Säännöt

NUORTEN OPISKELIJAIN MUSIIKKIKILPAILURAHASTO – KLASSISEN MUSIIKIN KATSELMUKSEN SÄÄNNÖT
1. Osallistumisoikeus klassisen musiikin katselmukseen on Länsi-Pohjan alueen musiikkioppilaitoksissa (ei ammatillisissa) opiskelevilla nuorilla, jotka eivät ole ennen katselmusta täyttäneet 21 ikävuotta. Katselmukseen voivat osallistua myös edellä mainitulla alueella toimivat, enintään 5-jäseniset klassisen musiikin yhtyeet jäljempänä mainituin ikärajoituksin.

2. Katselmuksessa on kaksi eri sarjaa: alle 15-vuotiaat ja yli 15-vuotiaat. Erillisiä soitinkohtaisia sarjoja ei ole. Alle 15-vuotiaiden sarjaan osallistumisoikeuden omaava voi kuitenkin halutessaan osallistua yli 15-vuotiaiden sarjaan. Sama osanottaja voi osallistua henkilökohtaisen sarjansa lisäksi enintään yhtyekilpailuun. Yhtyeiden jäsenistä voi joku ylittää sarjajaon ikärajan mikäli koko yhtyeen matemaattinen keski-ikä jää alle edellä mainittujen ikärajoitusten.

3. Katselmuksessa stipendillä palkittu osanottaja ei saa osallistua seuraavaan katselmuksen yksilösuoritukseen samassa sarjassa. Sitä vastoin hän voi osallistua halutessa samaankin sarjaan yhtyeen jäsenenä. Mikäli katselmuksessa palkittu yhtye osallistuu seuraavana vuonna katselmuksen samaan sarjaan tulee yhtyeen jäsenistä vähintään puolet olla uusia. Osanottaja voi osallistua katselmuksessa samaan ikäsarjaan uudelleen tunnustuspalkinnosta huolimatta. Katselmustilaisuudet ovat julkisia ja osanottajat esiintyvät sarjoissaan arvotussa järjestyksessä.

4. Osallistujien tulee valita katselmuksessa esitettävät teokset soittotaitoaan ja tasoaan vastaavasta ohjelmistosta. Alle 15-vuotiaiden sarjassa esitettävien teosten enimmäiskesto saa olla 8 minuuttia ja yli 15-vuotiaiden sarjassa enintään 12 minuuttia. Yhtyeiden osalta noudatetaan samoja aikarajoituksia.

5. Ilmoittautuminen katselmukseen on tehtävä kirjallisesti Meri-Lapin musiikkiopiston kansliaan asianmukaisella lomakkeella määräaikaan mennessä.

6. Alle 15-vuotiaiden sarjassa stipendit jaetaan seuraavasti:

1. 170 €
2. 130 €
3. 90 €

Yli 15-vuotiaiden sarjassa stipendit jaetaan seuraavasti:

1. 340 €
2. 250 €
3. 170 €

Mikäli jossain sarjassa kaksi osanottajaa ovat niin tasaväkisiä, ettei kumpaakaan voida asettaa toisen edelle, voi arvostelulautakunta yhdistää kaksi stipendisummaa jaettaviksi tasasuurina kummallekin osallistujalle. Arvostelulautakunta varaa mahdollisuuden jakaa tunnustuksena poikkeuksellisen lupaavista suorituksista stipendeinä yhteensä enintään 170 € lautakunnan harkinnan mukaan.

7. Osallistuja, joka ei noudata näitä sääntöjä ja arvostelulautakunnan tai järjestelytoimikunnan antamia ohjeita voidaan arvostelulautakunnan yksimielisellä päätöksellä sulkea pois katselmuksesta. Arvostelulautakunta noudattaa valitsemiaan arvosteluperusteita, joita ei stipendien saajien järjestystä lukuunottamatta julkisteta.

8. Katselmuksen arvostelulautakunnan puheenjohtajana toimii Meri-Lapin musiikkiopiston rehtori.

9. Katselmuksen käytännönjärjestelyistä huolehtii Meri-Lapin musiikkiopisto. Arvostelulautakuntaan kutsutaan neljä (4) ulkopuolista jäsentä, jotka edustavat eri soitinryhmiä.

10. Arvostelulautakunnan päätökset stipendien saajista ovat lopullisia, eikä päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla. Arvostelulautakunnan jäsenen ollessa jäävi suorittamaan arvostelua, hänen osuutensa arvostelusta määräytyy muiden jäsenten antamien arviointien mukaisesti.

11. Sääntöjen ja ohjeiden tulkinnasta johtuvista erimielisyyksissä noudatetaan arvostelulautakunnan päätöksiä, joista ei voi valittaa.