Yritystoiminnan käynnistäminen ei aina vaadi erillistä lupaa, sillä vain osa toimialoista on luvanvaraisia. Yritystä perustaessa tulee huolehtia pakollisista ilmoituksista, kuten esimerkiksi kaupparekisteriin tehtävästä perustamisilmoituksesta.

Elinkeinotoimintaa koskevia ilmoitus-, hakemus- ja lupa-asioita käsittelevät kaupungin ja valtion viranomaiset. Täältä löydät linkit muun muassa ympäristöterveysvalvontaan, rakennusvalvontaan sekä muihin elinkeinokohtaisiin lupa-asioihin.

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Kaikille toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maata, vettä tai ilmaa, tarvitaan lupa. Aluehallintovirastot (AVI), kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) neuvovat lupamenettelyasioissa.

Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonta pyrkii edistämään väestön terveyttä valvomalla elintarvikkeiden laatua ja terveellisyyttä sekä kulutustavaroiden ja palvelujen turvallisuutta. Tärkeimmät lupa- ja ilmoitusasiat ovat:

 • Elintarvikehuoneistojen hyväksyminen
 • Ilmoitukset huoneistojen käyttöönotosta (esimerkiksi parturikampaamot, kauneushoitolat ynnä muuta sellaista)

Lisätietoa ympäristöterveysvalvonnasta.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta myöntää luvat uusien toimitilojen rakentamiseen tai jo olemassa olevien tilojen muuttamiseen tai purkamiseen. Rakennuksen tai toimitilan muuttamiseen on aina hankittava asianmukainen lupa.

 • Rakennuslupa
 • Toimenpidelupa
 • Rakentamisilmoitus
 • Purkamislupa

Lisätietoa rakennusvalvonnasta.

Yhdyskuntatekniikka

Kemin kaupungin yhdyskuntatekniikka myöntää lyhytaikaiset luvat erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Lomake: Kadun tai yleisen alueen käyttölupahakemus

Elinkeinokohtaiset luvat

Elinkeinovapauden periaatteen mukaan Suomessa saa harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa ilman viranomaisen myöntämää lupaa. Joillakin toimialoilla on ilmoittamisvelvollisuus, vaikka elinkeinolupaa ei tarvita.

Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista on aina selvitettävä, onko aiottu elinkeinotoiminta luvan- tai ilmoituksenvaraista. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat muun muassa:

 • Alkoholin anniskelu- ja vähittäismyynti (AVI)
 • Apteekit (Lääkelaitos)
 • Arvopaperipörssit (Valtiovarainministeriö)
 • Autokoulut (ELY-keskus)
 • Lentoliikenteen reitti- ja tilausliikenne (Ilmailuhallinto)
 • Panttilainaustoiminta (Finanssivalvonta)
 • Sairaankuljetus (AVI)
 • Sähköurakointi, -asennukset (Tukes)
 • Taksit ja tavaraliikenne (ELY-keskus)
 • Teletoiminta (Liikenne- ja viestintäministeriö)
 • Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi (Tukes)
 • Vartioimisliikkeet (Sisäasiainministeriö)
 • Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuoltolaitokset (AVI)

Lisää tietoa:

 • Fimea
 • Lapin AVI
 • Lapin ELY-keskus
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Ruokavirasto (Evira)
 • Sisäasiainministeriö
 • Tukes
 • Valtiovarainministeriö
 • Valvira