talousarvio 2022 -kirjan hankeluettelosta löytyy tarkempia tietoja kaupungin hankkeista