Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita, ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. Medialukutaito käsittää myös taidon tuottaa mediasisältöjä itse erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta. Medialukutaitoa on niin ikään taito käyttää mediavälineitä ja toimia turvallisesti ja vastuullisesti median parissa.

Medialukutaito on…

  1. taitoa tulkita ja arvioida
  2. taitoa tuottaa mediasisältöjä
  3. taitoa toimia mediaympäristöissä

Medialukutaidon osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: 1) median tulkinta ja arviointi, 2) median tuottaminen ja 3) toiminta mediaympäristöissä. Pääalueet ja niiden alle jäsentyvät kuvaukset pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman (2022) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2018) sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tehtyyn tarkasteluun. Perusteteksteissä medialukutaito esiintyy osana niin monilukutaitoa ja muuta laaja-alaista osaamista kuin oppimisen alueita, oppimiskokonaisuuksia ja oppiaineita. Pääalueet noudattelevat myös yleistä ymmärrystä medialukutaidon keskeisistä alueista.

Kehittämisohjelmassa laaditut medialukutaidon kuvaukset ilmaisevat lasten mediataitoja edistävää hyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksen oppilaiden hyvää ja edistynyttä osaamista medialukutaidossa.