Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Lasten päivähoitomaksut

Lasten päivähoidosta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan.

Esiopetus ja avoin varhaiskasvatus ovat maksuttomia.

Jos lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, asiakasmaksu on enintään 85 prosenttia (111 tuntia) kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Maksu varhaiskasvatuksesta peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa elokuun ensimmäinen päivä ja päättyy heinäkuun viimeinen päivä. Jos kunnallinen päivähoito on alkanut viimeistään elokuussa, heinäkuu on maksuton.

Jos lapsi on poissa useita päiviä

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä ollenkaan. Maksua ei myöskään peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa päivähoidosta isyysrahajaksojen aikana. Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki).

Asiakasmaksupäätökset

Asiakasmaksupäätökset voi lukea varhaiskasvatuksen sähköisessä palvelussa. Kirjaudu pankkitunnuksilla suomi.fi -tunnistautumisen kautta. Päätös löytyy valitsemalla: Meidän perhe -> yleisnäkymä -> maksupäätös.

Vanhempien tulot

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään 5 prosentin lomaraha.

Huoltajat vastaavat perhemuutosten ilmoittamisesta (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18 vuotta, perheeseen syntyy lapsi). Ilmoitus tehdään suoraan varhaiskasvatuksen laskutukseen.

Jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti, asiasta pitää ilmoittaa suoraan varhaiskasvatuksen laskutukseen. Ilmoitus tehdään kirjallisesti liitteineen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki §12).

Asiakasmaksun periminen

Hoitoaikoja varataan enintään hoitosopimuksen mukainen määrä kuukaudessa. Jos varatut tai toteutuneet tunnit ylittävät hoitosopimuksessa olevan tuntimäärän, maksu määräytyy sen mukaan, mihin maksuportaaseen tunnit sijoittuvat. Jos tunnit alittuvat, maksuista ei tule hyvitystä. Asiakasmaksuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä varhaiskasvatuksen laskutukseen. Varhaiskasvatuksen laskut ovat ulosottokelpoisia. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.

Jos lapsen hoito alkaa kesken kalenterikuukauden, maksupäätös tehdään alkamaan samasta päivästä kuin hoitosopimus alkaa. Laskutuksessa otetaan huomioon se, että hoito on alkanut tai loppunut kesken kalenterikuukauden. Vanhemmat vastaavat hoitopaikan irtisanomisesta sähköisen asioinnin kautta.

Kuinka asiakasmaksu lasketaan?

Asiakasmaksu lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein päivähoitomaksu on nuorimmasta lapsesta 288 euroa kuukaudessa, toisesta lapsesta 144 euroa kuukaudessa (50 prosenttia nuorimman maksusta) ja perheen muista lapsista 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Esimerkki: Nelihenkisen perheen bruttotulot ovat 4 500 euroa kuukaudessa. Bruttotuloista vähennetään vähimmäisbruttotulo 3 129 euroa. Saadaan 1 371 euroa, josta maksuprosentti 10,7 on 147 euroa. Jos lapsen hoitosopimus on 140 tuntia tai enemmän kuukaudessa, tämä 147 euroa on lapsen päivähoitomaksu kuukaudessa. Tarkemmat tiedot maksuprosenteista, vähimmäisbruttotuloista ja enimmäisbruttotuloista löytyvät alta.

Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisraja tai maksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 euroa, maksua ei peritä. Tilapäisen hoidon maksu on 15 euroa päivässä jokaiselta lapselta.

Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:

  • Perhekoko kaksi henkeä: vähimmäisbruttotulo on 2136 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 4828 euroa kuukaudessa.
  • Perhekoko kolme henkeä: vähimmäisbruttotulo on 2756 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 5448 euroa kuukaudessa.
  • Perhekoko neljä henkeä: vähimmäisbruttotulo on 3129 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 5821 euroa kuukaudessa.
  • Perhekoko viisi henkeä: vähimmäisbruttotulo on 3502 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 6194 euroa kuukaudessa.
  • Perhekoko kuusi henkeä: vähimmäisbruttotulo on 3874 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 6566 euroa kuukaudessa.

Hoitoaikaperusteisen päivähoidon maksuportaat

  • Varattu hoitoaika 1–60 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 35 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.
  • Varattu hoitoaika 61–90 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 55 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.
  • Varattu hoitoaika 91–110 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 70 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.
  • Varattu hoitoaika 111–139 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 85 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.
  • Varattu hoitoaika 140 tuntia kuukaudessa tai enemmän: hoitomaksu 100 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.