Lautakuntien tehtävä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian linjausten mukaisesti.

Lautakunnat vastaavat valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta ja valmistelevat asioita kaupunginhallitukselle. Niillä on myös itsenäistä päätösvaltaa.

Jäsenet lautakuntiin sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitsee kaupunginvaltuusto. Jäsenen ei itse tarvitse olla kaupunginvaltuutettu. Henkilökohtaiset varajäsenet edustavat varsinaista jäsentä kun tämä on estynyt.

Lautakunnissa on mukana myös kaupunginhallituksen edustaja, kahta lautakuntaa lukuun ottamatta: keskusvaalilautakunnassa tai tarkastuslautakunnassa ei ole kaupunginhallituksen edustajaa. Kaupunginhallituksen edustajalla on oikeus ottaa osaa kokouksiin ja keskusteluun, mutta hän ei osallistu päätöksentekoon.

Pääsääntöisesti lautakunnat kokoontuvat kerran kuukaudessa. Niiden kokousasiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti.

Kemin kaupungin lautakunnat:

Lisäksi kaupungissa toimivat:

Näiden kolmen kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Keskusvaalilautakunnasta sekä vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään kuntalaissa ja vaalilaissa.

Elinvoimalautakunta

Elinvoima-toimialan vastuulla ovat kaupungin elinvoiman kehittäminen sekä yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisen prosessi sekä maankäytön ja asumisen prosessit sekä osaamisen kehittäminen.

Elinvoimalautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa yrityksille, asukkaille ja palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Puheenjohtaja
Eero Tuokila
Suomen Keskusta
varalla Petri Kittilä

Varapuheenjohtaja
Juha Puro
Perussuomalaiset
varalla Hannu Helenius

Jäsenet

Mika Piiparinen, henkilökohtainen varajäsen Ville Liimatainen

Anniina Kumpula, henkilökohtainen varajäsen Jukka Kotajärvi

Jukka Kunnari, henkilökohtainen varajäsen Kimmo Rimpeläinen

Miia Alasaarela, henkilökohtainen varajäsen Ensio Moisanen

Pirkko Pehkonen, henkilökohtainen varajäsen Helena Kumpumäki

Mikko Koivulehto, henkilökohtainen varajäsen Kristiina Mäki-Jokela

Anne Sipola, henkilökohtainen varajäsen Sanna Kurula

Kalle Helske, henkilökohtainen Iina Koskela

Takaisin sivun alkuun

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointi-toimialan vastuulla ovat lasten ja nuorten palveluprosessit, vapaa-aikapalvelujen kehittämisen ja koordinoinnin sekä järjestöyhteistyön edistämisen prosessit ja hyvinvoinnin, terveyden sekä liikunnan edistämisen prosessi.

Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Puheenjohtaja
Pirita Hyötylä
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
040 732 1210
varalla Ulla Alatalo

Varapuheenjohtaja
Marja-Leena Laitinen
Kansallinen Kokoomus
040 515 5814
varalla Jami Kinnunen

Jäsenet

Viivi Järvelä, henkilökohtainen varajäsen Katriina Knuuti

Sami Zerni, henkilökohtainen varajäsen Ilkka Nisula

Jukka Herrala, henkilökohtainen varajäsen Mira Karhu

Joonas Ylinen, henkilökohtainen varajäsen Jaana Viitala

Iida Vahtola, henkilökohtainen varajäsen Teemu Vahlroos

James Nevala, henkilökohtainen varajäsen Ari-Pekka Harju

Paula Keinänen, henkilökohtainen varajäsen Tiina Loukola

Jani Moisio, henkilökohtainen varajäsen Juhani Palokangas

Takaisin sivun alkuun

Perusturvalautakunta

Perusturvatoimialan vastuulla ovat perheiden sosiaalipalvelujen sekä oppilashuollon prosessit, terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen prosessit sekä ikäihmisten
palvelujen prosessit. Perusturvatoimialalla on lisäksi hallintoyksikkö.

Puheenjohtaja
Jani Kalasniemi
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
050 377 7607
varalla Janne Mäkelä

Varapuheenjohtaja
Kari Hanhisuanto
Vasemmistoliitto
040 705 3747
varalla Ensio Moisanen

Jäsenet

Sirpa Brusila, henkilökohtainen varajäsen Sanna Määttä

Anniina Kulluvaara, henkilökohtainen varajäsen Johanna Buska

Helena Kumpumäki, henkilökohtainen varajäsen Kim Bergvall

Timo Marttala, henkilökohtainen varajäsen Laura Moilanen

Minna Laitila, henkilökohtainen varajäsen Riitta-Liisa Rousu

Aki Pyykkö, henkilökohtainen varajäsen James Nevala

Joni Määttä, henkilökohtainen varajäsen Raija Haapa

Päivi Heiskanen, henkilökohtainen varajäsen Joni Karvo

Takaisin sivun alkuun

Ympäristölautakunta

Ympäristö-toimialan vastuulla ovat yleisten alueiden prosessit, kiinteistöjen ylläpitoprosessit sekä viranomaistoiminnan ja luvituksen prosessit. Ympäristötoimialla on lisäksi hallintoyksikkö.

Ympäristölautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta huolehtii toimialansa tuotannon, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta. Lautakunta valmistelee toimialallaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Lautakunta valmistelee seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen talousarviota varten. Ympäristöjaosto huolehtii toimialansa palvelujen, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteet ja seuraa tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa
suunnittelua ja toteutusta.

