Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Suunnittelutarveratkaisut

Siinä tapauksessa, että rakentaminen tapahtuu suunnittelutarvealueella, rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset.

Suunnittelutarvealueella on mahdollisesti tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen. Rakentaminen voi vaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Poikkeamispäätöstä haetaan kunnalta. Hakemus löytyy alapuoleisesta linkistä.