13.6.2023

Toukokuun perhekeskuksen verkostotapaaminen & Johtava rehtori Piia Hulkkonen

Toukokuussa Kemin perhekeskuksen verkostotapaaminen järjestettiin normaalista poiketen kaupungintalolla 25.5.2023. Verkostotapaamisessa oman toimialansa toimintaa ja ajankohtaisia asioita esitteli Johtava rehtori Piia Hulkkonen.

Hulkkosen Piian luotsauksessa toimii Kemin perusopetus, lukio sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Perusopetuksella on ollut käytössään hankerahoitusta, joka on mahdollistanut kouluihin lisähenkilöstöä, jakotunteja ja läksykerhoja. Jatkossa hankerahoitus tulee pienenemään huomattavasti. Tällä hetkellä perusopetuksessa on kirjoilla oppilaita 1927 ja lukiossa 288. Valmistavassa opetuksessa oppilaita on 71, joista ukrainalaisia on 40. Suomi toisena kielenä (S2) -oppilaita on noin 11 prosenttia oppilaista. Koulujen iltapäivätoiminnassa mukana on noin 100 lasta. Menneenä toimintakautena perusopetus on kehittänyt monikulttuurikeskus Mikserin kanssa monikulttuurisen vanhempainillan.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta.

Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja edistää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Kunnat päättävät toiminnan järjestämisestä. Lasten osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan on vapaaehtoista. Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Yleissivistävää koulutusta koskevassa yleisessä lainsäädännössä viimeaikaisia muutoksia on tullut muun muassa oppivelvollisuuslakiin sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Yleinen oppivelvollisuus on laajentunut 18 ikävuoteen asti ja oppilas- ja opiskelijahuolto on siirtynyt kunnalta hyvinvointialueen alaisuuteen. 1.8.2023 oppilashuollon uusi termi on
opiskeluhuolto.

Kemistä löytyy seitsemän koulua. Koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistetaan parhaillaan vastaamaan paremmin Kemin laskevaa lapsimäärää. Jatkossa Koivuharjun koululle ei enää perusteta muun muassa 1. luokkaa. Voit lukea lisää palveluverkon valmistelutilanteesta osoitteessa: Palveluverkon valmistelutilanne | Kemi

Vuonna 2021 perusopetuksessa on aloitettu pedagoginen kehittäminen- peruskoulujen toimintakulttuuri toiminta. Kehittämistyössä on keskitytty seuraaviin osa-alueisiin:
• Digitaalisesti yhtenäinen ja turvallinen perusopetus
• Hyvinvointia kouluyhteisöihin
• Oppilaskuntatoiminta ja demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus
• Ilmastokasvatus ja kestävä kehitys – Kemin eko-oppilaskunnat
• Yrittäjyyskasvatus
• Lukutsemppi päällä kouluissa – Lukutsemppari-opettajat
• Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – kohti inklusiivista lähikoulua
• Mentoriopettajat ja konsultatiivinen työ
• Primus/koski tietohallintaprosessin kehittäminen

Toisena uutena toimintamallina Kemiin on tullut Harrastamisen jäänmurtaja- malli. Harrastamisen jäänmurtaja mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Toimintavuonna 2022-2023 on pyörinyt 30 kerhoa ja näiden kerhojen piirissä on ollut 300 lasta.

Kouluissa käytössä oleva Koulukyyti-sovellus mahdollistaa reittioptimoinnin, poissaoloilmoitukset, reitin uudelleen optimoinnin poissaolojen tapahtuessa sekä seurantakuittaukset lapsen noudon ja toimituksen yhteydessä. Koulukyyti-sovelluksen käyttäjiä ovat koulunkäynnin ohjaajat, lasten vanhemmat, kuljettajat ja kuljetusoperaattori. Koulukuljetus | Kemi 

Kemin perusopetuksessa on ollut käytössä WilmaRobotti syksystä 2022. WilmaRobotti lähettää automaattisesti Wilmaviestin vastaanottajalle. Robotin kautta voi saada viestejä, jotka koskevat hakemuksia ja päätöksiä sekä tulevia kokeita, poissaoloja, pedagogisia asiakirjoja ja kurinpitotoimia. Lähettäjänä viestissä lukee WilmaRobotti. Jos oppilas tarvitsee tukea oppimisen ja koulunkäyntinsä tueksi, hän voi saada kolmiportaisen tuen –lain mukaan yleistä tukea, tehostettua tukea tai erityistä tukea. Tuen saamisesta voit lukea lisää täältä: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki | Kemi

Seuraavat verkostokahvit järjestetään jälleen Huvikummussa elokuussa uuden perhekeskuskoordinaattori Anni-Leena Breilinin voimin. Verkostokahveille ovat tervetulleita kaikki perheiden parissa Kemissä työskentelevät ja vapaaehtoiset toimijat järjestöistä. Lisäksi perhekeskuksen verkostoon etsitään jatkuvasti kehittäjäasiakkaita.

Kiitos koko Vahvax-hankkeen työntekijöiden sekä allekirjoittaneen puolesta yhdessä tehdystä kehittämistyöstä Kemin perhekeskuksen ja lapsiperheiden hyväksi. Tästä on mukava jatkaa pian kesälaitumille lämpenevien ilmojen perään.

Elokuun 1. päivä lauteille astuu Kemin uusi perhekeskuskoordinaattori Anni-Leena Breilin. Anni-Leenan tavoittaa sähköpostiosoitteesta: anni-leena.breilin@lapha.fi tai numerosta 040 158 2896.

Aurinkoista kesää kaikille!
Elisa Perätalo, Projektipäällikkö, Vahvax-hanke

Takaisin listaukseen