Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Euroopan unionin EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) takaa rekisteröidylle henkilölle useita erilaisia oikeuksia. Niitä sovelletaan sen mukaan, miten henkilötietoja käsitellään. Henkilöllä on muun muassa oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään. Hänellä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia, että virheelliset henkilötiedot oikaistaan.

Omien henkilötietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä tietoja hänestä on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä. Kaupungin lakisääteisistä rekistereistä ei lähtökohtaisesti poisteta henkilötietoja. Syy tähän on, että pääsääntöisesti käsittelemme tietoja sen vuoksi, että noudatamme lakisääteistä velvoitetta tai sen vuoksi, että käytämme kaupungille kuuluvaa julkista valtaa. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatamme lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeuksien toteuttaminen

Tietojen tarkastuspyynnöt, korjauspyynnöt tai tietojen poistopyynnöt voi tehdä tietopyyntölomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä.

Tietojen tarkastus- tai korjauspyynnöistä tulee käydä selville

  • henkilö, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, yhteystiedot)
  • miltä ajalta tiedot halutaan tarkastaa
  • miltä osin vaaditaan tietojen korjausta

Tietopyyntöjen yhteydessä tarkastamme aina pyytäjän henkilöllisyyden. Kaupunki toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään yhden kuukauden kuluttua pyyntöjen vastaanottamisesta. Mikäli tarkastuspyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

Jos tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton – erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti – kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamasta toimenpidettä. Jos kaupunki ei toimita tietoja, tiedotamme asiasta kirjallisesti. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tämä oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Tämän vuoksi kyseistä oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta Kemin kaupungin henkilörekistereissä.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Lisätietoja Tietosuojavaltuutetun toimistosta.