3.3.2021

Kemin ISO-sertifioinnit laajenivat myös työterveyteen ja -turvallisuuteen

Kemin kaupungin kolmelle kohteelle on myönnetty ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti. Sertifioidut kohteet ovat Sauvosaaren ja Syväkankaan koulut sekä Kivikon päiväkoti. Tiettävästi Kemi on ensimmäinen suomalainen kunta, jolla on ISO 45001 sertifikaatti.

Helmikuun 2021 sertifiointiauditoinnit tehtiin yhtä aikaa tämänvuotisten ympäristöauditointien kanssa. Kemi sai ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatin vuonna 2019 ensimmäisenä mannersuomalaisena kuntana. Ympäristösertifiointikohteita on vuosittain lisätty niin, että niitä on nyt 18 kpl. Vuoden 2021 uusina kohteina sertifioitiin Kivikon päiväkoti, kirjasto, historiallinen museo ja taidemuseo.

ISO-standardit ovat osa johtamisjärjestelmää ja niitä käytetään työkaluina systematisoimaan ja tehostamaan toimintoja jatkuvan parantamisen periaatteella. Standardi vaatii tietyn tasoista dokumentointia, mikä vähentää henkilöriippuvuuksia ja pienentää siten toiminnan riskejä sekä helpottaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä työhön.


Työterveys ja -suojelu ovat olennainen osa kaikkea työtä, mutta usein siihen kiinnitetään tarkempaa huomiota vasta kun jotain sattuu, toteaa työsuojelupäällikkö Eeva Syynimaa. Auditointiprosessissa nousee esiin puutteita ja kehityskohteita, joihin silmä on saattanut tottua ja jotka siksi ovat jääneet korjaamatta. Auditoinnit antavat motivoivan deadlinen toiminnan kehittämiselle.

ISO 45001 sertifikaatit: 

  • Sauvosaaren koulu 
  • Syväkankaan koulu 
  • Kivikon päiväkoti 

ISO 14001 sertifikaatit: 

  • Keskusvirasto: Kaupunginkanslia, Hankinnat   
  • Sivistystoimiala: Hepolan, Karihaaran, Kivikon, Koivuharjun, Sauvosaaren ja Syväkankaan koulut sekä Kemin lyseon lukio; Kivikon päiväkoti; Kirjasto, Historiallinen museo ja Taidemuseo 
  • Sosiaali- ja terveystoimiala: Sauvosaaren sairaalan lääkkeiden käsittely, Leipätehtaan toimintakeskus  
  • Tekninen toimiala: Konekeskus, Keskusvarasto sekä Energiatehokkuus  

ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita. Standardin mukainen toiminta edistää useita YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) tasa-arvosta terveyteen ja hyvinvointiin ja sopii siten erityisen hyvin Kemin kaupungin toimintaan, jossa edellä mainitut tavoitteet ovat osa kaupunkistrategiaa. 

Ulkopuolinen auditointi tehdään vuosittain, tähän asti Kemin kohteet on auditoinut Bureau Veritas. 

Lisätietoja: 

Työsuojelupäällikkö Eeva Syynimaa, 040 183 4186, eeva.syynimaa@kemi.fi 

Kestävän kehityksen koordinaattori ja projektipäällikkö Eija Kinnunen, 040 161 6590, eija.kinnunen@kemi.fi 

ISO 14001 ja ISO 45001 ovat kansainvälisiä standardeja. Ne painottavat mm. johtajuuden ja strategisen suunnittelun merkitystä ja ovat siten osa johtamisjärjestelmää. Perusperiaate on toimintojen jatkuva parantaminen PDCA-mallin avulla. PDCA muodostuu sanoista plan, do, check, act eli suunnittele, tee, tarkista, toimi.  

Takaisin listaukseen