Opiskelun tuki on ohjausta, terveydenhoitoa, hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Se on myös järjestettyä ruokailua sekä opintojen ja koulumatkojen rahallista tukemista. Opiskelijakortilla matkustat halvemmalla ja lunastat etuja!

Tälle sivulle on koottu tietoa seuraavista asioista:

Ohjaus

Ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja.

Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena.

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Opettajan tehtävänä on ohjata opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa kehittämään oppimistaitoja.

Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelijan tulee saada opinto-ohjausta siten, että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti.

Ryhmänohjauksessa perehdytetään lukio-opiskeluun, seurataan opintojen etenemistä sekä tiedotetaan koulunkäyntiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Ryhmänohjauksiin osallistuminen on pakollista, ne kuuluvat opinto-ohjauksen kurssiin.

Takaisin alkuun

Ruokailu

Opiskelijaravintola Melissassa lukujärjestykseen merkityn aikataulun mukaisesti.

Tapaturmavakuutus

Opiskelijat on vakuutettu koulussa, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturma-asiassa ilmoitus kansliaan.

Takaisin alkuun

Opintotuet

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolaina.

Opintorahaa voidaan myöntää opiskelijan 17-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Yleensä tuki haetaan kolmeksi ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi. Jos päätoimiset lukio-opinnot jatkuvat kolmannen opiskeluvuoden jälkeen, voi opintotukea hakea lisäajalle. Jotta opintotukea voi saada lisäajalle, on sitä haettava verkossa tai opintotukihakemuksella. Sen liitteeksi saa kansliasta todistuksen jäljellä olevien opintojen laajuudesta ja kestosta.

Opintotuen sähköinen hakemus löytyy osoitteessa kela.fi/asiointi.

Lukio-opintojen laajuuden on oltava vähintään 75 kurssia, ja lukio­laisen on osallistuttava lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai kahteen ylioppilastutkinnon kokeeseen.

Asumislisä on valtion maksama avustus, joka maksetaan kuukausittain. Se on verotonta tuloa, eikä se lukeudu vuosituloihin tulonvalvonnassa. Asumislisän myöntämisen yleiset edellytykset ovat samat kuin opintotuessa. Asumislisää voi saada vain opiskelukuukausilta. Kesäkuukausien aikana voi saada asumislisää vain, jos opiskelee päätoimisesti kesällä ja on oikeutettu kesäopintotukeen.

Valtion takaamaa opintolainaa voi hakea pankista. Myös itsenäisesti asuvat 18–19-vuotiaat lukiolaiset voivat saada opintolainan valtiontakauksen, vaikka opintoraha olisi evätty vanhempien tulojen perusteella. Lomakkeita ja tarkempia tietoja saa kansliasta.

Takaisin alkuun

Koulumatkatuki

Opiskelija, jolla on oikeus maksuttomaan koulutukseen voi hakea koulumatkatukea, kun yhdensuuntainen matka on vähintään 7 km. Jos käytät koulumatkalla julkista liikennettä et maksa matkoistasi mitään.

Opiskelija, jolla ei ole oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Voi hakea koulumatkatukea, kun yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km.

Koulumatkatuki myönnetään opiskelijalle lukuvuoden opiskeluajan keston mukaan. Jos matkapäiviä on vähintään 15 kalenterikuukaudessa, voi opiskelija saada täysimääräisen koulumatkatuen. Jos matkapäiviä on 10-14 kalenterikuukaudessa voi opiskelija saada puolet täysimääräisestä tuesta.

Hakemuslomakkeita saa kansliasta tai Kelan nettisivuilta. Koulumatkatukihakemus jätetään kansliaan, jossa tiedot tarkistetaan ja opiskelijalle annetaan ostotodistus.

Takaisin alkuun

Opiskelijaliput ja -kortit

Matkahuollon oma opiskelijakortti poistuu käytöstä 30.9.2022. Lukuvuoden 2021-2022 voimassaolotarra on käytössä syyskuun 2022 loppuun asti. Uusia voimassaolotarroja syyslukukaudelle 2022-2023 ei enää myydä.
Linkki Matkahuollon sivuille: https://www.matkahuolto.fi/news/matkahuollon-oma-opiskelijakortti-poistuu-kaytosta-30-9-2022

Junalippuja varten 17 vuotta täyttäneet opiskelijat voivat hakea kansliasta VR:n tilapäisen 3 kuukautta voimassa olevan todistuksen, joka oikeuttaa lipun opiskelija-alennukseen. Alle 17-vuotiaat matkustavat lapsialennuksella.

Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenyys ja edut. Linkki sivuille : https://lukio.fi/

Takaisin alkuun

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Huoltajilla tulee olla riittävä mahdollisuus perehtyä lukion työhön. Yhteistyö huoltajien kanssa tukee opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö tulee järjestää niin, että opiskelija saa tukea. Oppilaitoksen tulee olla aloitteellinen.

Lähtökohtana on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomi­oon ottaminen sekä huolenpito silloin, kun sitä tarvitaan.

Takaisin alkuun

Opiskelijahuolto

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi on tärkeää. Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Vastuu kuuluu kaikille yhteisössä työskenteleville. Päävastuu on moniammatillisella opiskelijahuoltoryhmällä.

Opiskelijahuolto on myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista.

Opiskelijahuoltoa sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osa sisältää seuraavat asiat:

  • kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön periaatteet, yhteistyö huoltajien kanssa ottaen huomioon alaikäiset ja täysi-ikäiset,
  • tuki ja ohjaus opiskeluun sekä kehitykseen tai elämäntilanteeseen liittyvissä fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa,
  • eri hallintokuntien yhteistyö ja paikalliset tukiverkostot opiskelijan tarvitsemien palvelujen turvaamiseksi,
  • oppilaitoksen suunnitelma, jossa määritellään toiminta yhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä menettelytavat ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa; tällaisia tilanteita voivat olla kiusaaminen, väkivalta, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö, onnettomuudet ja kuolemantapaukset.

Takaisin alkuun

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuolto on tarkoitettu Kemin lyseon lukiolaisille sekä ammattiopisto Lappian toimipisteissä opiskeleville.

Opiskelija voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta oppilaitoskohtaisesti sovittuna aikana. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan näillä nettisivuilla, koulujen nettisivuilla ja terveydenhoitajan työhuoneen ovessa. Muina aikoina vastaanotto vain ajanvarauksella.

Opintonsa aloittaneiden terveystarkastus pyritään järjestämään ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opiskelija voi myös varata itse ajan terveystarkastukseen.

Ajan voi varata myös opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun seksuaaliterveyteen sekä rokotuksiin liittyvissä asioissa.

Kutsunnan alaiset

Kemissä lukiossa tai ammattiopistossa opiskelevat kemiläiset saavat kutsun kutsuntatarkastukseen. Muualla opiskelevat ja uusintakutsuntoihin määrätyt varaavat ajan itse terveydenhoitaja Kati Ypyältä.