28.4.2020

Talousohjelma turvaa palvelut ja kaupungin elinvoiman

Kuntatalouden tila on historiallisen huono, ja Kemin kaupunkikin on ennennäkemättömien taloudellisten haasteiden edessä. Jo ennestään haasteelliseen taloustilanteeseen tuo lisävaikeutta kaikilta vaikutuksiltaan vielä lähes täysin ennakoimaton koronavirustaistelu.

Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 ohjelman laatimisesta talouden tasapainottamiseksi. Tavoitteena oli yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa löytää konkreettisia toimia, joiden avulla voidaan löytää säästöjä, tehostaa toimintaa, vähentää kiinteitä kuluja ja tehdä pysyviä rakenteellisia muutoksia kaupungin tapaan tuottaa palveluita.

Talousohjelman suunnittelussa otettiin huomioon palvelutarpeeseen jo tulleet ja tulevat kaupungin väkimäärän, ikärakenteen, kulutustottumusten ja teknologiankehittymisen myötä toteutuvat kysynnän ja tarjonnan muutokset.

Talousohjelman laadinnassa haluttiin saada mahdollisimman laaja näkemys taloustilanteesta ja sen korjaamiseksi tarvittavista toimista. Esimiehet osallistettiin työpajoissa, joissa pohdittiin ja haettiin säästökohteita. Henkilöstölle lähetettiin kysely, johon saattoi anonyymisti ehdottaa keinoja kaupungin menojen vähentämiseksi ja tulojen lisäämiseksi sekä muita kehittämisideoita. Kaupunginvaltuusto pohti keinoja talouden tasapainottamiseksi iltakoulussa. Kuntamaisema Oy:ltä tilattiin selvitys ”Kemin sote-palveluiden kustannusanalyysi ja toimenpideohjelma”. Tilaajajohtajat, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja pohtivat ja kirjasivat toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi useissa eri työpajoissa. Toimenpiteille arvioitiin säästöpotentiaali ja aikataulutettiin sekä vastuutettiin. Ohjelman toteutumisesta tullaan raportoimaan puolivuosittain kaupunginhallitukselle.

Toteuttamalla tehokkaasti talousohjelmassa esitettyjä säästökohteita ja rakenteellisia muutoksia, pyritään ehkäisemään irtisanomiset ja muut vaikeammat henkilöstöpoliittiset toimet. Sopeuttamalla toimintaa proaktiivisesti ja riittävässä määrin turvataan kuntalaisten palvelut ja palveluiden tuottamiseen tarvittavat resurssit myös tulevaisuudessa. Käynnissä olevasta väestöllisestä, taloudellisesta ja sosiaalisesta sekä teknologisesta muutoksesta selvitään sopeuttamalla toimintaa riittävän voimakkaasti ja etupainotteisesti.

Talousohjelman tavoitteena on:

  • vakauttaa ja vahvistaa kaupungin taloutta
  • kehittää kaupungin toimintaa
  • vastata toimintaympäristön muutosten haasteisiin
  • turvata kaupunkiyhteisön elinvoimaa
  • varmistaa kuntalaisten hyvinvointi kestävällä tavalla
  • mitoittaa tulevien vuosien investoinnit ja käyttötalous kestävälle pohjalle
  • ohjata tulevien vuosien taloussuunnittelua ja toiminnan kehittämistä

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.4. kokouksessa talouden tasapainottamisohjelman. Ohjelma sisältää lähes 100 eri toimenpidettä, joiden tunnistettu säästöpotentiaali on lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yli 11 miljoonaa euroa. Ohjelma ja sen tehokas toimeenpano tarjoaa kaupungin päättäjille ja työntekijöille tarvittavat toimenpiteet kaupungin talouden saattamiseksi vakaalle pohjalle.

Ohjelman toimeenpano käynnistetään niiden toimenpiteiden osalta, jotka ovat viranhaltijoiden päätettävissä välittömästi. Osasta toimenpiteistä päättää viranhaltijavalmistelun jälkeen kaupunginhallitus, lautakunta tai kaupunginvaltuusto.

Takaisin listaukseen