Eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. MARA-asetus 591/2006). Eräiden jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle.

Asetuksessa mainittuja jätteitä, betonimursketta ja kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkaa, pohjatuhkaa ja leijupetihiekkaa voidaan hyödyntää seuraavissa maarakentamiskohteissa

  • yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet
  • pysäköintialueet
  • urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit;
  • ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet

Asetusta sovelletaan edellä mainittuun maarakentamiseen vain, jos se toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetun katusuunnitelman, yleisen alueen toteuttamissuunnitelman, luvan tai ilmoituksen taikka yleisistä teistä annetussa laissa (243/1954) tai maantielaissa (503/2005) tarkoitetun tiesuunnitelman mukaisesti, ei kuitenkaan tärkeillä pohjavesialueilla.

Edellä mainittuja jätteitä saa hyödyntää ilman ympäristölupaa, jos jätteen laadunhallinta ja hyödyntäminen järjestetään ja toiminnasta ilmoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten tämän asetuksen mukaisesti. Tällöin tulee huolehtia että asetuksen 5 §:ssä määriteltyjen jätteen hyödyntämistä koskevat vaatimukset täyttyvät.

Hyödyntämispaikan haltijan on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY keskus) toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään lomakkeella, joka on ohjeineen saatavana alla olevasta linkistä. Jätteen luovuttaminen ja hyödyntäminen voidaan aloittaa, kun toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Asetuksessa tarkoitetun toiminnan valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet löytyvät seuraavasta osoitteesta www.ymparisto.fi