1. Kaavoituskatsaus

Kemin kaupunki täyttää 150 vuotta vuonna 2019

Kemin kaupunginhallitus 22.1.2018 § 6

TEKNINEN TOIMIALA
KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU
Jani Hiltunen, suunnittelupäällikkö p. 040 359 3593
Päivi Koskimäki, kaavoitussihteeri p. 050 431 4240
Saija Alakare, kaavoitusarkkitehti p. 050 410 2969
Peter Brusila, maankäyttösuunnittelija p. 040 725 4750

Kaupunkistrategia ja maankäyttö

Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja elinvoimaiselle kaupunkiympäristölle. Kilpailukykyinen tonttitarjonta on kaupungille tärkeää. Kaavoituskatsauksessa esitellään lyhyesti suunnittelussa olevat ja käynnistyvät kaavoituskohteet. Tälle vuodelle esitetyt kohteet tulevat vireille kaupunginhallituksen hyväksyttyä katsauksen. Kaavoituksen tarkoituksena on ohjata kaupungin maankäyttöä ja rakentamista. Kaavoihin on mahdollista vaikuttaa!

Kaavoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla ja Lounais-Lappi -lehdessä.

Vuoden 2019 kohteet

Vireillä olevat ja valmistuvat asemakaavat:

1 Pajusaaren tehdasalueen vaiheasemakaava
Metsä Groupin Kemin Pajusaaren tehdasalueen vaiheasemakaavassa tarkastellaan alueen rakennussuojeluasioita, suurimpia sallittuja rakentamiskorkeuksia sekä rakennusalueiden ja tonttien rajoja. Kaavamuutos on käynnistetty yhtiön Polar King -biotuotetehdasprojektin vuoksi.

2 Tervaharju
Asemakaavamuutoksella pyritään osoittamaan houkuttelevia liikerakennuspaikkoja liikenteellisesti ja näkyvyyden puolesta kiinnostavalle paikalle.

3 Mansikkanokka
Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyjä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan.  Mansikkanokanniemen ja Möllärinrannan alueella sekä Selkäsaaressa tutkitaan matkailualuevarausten laajentamista. Pikkuleton saarten alueelle suunnitellaan matkailu- ja virkistyspalvelurakentamista.

4 Peurasaari
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella on tavoitteena tutkia yleiskaavassa osoitetun asumisen selvitysalueen tuleva käyttö, tutkia entisen pienteollisuusalueen osoittamista asumiselle ja selvittää Kalkkinokan sekä Peurasaaren edustan vesialueen rakentamismahdollisuudet.

Vireille tulevat ja käynnistyvät asemakaavat:

5 Täikön torialueen ja kävelykeskustan ympäristön asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksella ratkaistaan alueen kehittämislinjat.

6 Nauskan asuinalueen jatke
Nauskan asuinaluetta on tavoitteena laajentaa pohjoiseen omakotitontten riittävyyden turvaamiseksi. 7 Vilmilän teollisuusalueen laajennus Teollisuus- ja pienteollisuustonttien riittävyys pyritään turvaamaan myös Pohjois-Kemissä aluevarausta laajentamalla.

8 Karihaaran koulun ja päiväkodin alue
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan alueen kouluja päiväkotitarpeiden toteuttaminen tilatyöryhmän ja valtuuston päätösten mukaisesti. Asemakaavan muutoksella tutkitaan myös alueen liikenteellisiä järjestelyjä.

9 Eteläntien ja Etelänväylän ympäristö
Kaavamuutoksella tarkastellaan tie- ja katualueiden ympäristössä olevien suojaviheralueiden tarvetta ja vaihtoehtoista käyttöä esimerkiksi liiketontteina. Lisäksi muutoksen tavoitteena on ratkaista entisen koulurakennuksen suojelukysymys ja varautua kasvavan matkailupalvelutoiminnan aluetarpeisiin.

10 Ajos
Varaudutaan Ajoksen alueen mahdollisiin asemakaavan muutostarpeisiin.

 

Maankäytön strategisen suunnittelun pohjaksi on valmisteltu konsulttitoimiston avustamana koko kaupunkia koskeva maankäytön yleissuunnitelma. Suunnitelma hyväksytään kevättalvella 2019. Yleissuunnitelmalla osoitetaan kaupungin maankäytön suuntaviivat ja painopisteet. Tämän perusteella voidaan tutkia yleis- ja asemakaavoituksen muutostarpeita. Yleissuunnitelman tueksi on laadittu maapoliittinen ohjelma, jossa linjataan muun muassa maan hankinnan ja luovutuksen periaatteet.

Tulevien vuosien (2020-2025) asema- ja osayleiskaavoituskohteisiin on esitetty alustavia suunnitelmia kaupungin tulevista kaavoitustarpeista. Kohteet on valittu maankäytön yleissuunnitelman pohjalta. Kohteissa yhdistyy tavoite kaavoittaa kiinnostavia ja tarkoituksenmukaisia alueita mm.
asuin-, liike- ja teollisuusrakentamiselle.

Asuinrakentamisen tonttien riittävyys:
Asumiseen varattujen tonttien riittävyys on Kemissä turvattu lähivuosien ajaksi Nauskan pientaloaluevarausta laajentamalla. Laajennusalueelle tulee mahtumaan arviolta 80-100 tonttia.

Kemin rannikkoalue on nimetty Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä merkittäväksi tulvariskialueeksi. Samalla asetettiin tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet
alueen tulvariskien hallinnalle sekä käsitellä päivitettäviä tulvakarttoja sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia ja vähentämistoimenpiteitä.

Maakuntatasolla on käynnissä myös Kemiä koskeva merialuesuunnittelu, joka on käynnistynyt Lapin liiton hallituksen päätöksellä 13.2.2017.

Vuosien 2020 - 2025 kohteita

Asemakaavat:

Siikakankaan siirtolapuutarha
Takajärvenrannan asuinalueen laajennus
Rautatien seudun asemakaava-alueen laajennus (yksityisen tahon kaavamuutosanomus)
Elijärventien teollisuusalueen asemakaava
Liikerakennusalueen laajennus, Peurasaari - Nälli

Yleiskaavat:

Pohjoisen Kemin liike- ja teollisuusalueiden osayleiskaava
Sotisaaren osayleiskaava (suoraan rakentamiseen oikeuttava)

Satamakankaan osayleiskaava (suoraan rakentamiseen oikeuttava)

Kartta