Luvattomiin-, sairaus- ja muihin huolestuttaviin poissaoloihin puuttumisen kuvaus Kemin perusopetuksessa

1. Pieni huoli – huoli puheeksi:

Oppilas on poissa koulusta eikä huoltajalta ole tullut ilmoitusta poissaolosta (Perusopetuslaki pykälä 26, pykälä 35).

Luokanvalvoja selvittää poissaolon syyn huoltajalta ja keskustelee myös oppilaan kanssa, jos kyseessä on aiheeton poissaolo.

Luokanvalvoja seuraa poissaolojen karttumista ja dokumentoi toteutuneen yhteydenpidon.

2. Tuntuva huoli – huoli kasvaa:

Poissaoloja on kertynyt 15-20 tuntia.

Luokanvalvoja konsultoi oppilashuollon työntekijää ja tarvittavista tukitoimista sovitaan yhdessä oppilaan sekä huoltajan kanssa (Perusopetuslaki pykälä 26, pykälä 35; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pykälä 3).

Luokanvalvoja seuraa poissaolojen karttumista ja yhdessä oppilashuollon työntekijän kanssa tukitoimien toteutumista.

Mikäli koulun keinot ovat riittämättömät, edetään suuren huolen mukaiseen toimintamalliin.

3. Suuri huoli – huoli jatkuu:

Poissaoloja on kertynyt yli ~50 tuntia.

Luokanvalvoja tai oppilashuollon työntekijä kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän oppilaan tukemiseksi (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pykälä 19).

Monialaisessa asiantuntijaryhmässä nimetty vastuuhenkilö täyttää oppilashuoltokertomuksen (tukitoimet ja seuranta oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pykälä 20) Kemin lomakepohjiin.

Lastensuojelulaki pykälä 25 Koulun henkilökunta “on velvollinen salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä”.

Sosiaalihuoltolaki pykälä 35 Jos koulun henkilökunnan jäsen ”on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin”.

Luvattomiin-, sairaus- ja muihin huolestuttaviin poissaoloihin puuttumisen kuvaus kaaviona