6.9.2021

Kemi kehittää aikuissosiaalityön ja perheiden sähköisiä palveluja

Kemin kaupunki on käynnistänyt syyskuun alusta kaksivuotisen ”Vahvax – digiosaamista ja -palveluja
aikuisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseksi” -hankkeen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on
aikuissosiaalityön asiakkaiden ja perheiden vanhempien digitaalisten taitojen sekä hyvinvointipalvelujen saatavuuden edistäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen palveluissa. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan kaupungin henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden digiosaamista koulutusten avulla. Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus React-EU- haussa ESRrahastosta. Hankehaku liittyy korona-tilanteesta selviytymiseen.

Kehittämishankkeen kustannusarvio on 295 400 euroa. Kemin kaupungin omarahoitusosuus on 29 540 euroa. Vahvax- hanke jatkaa kaupungin aiemmin toteuttamaa Yhdessä etänä- hankkeen toimintaa juurruttamalla ja jalkauttamalla aikuissosiaalityön digitaalisia menetelmiä ja samalla vahvistamalla niiden henkilöiden tilanteita, jotka ovat korona-tilanteessa haavoittuvimmassa asemassa. Hankkeen perheiden palvelujen osuudessa keskitytään kehittämään Kemin sähköistä perhekeskusta vanhemmuuden tuen vahvistamiseksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään sosiaali- ja terveysalan,
kasvatusalan ja nuorisoalan ammattilaisille sekä järjestösektorille digitaitojen koulutuksia.

Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on parantaa Kemin sote-palvelujen saatavuutta sähköisiä palveluja vahvistamalla. Näin asiakkaiden avuntarpeeseen pystytään vastamaan mahdollisimman pian ja matalalla kynnyksellä. Vanhemmuudelle ja aikuisuudelle saadaan tukea, jolloin myös sosiaaliset ongelmat vähenevät. Työntekijöiden ja verkoston digiosaaminen kasvaa ja muotoutuu uudenlaisia työmuotoja ja -tapoja. Myös Kemin sähköinen perhekeskusmalli saa hankkeen myötä muotonsa.

Hanke on Kemin kaupungin oma hanke, mutta se toteutetaan yhteistyössä Lapin Tulevaisuuden sote-keskus- hankkeen sekä Lapin sote-rakennemuutos -hankkeen kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään järjestösektorin kanssa. Hanke on Lappi-sopimuksen mukainen hanke, missä kehitetään digitaalisia ratkaisuja ennaltaehkäisevään työhön sekä tuotetaan uudenlaisia menetelmiä tukemaan asukkaiden osallisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Hanke on myös Kemin kaupunkistrategian mukainen: keskiössä on arjen sujuvuuden, hyvinvoinnin ja tasa-arvoisten palvelujen turvaaminen
asukkaille. Hankkeen painopiste on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä, jolla edesautetaan palvelurakenteen muutosta korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisevään työhön.

Lisätietoa: Anne Leppälä-Hast, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@kemi.fi, puhelin 040 623 6881 tai
Marja Kivekäs, kehittämispäällikkö, etunimi.sukunimi@kemi.fi, puhelin 040 677 1119

Takaisin listaukseen