Opiskelun tuki on ohjausta, terveydenhoitoa, hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Se on myös järjestettyä ruokailua sekä opintojen ja koulumatkojen rahallista tukemista. Opiskelijakortilla matkustat halvemmalla ja lunastat etuja!

Tälle sivulle on koottu tietoa seuraavista asioista:

Ohjaus

Ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja.

Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena.

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Opettajan tehtävänä on ohjata opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa kehittämään oppimistaitoja.

Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelijan tulee saada opinto-ohjausta siten, että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti.

Ryhmänohjauksessa perehdytetään lukio-opiskeluun, seurataan opintojen etenemistä sekä tiedotetaan koulunkäyntiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Ryhmänohjauksiin osallistuminen on pakollista, ne kuuluvat opinto-ohjauksen kurssiin.

Takaisin alkuun

Ruokailu

Opiskelijaravintola Melissassa lukujärjestykseen merkityn aikataulun mukaisesti. Kelakortti tai mopokortti mukaan!

Tapaturmavakuutus

Opiskelijat on vakuutettu koulussa, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturma-asiassa ilmoitus kansliaan.

Takaisin alkuun

Opintotuet

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolaina.

Opintorahaa voidaan myöntää opiskelijan 17-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Yleensä tuki haetaan kolmeksi ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi. Jos päätoimiset lukio-opinnot jatkuvat kolmannen opiskeluvuoden jälkeen, voi opintotukea hakea lisäajalle. Jotta opintotukea voi saada lisäajalle, on sitä haettava verkossa tai opintotukihakemuksella. Sen liitteeksi saa kansliasta todistuksen jäljellä olevien opintojen laajuudesta ja kestosta.

Opintotuen sähköinen hakemus löytyy osoitteessa kela.fi/asiointi.

Lukio-opintojen laajuuden on oltava vähintään 75 kurssia, ja lukio­laisen on osallistuttava lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai kahteen ylioppilastutkinnon kokeeseen.

Asumislisä on valtion maksama avustus, joka maksetaan kuukausittain. Se on verotonta tuloa, eikä se lukeudu vuosituloihin tulonvalvonnassa. Asumislisän myöntämisen yleiset edellytykset ovat samat kuin opintotuessa. Asumislisää voi saada vain opiskelukuukausilta. Kesäkuukausien aikana voi saada asumislisää vain, jos opiskelee päätoimisesti kesällä ja on oikeutettu kesäopintotukeen.

Valtion takaamaa opintolainaa voi hakea pankista. Myös itsenäisesti asuvat 18–19-vuotiaat lukiolaiset voivat saada opintolainan valtiontakauksen, vaikka opintoraha olisi evätty vanhempien tulojen perusteella. Lomakkeita ja tarkempia tietoja saa kansliasta.

Takaisin alkuun

Koulumatkatuki

Koulumatkatukea voi hakea, kun yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja matkakulut yli 54 euroa kuukaudessa. Matkakulujen omavastuu on 43 euroa kuukaudessa.

Koulumatkatuki myönnetään lukuvuoden opiskeluajan keston mukaan 1–12 kuukaudeksi. Hakemuslomakkeita saa kansliasta tai Kelan nettisivuilta. Hakemus jätetään kansliaan, jossa tarkistetaan tiedot.

Takaisin alkuun

Opiskelijaliput ja -kortit

VR:n ja Matkahuollon opiskelijalipun ostoa varten on oltava opiskelijatodistus, jonka saa koulun kansliasta. Opiskelijakorttia hakiessasi varaa mukaasi valokuva, henkilöllisyystodistus ja 10 euroa. Jos olet alle 17-vuotias, et tarvitse opiskelijakorttia. Pidä henkilöllisyystodistus aina matkalla mukana.

Kemin lyseon lukiolaiset saavat oppilaitoksen kansliasta tarvittaessa leimallisen ja kuvallisen opiskelijakortin. Se on maksuton. Kortilla voi saada opiskelija-alennuksia.

Takaisin alkuun

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Huoltajilla tulee olla riittävä mahdollisuus perehtyä lukion työhön. Yhteistyö huoltajien kanssa tukee opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö tulee järjestää niin, että opiskelija saa tukea. Oppilaitoksen tulee olla aloitteellinen.

Lähtökohtana on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomi­oon ottaminen sekä huolenpito silloin, kun sitä tarvitaan.

Takaisin alkuun

Opiskelijahuolto

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi on tärkeää. Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Vastuu kuuluu kaikille yhteisössä työskenteleville. Päävastuu on moniammatillisella opiskelijahuoltoryhmällä.

Opiskelijahuolto on myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista.

Opiskelijahuoltoa sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osa sisältää seuraavat asiat:

  • kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön periaatteet, yhteistyö huoltajien kanssa ottaen huomioon alaikäiset ja täysi-ikäiset,
  • tuki ja ohjaus opiskeluun sekä kehitykseen tai elämäntilanteeseen liittyvissä fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa,
  • eri hallintokuntien yhteistyö ja paikalliset tukiverkostot opiskelijan tarvitsemien palvelujen turvaamiseksi,
  • oppilaitoksen suunnitelma, jossa määritellään toiminta yhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä menettelytavat ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa; tällaisia tilanteita voivat olla kiusaaminen, väkivalta, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö, onnettomuudet ja kuolemantapaukset.

Takaisin alkuun