1. Kaavoituskatsaus

Template not found

kemi-logo 

 

 

 

 

KAAVOITUSKATSAUS 2018

 

Kemin kaupunginhallitus 22.1.2018 § 6

TEKNINEN TOIMIALA
KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU
Jani Hiltunen, suunnittelupäällikkö p. 040 359 3593
Päivi Koskimäki, kaavoitussihteeri p. 050 431 4240
Saija Alakare, kaavoitusarkkitehti p. 050 410 2969
Peter Brusila, maankäyttösuunnittelija p. 040 725 4750

kaavoituskatsaus


 

KAUPUNKISTRATEGIA JA MAANKÄYTTÖ
Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja elinvoimaiselle rakennetulle ympäristölle. Kaavoituksen keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.
Kaupungin strategian mukaan Kemi on vetovoimainen ja elinvoimainen alueensa keskus. Korkeatasoinen ja kilpailukykyinen tonttitarjonta on tärkeä menestystekijä kilpailtaessa asukkaista ja yrityksistä. Kaavoituksen kautta voidaan tarjota sekä yksityisille henkilöille että yrityksille vetovoimaisia asuin-, liike- ja teollisuustontteja.

Kemi on tunnettu meri- ja rantakaupunkina. Matkailun kärkihankkeena nk. ympärivuotinen lumilinna rakentuu Mansikkanokan alueelle. Matkailuelinkeino kasvaa ja sille tulee tarjota riittävästi mahdollisuuksia myös alueidenkäytön osalta. Keskustan läheisyydessä sijaitsevat matkailupalvelut monipuolistavat myös kaupunkilaisten palveluntarjontaa. Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu tukee omalta osaltaan keskustan vetovoimaisuuden kehittämistä.

Template not found

1. Pajarinranta
Pajarinrannan alueen asemakaavatyö jatkuu edellisiltä vuosilta. Kaavatyön tavoitteena on osoittaa uuden päiväkodin sijainti, ratkaista entisen koulurakennuksen suojelukysymykset ja varautua kasvavan matkailupalvelutoiminnan aluetarpeisiin

2. Sisäsatama ja Meripuisto
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ratkaista rantaja vesialueella olevien toimintojen rakennusoikeudet pysyvästi. Meripuiston osalta asemakaavalla tarkastellaan kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaan alueen toimintojen tulevaisuutta. Osoitetaan olevien matkailu- ja ravintolatoimintojen alueet asemakaavaan asianmukaisella merkinnällä.

3. Keskuspuistokatu 6 ja 8 (Merihovi)
Asemakaavan muutoksella pyritään toteuttamaan hotellitoimijan tavoitteen mukaiset hotellirakennuksen laajennusmahdollisuudet huomioiden kohteen erityiset kulttuurihistorialliset arvot.

4. Mansikkanokka
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella tutkitaan Mansikkanokan matkailupalveluiden aluevarauksien laajuuksia ja tutkitaan uusien rakentamisalueiden sijoittumista alueelle. Asemakaavalla tutkitaan myös kelluvien rakennusten sijoittamista alueelle. Kaava-alue käsittää huomattavan alueen kaupungin edustalla olevaa vesialuetta, joka mahdollistaa vesialueen toimintojen järjestämisen asemakaavalla. Lisäksi tutkitaan urheilualueen asemakaava vastaamaan tulevaisuuden suunnitelmia.

5. Peurasaari
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella on tavoitteena tutkia yleiskaavassa osoitetun asumisen selvitysalueen tuleva käyttö, tutkia entisen pienteollisuusalueen osoittamista asumiselle ja selvittää Kalkkinokan sekä Peurasaaren edustan vesialueen rakentamismahdollisuudet.

6. Ajos
Varaudutaan Ajoksen alueen mahdollisiin asemakaavan muutostarpeisiin.

7. Rautatien seudun asemakaavan laajennus
Maanomistajan esityksen mukaisesti rautatien seudun kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen tulevaisuuden toimintoja on tarkoitus tutkia asemakaavalla.

8. Karihaaran koulun- ja päiväkodin alue
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan alueen kouluja päiväkotitarpeiden toteuttaminen tilatyöryhmän ja valtuuston päätösten mukaisesti. Asemakaavan muutoksella tutkitaan myös alueen liikenteellisiä järjestelyitä.

9. Liikerakennusalueen laajennus, Tervaharju
Asemakaavamuutoksella pyritään osoittamaan houkuttelevia liikerakennuspaikkoja liikenteellisesti ja näkyvyyden puolesta kiinnostavalle paikalle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Template not found

Keskustan ranta-alueiden yleiskaavamuutos
Yleiskaavan muutoksessa tutkitaan keskustan ranta-alueiden ja vesialueen tulevaa käyttöä. Yleiskaavamuutoksen lähtökohtana on päivittää voimassa olevan yleiskaavan tavoitteet vastaamaan alueen matkailupalveluiden kasvavaa tilantarvetta, sekä sovittaa yhteen asukkaiden virkistystarpeet rannoilla.

Maakuntatasolla on käynnissä myös Kemiä koskeva merialuesuunnittelu, joka on käynnistynyt Lapin liiton halllituksen päätöksellä 13.2.2017.

Maankäytön strategisen suunnittelun pohjaksi laaditaan koko kaupunkia koskeva yleispiirteinen maankäytön yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmalla pyritään mahdollistamaan kaupungin kehittämisstrategioiden mukaisten tavoitteiden toteuttaminen maankäytön suunnittelussa. Yleissuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, mutta suunnitelman perusteella voidaan tutkia yleis- ja asemakaavoituksen muutostarpeita. Yleissuunnitelman tueksi on myös tarkoituksenmukaista laatia maankäyttöpoliittinen ja maapoliittinen ohjelma, joissa ohjataan pitkän aikavälin suuntia mm.
kaavoituksen, maan hankinnan ja maan luovutuksen periaatteisiin.

Tulevien vuosien (2018-2025) asemakaavoituskohteisiin on esitetty alustava suunnitelma asemakaavoituksen suuntaviivoiksi. Kaavoituskohteissa yhdistyy tavoite asemakaavoittaa kiinnostavia mm. asuin-, liike- ja teollisuusrakentamisalueita.

kaavoituskatsaus