Poikkeamisluvat

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamista ei saa myöntää, mikäli se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeaminen voi tapahtua, jos kyseessä on esimerkiksi asemakaavasta poikkeaminen rakennusoikeuden, kerrosluvun tai rakennusalueen rajojen osalta tai ranta-alueelle rakentaminen ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Hakijan on esitettävä poikkeamishakemuksen tueksi aina maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n tarkoittama erityinen syy. Erityinen syy on luonteeltaan maankäytöllinen, ei esimerkiksi henkilökohtainen.

Poikkeaminen voidaan siis myöntää tietyissä rajoissa. Muutoin tulee tarkastella kaavamuutoksen tarvetta.

Suunnittelutarveratkaisut

Siinä tapauksessa, että rakentaminen tapahtuu suunnittelutarvealueella, rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen. Rakentaminen voi vaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Ohjeet hakemiseen

Poikkeamispäätöstä sekä suunnittelutarveratkaisua haetaan kunnalta. Hakemus löytyy alapuoleisesta linkistä.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:
– ympäristökartta
– selvitys omistus- / hallintaoikeudesta (tai valtakirja)
– asemapiirros
– selvitys naapurien kuulemisesta
– mahdolliset tarvittavat piirrokset

Taksat

Elinvoimalautakunnan 17.4.2024 § 30 vahvistamat poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun taksat:

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukainen poikkeamislupa ja 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu: 500 euroa

Kuuleminen poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen johdosta maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n mukaan:
– hakemuksesta tiedottaminen naapureille / naapureiden kuuleminen 50 euroa / naapuri
– hakemuksesta kuuluttaminen sanomalehdessä 50 euroa
– lisäksi peritään kuulutuskustannukset (lehti-ilmoitus) toteutuneiden menojen suuruisina

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut laskutetaan, kun päätös on tehty. Kielteisellä päätöksellä ei ole vaikutusta maksuihin.