Hankintapolitiikka ohjaa Kemin kaupungin hankintatoimintaa.

Hankintapolitiikka pohjautuu Kemin kaupungin vastuullisuusperiaatteisiin, strategiaan, arvoihin ja toimintaohjeisiin. Kemin kaupungin hankinnat toteutetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Kemin kaupungin arvot ovat Ihmisläheisyys, Luovuus ja Vastuullisuus. Arvoista johdettuja strategisia päämääriä ovat Vetovoimainen kaupunki, Hyvinvoivat asukkaat ja Sujuva arki.

Kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa lakisääteisiä peruspalveluja kuntalaisille joko omana toimintana tai hankkimalla ne ostopalveluina. Hankinnoissa on olennaista pohtia, mikä on paras ratkaisu kaupungin ja sen toiminnan kannalta. Hankintalaki ohjaa kaupunkia hankinnoissaan siten, että hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet. Hankinnoissa on noudatettava hankinnan suuruudesta riippumatta avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Hankintatoiminnan tavoitteena on Kemin kaupungin ja koko konsernin edun varmistaminen. Keinoina ovat keskitetysti johdettu hankintatoimi, hankintojen strategisen johtamisen vahvistaminen, hankintaosaamisen tunnistaminen ja lisääminen sekä hankintojen suunnitelmallisuuden toteuttaminen sekä hankintojen seuraaminen kaikissa kaupungin hankinnoissa. Kaupunki edistää pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksia tarjouskilpailuihin. Näin vahvistetaan aluetaloutta, tuetaan työpaikkojen syntymistä paikallisesti ja maakunnan alueella sekä edistetään alueen palveluiden laajenemista. Kaupunki pyrkii hankinnoissaan laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä edistämään kestäviä, ympäristöystävällisiä ja vastuullisesti tuotettuja hankintaratkaisuja.

Hankintapolitiikan toimeenpanosta ja toteuttamisesta vastaavat kaupunginhallitus, kaupungin toimialat ja hankintatoimi. Hankintapolitiikan toteutuminen sisällytetään kaupungin talousarviosuunnitteluun, vuosittaisiin käyttösuunnitelmiin ja ohjelmiin. Jokainen toimialue käy läpi hankintapolitiikan linjaukset ja tavoitteet omissa yksiköissään ja suunnittelee, miten tavoitteet voidaan ottaa osaksi toimialan toimintaa ja organisaatiota. Hankintojen painopistettä tulee kehittää suunnitteluun ja sopimuksen aikaista toimintaa painottaviksi.

Kemin kaupunki on hankintalain mukainen hankintayksikkö, jonka on hankintoja tehdessään noudatettava hankintalainsäädäntöä. Kuva: Pentti Korpela.