Kirjaamista toteutetaan Kemin kaupungissa usealla toimialueella. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston sekä keskushallinnon käsittelyyn menevät asiat ja asiakirjat kirjataan kaupunginkanslian kirjaamossa.

Muiden toimialueiden ja toimielinten käsittelyyn menevät asiat ja asiakirjat kirjataan kyseisten alojen kirjaamoissa tai kirjauspisteissä.

Eri kirjaamoihin voi lähettää asiakirjoja postitse tai sähköpostina. Kirjaamoista saa tietoa käsiteltäväksi toimitettujen asiakirjojen käsittelyvaiheista ja toimielinten tekemistä päätöksistä.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Kemin kaupunki ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiakirjarekistereistä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kunnan asukkaille yleiskuvaus siitä, miten Kemin kaupungin asiarekisterit ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Kuvauksen avulla kerrotaan, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitelessään asioita.

Kuvauksen tavoitteena on avustaa kuntalaista kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö riittävästi siten, että kaupunki voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 § 13). Kuvaus sisältää kaupunkikohtaisen ohjeistuksen, miten tietopyyntöjä toimitetaan ja miten tietopyyntöjen käsittely toteutetaan.

Lisätietoja asiakirjajulkisuuskuvauksesta antaa Kemin kaupunginkanslian kirjaamo.