Muistathan pitää huolta itsestäsi. Huolettaako pärjääminen? Tarvitsetko apua jaksamiseen? Tälle sivulle on koottu monia ikääntyneen arkea helpottavia palveluita. Tutustu ja ota yhteyttä!

Vanhus palvelukodin asunnossaan sairaanhoitajan kanssa.
Irja Räty asunnossaan Meripuiston palvelukodissa. Vierellä sairaanhoitaja Kaisu Kotila. KUVA: NINA SUSI

Kotihoito

Kotiin järjestettävien palvelujen tuella voit asua kotona mahdollisimman pitkään. Kotipalvelut liittyvät arkielämän toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kotipalvelua annetaan sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn perusteella. Siihen voi oikeuttaa myös erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Omaishoidontuki

Omaishoidontukea voi saada henkilö, joka hoitaa ja huolehtii kotona vanhuksesta, vammaisesta tai sairaasta läheisestä.

Palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on ajankohtaista silloin, kun kotona pärjääminen ei onnistu enää runsaiden koti- ja tukipalveluiden sekä läheisten avulla.

Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehtona palvelun tuottamiselle tai tuki palvelujen hankintaan. Voit myönnettyjen palvelujen lisäksi ostaa omin kustannuksin erilaisia hoito- ja tukipalveluja. Näitä lisäpalveluja voit ostaa palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyiltä palveluntuottajilta tai muilta yksityisiltä palveluntuottajilta.

Perhehoito

Perhehoito on ikääntyneen hoivan ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona tai perhehoitajan kodissa. Ikääntyneen perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista, tarpeen mukaan ennalta sovittua hoitoa, jonka avulla voidaan järjestää omaishoitajan tai perhehoitajan vapaita, tukea ikääntyneen kotona asumista tai toimia välimuotoisena asumisena tai kuntouttavana jaksona sairaalasta kotiutuessa, ennen omaan kotiin siirtymistä.

Ikääntyneiden sosiaalityö ja -ohjaus

Ikääntyneiden sosiaalityö auttaa jos olet yli 65-vuotias ja sinulla on esimerkiksi vaikea perhetilanne, pulmia asumisessa tai taloudellisia ongelmia.

Tukipalvelut

Tukipalvelu edistää ikääntyneiden, vammaisten ja sairaiden itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäisee muiden sosiaalipalvelujen tarvetta. Tukipalvelun saa esimerkiksi ateria-, siivous ja turvapuhelinpalveluihin sekä kylvetys- tai saunapalveluihin.

Sotainvalidien ja veteraanien koti- ja tukipalvelut

Veteraanit saavat palveluita palveluntarpeen perusteella riippumatta tuloista ja varallisuudesta. Palveluista ei myöskään peritä asiakasmaksua. Tämä koskee rintamaveteraaneja, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.