Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Lasten päivähoitomaksut

Lasten päivähoidosta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan.

Esiopetus ja avoin varhaiskasvatus ovat maksuttomia.

Jos lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, asiakasmaksu on enintään 85 prosenttia (111 tuntia) kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Maksu varhaiskasvatuksesta peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa elokuun ensimmäinen päivä ja päättyy heinäkuun viimeinen päivä. Jos kunnallinen päivähoito on alkanut viimeistään elokuussa, heinäkuu on maksuton.

Jos lapsi on poissa useita päiviä

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä ollenkaan. Maksua ei myöskään peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa päivähoidosta isyysrahajaksojen aikana. Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki).

Asiakasmaksupäätökset

Asiakasmaksupäätökset voi lukea varhaiskasvatuksen sähköisessä palvelussa. Kirjaudu pankkitunnuksilla suomi.fi -tunnistautumisen kautta. Päätös löytyy valitsemalla: Meidän perhe -> yleisnäkymä -> maksupäätös.

Vanhempien tulot

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään 5 prosentin lomaraha.

Huoltajat vastaavat perhemuutosten ilmoittamisesta (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18 vuotta, perheeseen syntyy lapsi). Ilmoitus tehdään suoraan varhaiskasvatuksen laskutukseen.

Jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti, asiasta pitää ilmoittaa suoraan varhaiskasvatuksen laskutukseen. Ilmoitus tehdään kirjallisesti liitteineen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki §12).

Asiakasmaksun periminen

Hoitoaikoja varataan enintään hoitosopimuksen mukainen määrä kuukaudessa. Jos tunnit ylittävät hoitosopimuksessa olevan tuntimäärän, maksu määräytyy sen mukaan, mihin maksuportaaseen tunnit sijoittuvat. Jos tunnit alittuvat, maksuista ei tule hyvitystä. Asiakasmaksuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä varhaiskasvatuksen laskutukseen. Varhaiskasvatuksen laskut ovat ulosottokelpoisia. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.

Jos lapsen hoito alkaa kesken kalenterikuukauden, maksupäätös tehdään alkamaan samasta päivästä kuin hoitosopimus alkaa. Laskutuksessa otetaan huomioon se, että hoito on alkanut tai loppunut kesken kalenterikuukauden. Vanhemmat vastaavat hoitopaikan irtisanomisesta sähköisen asioinnin kautta.

Kuinka asiakasmaksu lasketaan?

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2021 alkaen

Asiakasmaksu lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein päivähoitomaksu on nuorimmasta lapsesta 288 euroa kuukaudessa, toisesta lapsesta 115 euroa kuukaudessa (40 prosenttia nuorimman maksusta) ja perheen muista lapsista 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Esimerkki:  Nelihenkisen perheen bruttotulot ovat 4500 €/kk. Bruttotuloista vähennetään taulukossa oleva luku (tuloraja) 4099 €.  Saadaan 401 €, josta 10,7 % on 43 €, joka on lapsen hoitomaksu kuukaudessa, mikäli lapsen hoitosopimus on 140 h tai enemmän. Tarkemmat tiedot maksuprosenteista, vähimmäisbruttotuloista ja enimmäisbruttotuloista löytyvät alta.

Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisraja tai maksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 euroa, maksua ei peritä. Tilapäisen hoidon maksu on 15 euroa päivässä jokaiselta lapselta.

Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:

  • Perhekoko kaksi henkeä: vähimmäisbruttotulo on 2 798 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 5 485 euroa kuukaudessa.
  • Perhekoko kolme henkeä: vähimmäisbruttotulo on 3 610 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 6 297 euroa kuukaudessa.
  • Perhekoko neljä henkeä: vähimmäisbruttotulo on 4 099 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 6 786 euroa kuukaudessa.
  • Perhekoko viisi henkeä: vähimmäisbruttotulo on 4 588 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 7 275 euroa kuukaudessa.
  • Perhekoko kuusi henkeä: vähimmäisbruttotulo on 5 075 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,7 sekä korkeimman maksun tuloraja on 7 762 euroa kuukaudessa.

Hoitoaikaperusteisen päivähoidon maksuportaat

  • Varattu hoitoaika 1–60 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 35 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.
  • Varattu hoitoaika 61–90 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 55 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.
  • Varattu hoitoaika 91–110 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 70 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.
  • Varattu hoitoaika 111–139 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 85 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.
  • Varattu hoitoaika 140 tuntia kuukaudessa tai enemmän: hoitomaksu 100 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.