Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto Kemin kaupungissa

Opiskeluhuolto on lasten ja nuorten sekä perheiden peruspalvelu eli ehkäisevän lastensuojelutyön palvelu, joka on tarjolla kouluissa ja oppilaitoksissa. Opiskeluhuollon palvelut ovat oppilaille vapaaehtoisia ja palveluita on tarjottava aina mahdollisen tarpeen ilmetessä oppilaille ja heidän perheilleen. Kaikilla esikouluissa, koulussa tai oppilaitoksessa opiskelevilla lapsilla ja nuorilla on oikeus opiskeluhuoltoon. Syväkankaan koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori (johtaa ryhmää), opettajaedustaja, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, päiväkodin johtaja (esiopetus), koululunkäynninohjaaja, oppilaskunnan edustaja, huoltajien edustaja, nuorisotyöntekijä, lisäksi kutsuttuina (niissä asioissa, jotka heitä koskevat) lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimijoita.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki koulujen ja oppilaitosten toimijat: rehtori, opettajat, avustava henkilöstö, kuraattori, psykologi sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tukee ennaltaehkäisevästi koko oppilaitosyhteisöä ja on ensisijainen opiskeluhuollon työmuoto.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyä. Yksilökohtainen työ on ennaltaehkäisevää, mutta myös korjaavaa. Yksilökohtaisen työn kautta pyritään tukemaan yksittäistä oppilasta ja hänen perhettään juuri heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Opiskelijan toiveet ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa asioissa. Huoltajat eivät voi estää oppilasta käyttämästä opiskeluhuollon palveluita.

Oppilaalla on oikeus päästä omasta aloitteestaan tai muiden ohjaamana kuraattorin tai psykologin kanssa henkilökohtaiseen keskusteluun seitsemän koulupäivän sisällä, tai kiireellisessä tapauksessa samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Kiireellisyyden arvioi opiskeluhuollon kuraattori tai psykologi.

Yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä kootaan aina yksittäiselle oppilaalle tapauskohtaisesti. Asiantuntijaryhmään nimetään osallistujat oppilaan iän ja kehitystason mukaisesti huoltajan suostumuksella. Kokoonpano on aina monialainen eli mukana on eri alojen ammattilaisia.

Linkki opiskeluhuollon käsikirjaan, joka ohjaa opiskeluhuoltoa koko Kemin kaupungissa.

 

Opiskeluhuollon muita toimijia opettajien lisäksi

Koulupsykologi

Koulupsykologi on koulussa toimiva terveydenhuollon ammattilainen. Hänen tehtävänään on tukea sekä kouluyhteisön että yksittäisten oppilaiden hyvinvointia. Koulupsykologi on koulumme opiskeluhuoltoryhmän jäsen.

Koulupsykologi on käytettävissä mm. oppimiseen ja koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen, ihmissuhteisiin, elämänmuutoksiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Tavallisia syitä ottaa yhteyttä koulupsykologiin ovat oppimisen ja keskittymisen vaikeudet, mielialan vaihtelut, elämän äkilliset kriisit ja kasvatuskysymykset.

Oppimisasioissa koulupsykologi tekee tutkimuksia ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opettajien ja muiden ammattilaisten kanssa. Muissa asioissa koulupsykologin kanssa voi käydä selventäviä ja tukea antavia keskusteluja. Tarvittaessa koulupsykologi voi ohjata asiakkaan muihin tutkimus- tai hoitopaikkoihin.

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin puhelimitse 040-487 2826. Myös Wilmaan voi jättää yhteydenottopyynnön. Opettajat, terveydenhoitajat, koulukuraattorit tai muut yhteistyökumppanit voivat ohjata oppilaan koulupsykologin asiakkaaksi. Työhuone on perheneuvolan tiloissa, osoitteessa Keskuspuistokatu 28. Tapaamisia järjestetään myös koululla.

Koulupsykologin palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Yhteistyöhön muiden tahojen kanssa pyydetään asiakkaalta lupa. Myös koulun henkilökunta voi käyttää psykologin palveluita, esimerkiksi konsultaatiota tai työnohjausta.

 

Koulukuraattori

Oppilaat ohjautuvat luokseni joko omatoimisesti, vanhempien tai koulun aloitteesta ja minun kutsumanani. Oppilas voi ottaa yhteyttä tai tulla keskustelemaan mikäli häntä mietityttää jokin koulunkäyntiin, kavereihin, perhesuhteisiin tai omaan vointiin ja kehitykseen liittyvä asia. Yhteydenoton jälkeen varaamme ajan ja lähdemme selvittelemään tilannetta yhdessä. Olen vaitiolovelvollinen, mutta oppilaan luvalla ja mielellään läsnä ollessa keskustelen ratkaisuista myös muiden hänen tukenaan olevien aikuisten ja huoltajan kanssa ratkaisujen löytämiseksi.

Yksittäisten oppilaiden tapaamisten lisäksi teen tiivistä yhteistyötä vanhempien ja viranomaisten kanssa. Tärkeimpiä viranomaisverkostoja ovat mm. nuorisotoimi, perheneuvola, nuorisopsykiatrian poliklinikka, lastensuojelu ja koulujen opettajat, kouluterveydenhoitaja ja koulupsykologi.

Olen tavattavissa koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin ja sopimuksesta muinakin aikoina. Minulle voi soittaa tai ottaa yhteyttä Wilman tai sähköpostin kautta.

Johanna Pesälä, 259 844/0400 893 426
johanna.pesala@edukemi.fi

 

Kouluterveydenhoitaja

Koulumme terveydenhoitaja Sari Erholtzin tavoittaa puhelinnumeroista 259 840 ja 040 487 2825 klo 11.00 – 12.00. Vastaanotto on päivittäin. Sairastapauksissa ota yhteyttä terveydenhoitajaan. Sairasvastaanottoajat ovat klo 11.00 – 12.00 joka päivä ellei toisin ilmoiteta. Muina aikoina terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia ym. tarkastuksia/kontrolleja, joihin ajat on varattu etukäteen. Rokotustehosteet annetaan tarvittaessa.
Jos kouluterveydenhoitaja ei ole tavattavissa, ota yhteyttä Sauvosaaren terveysasemalle (Kirkkopuistokatu 1) tai päivystykseen (L-PKS). Koululääkäri on tavattavissa lukukauden aikana on n. 10 päivänä.

 

Koulutapaturmat

Koulullamme on vakuutus, joka vastaa tunneilla, välitunneilla ja koulumatkoilla sattuneista tapaturmista.

Terveydenhoitaja antaa ensiavun koululla ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin lääkärille. Jos tapaturma on sattunut koulumatkalla ja oppilas on viety kotoa lääkäriin, on oppilaan käytävä koulun kansliassa tekemässä tapaturmailmoitus. Vakuutus korvaa ainoastaan terveyskeskuslääkärikäynnit, ei yksityislääkäriä.