22.1.2021

Nettisivumme saivat arvosanan 8

Loka-joulukuussa 2020 kaupungin sivuillamme oli Suomen OnlineTutkimus Oy:n järjestämä kuntien internetsivujen käyttäjätutkimus.

Tässä vastauksista Suomen OnlineTutkimus Oy:n yhteenveto:

Kemin kaupungin internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin 2.10. -31.12.2020 välisenä aikana, jolloin kyselyyn otti osaa 596 vastaajaa. 68 % vastaajista on Kemin kaupungin asukkaita ja 32 % ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 61 % ja miehiä 39 %.

Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä 56-65 (25 %), yli 65 (23 %), 36-45 (19 %), 46-55 (19 %), 26-35 (9 %), sekä 19-25-vuotiaat (3 %).

Asemaltaan tai ammatiltaan vastaajat olivat useimmiten eläkeläisiä (33 %), työntekijöitä (28 %), toimihenkilöitä (12 %), ylempiä toimihenkilöitä (8 %), opiskelijoita (5 %), sekä työttömiä (5 %).

Kaikista vastaajista 6 % käy Kemin kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 29 % viikoittain, 19 % kuukausittain, 35 % satunnaisesti, ja 11 % oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 35 % tuli sivuille vanhasta muistista, 30 % tuli sivuille hakupalvelun kautta, 13 % tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 8 % tuli sivuille sattumalta, ja 4 % oli asettanut kunnan sivut selaimensa aloitussivuksi.

Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (41 % kaikista vastaajista), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (25 %), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19 %), kirjastoon liittyvää tietoa (13 %), kunnallisia tiedotteita (12 %), sekä tapahtumakalenteria (12 %).

77 % ilmoitti löytäneensä hakemansa tiedon, kun taas 8 % ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 15 % ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (43 %), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (36 %), yleisen kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten kanssa (24 %), kirjaston kanssa (23 %), sekä sosiaalitoimen kanssa (23 %).

Vastaajat olivat tutkittavasta verkkosivustosta sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sen sivut toimivat ongelmitta, ja että sivusto on yleisesti ottaen helppokäyttöinen. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei erityisemmin erotu edukseen, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä on joskus vaikeuksia, ja että sivustolla olevan tiedon määrää voisi vielä kasvattaa nykyisestään.

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,68 (asteikko 1–5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,89.

Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia verkkosivuston parantamiseksi, sekä antaa muita kommentteja sivuista. Tällöin sivustoon kohdistuvissa toiveissa ja kommenteissa esiintyi mm. seuraavia aiheita:

• Enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja tapahtumista

• Hakutoimintoon parannuksia

• Kohennusta sivujen ulkoasuun

• Lisää selkeyttä sivuihin

• Lisää monipuolista tietosisältöä sivuille

• Lisää vuorovaikutteisuutta ja sähköisiä palveluita sivuille

• Sivuilla olevien tietojen parempi päivittäminen

• Positiivisia kommentteja sivuista

• Vaikeuksia löytää etsittyjä tietoja sivuilta: asiat helpommin löydettäviksi

• Yhteystietoja kattavammin esille ja helpommin löydettäväksi

• Sekä muita kommentteja ja kehitysehdotuksia

 Vastanneista 451 jätti myös yhteystietonsa arvontaa varten. Arvonta on suoritettu ja voittajille ilmoitettu. Voittajista 3 asuu Kemissä ja yksi palkinto lähtee Lohjalle asti.

Kiitos kaikille vastaajille!

Takaisin listaukseen