Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristöluvan hakeminen

Ympäristölupahakemus tulee tehdä tätä varten laaditulle lomakkeelle kirjallisesti joko valtion tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupahakemus liitteineen tulee tehdä kolmena kappaleena.

Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty. Jotta luvan käsittely olisi mahdollisimman nopeaa, ota ennen luvan hakemista yhteyttä luvan myöntävään lupaviranomaiseen.

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu jotka kannattaa selvittää etukäteen lupaviranomaiselta. Ympäristöluvan hakemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Lupahakemuksen käsittely kuulutuksineen kestää yleensä useita kuukausia ja suurissa hankkeissa jopa vuosia.

Toiminnan rekisteröinti

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoille ei välttämättä tarvita ympäristölupaa, vaan näistä on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten joko valtion tai kunnan ympäristölupaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitusten käsittelystä peritään maksu.

Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.ympäristö.fi