Puheenjohtaja
Jouko Pasoja
Vasemmistoliitto
040 507 4382
varalla Jenna Pihkapuro

Varapuheenjohtaja
Jaakko Alamommo
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
040 069 6934
varalla Ati Hast

Jäsenet

Heikki Härkönen, henkilökohtainen varajäsen Jukka Korhonen

Tanja Metsävainio, henkilökohtainen varajäsen Aino Nuutinen

Matti Kettunen, henkilökohtainen varajäsen Kati Pyykkö

Anneli Mikkanen, henkilökohtainen varajäsen Teemu Vahlroos

Minna Laitila, henkilökohtainen varajäsen Arja Ketola

Markku Pudas, henkilökohtainen varajäsen Aki Pyykkö

Joni Määttä, henkilökohtainen varajäsen Leena Tiensuu

Päivi Heiskanen, henkilökohtainen varajäsen Jani Moisio

Takaisin sivun alkuun

Lupajaosto

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty lupajaoston päätettäväksi, lupajaosto ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat, mikäli ne eivät kuulu kunnan muulle viranomaiselle.

Puheenjohtaja
Sanna Määttä
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
varalla Essi Rytilahti

Varapuheenjohtaja
Anneli Mikkanen
Vasemmistoliitto
040 864 9032
varalla Mira Karhu

Jäsenet

Raimo Holopainen, henkilökohtainen varajäsen Jukka Kotajärvi

Markku Pudas, henkilökohtainen varajäsen Aki Pyykkö

Takaisin sivun alkuun

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kunnan tilivelvolliset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Valtuustokauden 2017-2021 arviointikertomukset löytyy Tilastot ja julkaisut-sivulta.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Se myös valvoo lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle.

Puheenjohtaja
Sari Ekorre
Vasemmistoliitto

varalla Sisko Korrensalo

Varapuheenjohtaja
Mikko Anttila
Kansallinen Kokoomus
040 054 3053
varalla Matti Muranen

Jäsenet

Milla Hietala, henkilökohtainen varajäsen Janne Saarijärvi

Kimmo Peltonen, henkilökohtainen varajäsen Petri Ronkainen

Essi Rytilahti, henkilökohtainen varajäsen Mika Hannuksela

Mauri Jaakkonen, henkilökohtainen varajäsen Tanja Nordlund

Heidi Anttila, henkilökohtainen varajäsen Pasi Heikkinen

Sari Eilittä, henkilökohtainen varajäsen Tiina Loukola

Petri Kittilä, henkilökohtainen varajäsen Aki Pyykkö

Merja Heikka, henkilökohtainen varajäsen Anne-Mari Salin

Takaisin sivun alkuun

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on laissa säädetty valtuuston asettama toimielin. Se huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa.

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. Varajäseniä on kuitenkin oltava vähintään viisi.

Keskusvaalilautakunta vastaa esimerkiksi ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.

Puheenjohtaja
Anja Anttonen
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Varapuheenjohtaja
Tuula Hiltunen

Varsinaiset jäsenet 2021–2025

Tapani Onkalo, Suomen Keskusta

Matti Muranen, Kansallinen Kokoomus

Harri Pullola, Perussuomalaiset

Varajäsenet

Timo Luosujärvi

Matti Päkkilä

Jouko Juntunen

Niina Mömmö-Koskiniemi

Päivi Heiskanen

Takaisin sivun alkuun

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta

Meri-Lapin kuntien yhteinen toimielin, Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta, huolehtii taiteen perusopetuslaissa sekä teatteri- ja orkesterilaissa säädetyistä tehtävistä.

Puheenjohtaja
Jaana Kotkansalo
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
040 749 5446
varalla Heikki Härkönen

Varapuheenjohtaja
Matti Adolfsen
Vasemmistoliitto

varalla Jukka Herrala

 • Kemin edustaja Minna Laitila, varajäsen Sanna Kurula
 • Keminmaan edustaja Erkki Puotiniemi, varajäsen Virpi Kirkinen
 • Simon edustaja Jaana Tuuttu
 • Tervolan edustaja Juha Joutulainen
 • Tornion edustaja Nina Juusola
 • Tornion edustaja Risto Leinonen

Takaisin sivun alkuun

Vapaan sivistystyön jaosto

Vapaan sivistystyön jaosto on myös Meri-Lapin kuntien yhteinen toimielin, joka huolehtii vapaasta sivistystyöstä säädetyssä laissa tarkoitetusta opetuksesta, ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta, taiteen perusopetuksesta ja maksullisesta palvelutoiminnasta.

Puheenjohtaja
Jaana Kotkansalo
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
040 749 5446
varalla Heikki Härkönen


Jäsenet

 • Kemin edustaja Matti Adolfsen, varajäsen Helena Matsi
 • Keminmaan edustaja ilmoitetaan kun valittu
 • Keminmaan edustaja ilmoitetaan kun valittu
 • Simon edustaja ilmoitetaan kun valittu
 • Simon edustaja ilmoitetaan kun valittu
 • Tervolan edustaja ilmoitetaan kun valittu
 • Tervolan edustaja ilmoitetaan kun valittu

Takaisin sivun alkuun

Vaalilautakunta

Kaupunginhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Näiden lisäksi asetettava vähintään kolme varajäsentä.

Lisäksi pitää asettaa laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä vähintään kolme varajäsentä.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet että varajäsenet tulee valita vaalikelpoisista kunnan asukkaista. Valinnat pitää tehdä siten, että jäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat Kemissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.