19.3.2021

Kemiläisten asumistoiveiden kartoitus Peurasaaren alueella –kyselyn koonti ja vastauksia kuntalaisia askarruttaviin kysymyksiin

Kemin kaupungin kaavoitusyksikkö järjesti kyselyn otakantaa.fi-sivustolla 2.-22.2.2021. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kemiläisten mielipiteitä Peurasaaren alueen kaavamuutoksesta. Kyselyssä haettiin asukkaiden mielipiteitä erityisesti kaavamuutoksen myötä syntyvien uusien asuinkortteleiden laadusta ja rakentamisen volyymista. Kyselystä ilmoitettiin kaupungin nettisivuilla ja Facebook-kanavalla. Lisäksi kaavamuutosalueelle ja sen lähiympäristöön jaettiin tiedotteet kyselyyn ja alueen suunnittelutilanteeseen liittyen. Kyselyn yhteydessä alueesta oli esillä kaksi luonnosvaihtoehtoa. Varsinainen kaava-aineisto asetetaan nähtäville myöhemmin.

Kyselyn tulokset 

Kyselyyn vastasi yhteensä 70 henkilöä, joista 64 % asui Peurasaaren alueella. Selkeäksi suosikiksi nousi vaihtoehto 1, jossa uudisrakentaminen sijoittuu pääasiassa Kemin Energia ja Vesi Oy:n eteläpuolelle Kalkkinokantien ja teollisuusraiteen väliin. Edellä mainittua vaihtoehtoa kuvailtiin paremmaksi sen takia, että toiseen vaihtoehtoon verrattuna se on väljempi, rakentaminen ei ole niin tiivistä ja omakotitalojen määrä on suurempi. Tätä vaihtoehtoa kannattaneet nostivat myös esiin suuremman viheralueen uusien asuinkortteleiden keskellä.   
Vaihtoehto 2 sai moitteita liian tiivistä ja rivitalovaltaisesta rakentamisesta. Vaihtoehdossa esitetty uudisrakentaminen Kalkkinokantien ja Peurankadun tien väliselle alueelle sai muutamia kommentteja sekä puolesta että vastaan. Näiden alueiden rakentumista tarkastellaan tarkemmin kaavaprosessin edetessä. 
 
Lähiliikuntapaikan tärkeys nousi selkeästi esiin. 64 % vastaajista piti erittäin tärkeänä, että Peurasaaren alueella sijaitsisi lähiliikuntapaikka. Erityisesti leikkikenttä, pieni pallokenttä/luistelualue sekä erilaiset kuntoiluvälineet saivat kannatusta. 
 
Kyselyn lopussa oli kysymyksiä, jotka oli tarkoitettu erityisesti alueesta kiinnostuneille. Kyselyyn vastanneista 41 % esitti olevansa kiinnostuneita rakentamaan tai asumaan kaavamuutosalueelle muodostuvissa uusissa asuinkortteleissa. Heistä vajaa puolet asuivat tällä hetkellä Peurasaaressa. Kyselyn perusteella alueessa viehättää meren läheisyys ja yleisesti Peurasaaren alueen luonne (sijainti ja viihtyisyys). Sekä omakotitaloille että rivitaloasunnoille vaikuttaisi olevan tarvetta, mutta selkeästi omakotitonteille on enemmän kysyntää kyseisellä sijainnilla. Jatkosuunnittelussa pyritään huomioimaan molemmat asumismuodot. 
 
Kyselyn lopussa kysyttiin alueesta kiinnostuneilta kumpaa he pitävät tärkeämpänä: mahdollisuutta merinäkymään, jolloin tontti on tiiviimpi ja jossa asuminen on sijoitettu kahteen kerrokseen vai väljää tonttia, jossa on mahdollisuus yksikerroksiseen asumiseen. Vain hieman yli puolet vastasivat ensimmäisen vaihtoehdon olevan tärkeämpää. 
 
Uuden alueen rakentumisessa vastaajia huoletti eniten junaradan sijainti ja siitä aiheutuvat melu- ja turvallisuusasiat, maaperän puhtaus, tonttien hintataso sekä luonnon katoaminen. 


Rannan toiminnot/kulku rantaan 

Rannan saavutettavuus ja erityisesti ”nykyisellään Relletin kentän poikki kulkevan epävirallisen reitin säilyttäminen” aiheutti huolta. Kaupunki huomauttaa, että junaradan saa ylittää vain sille tarkoitetuista paikoista. Lähellä kaavamuutosaluetta sen eteläpuolella n. 200 m päässä kaavamuutosalueen rajasta kulkee Ratavartijantie, jonka kautta Kalkkinokalle/jäälle pääsee turvallisesti tasoristeyksen kautta.  

Rantaan toivottiin myös esimerkiksi pientä uimarantaa ja luontopolkua, mutta mm. Väyläviraston lausunnon pohjalta Kalkkinokan alue on rajattu kaavamuutosalueesta kokonaan pois, koska radan rannan puoleiselle alueelle uusien toimintojen osoittaminen lisää liikennettä alueelle, mikä taas heikentää rata-alueen turvallisuutta. Ratavartijantien tasoristeys on rajattu kaavamuutosalueen ulkopuolelle, mutta Särkelänkadun tasoristeys sisältyy suunnittelualueeseen. Sen osalta tasoristeysturvallisuuden parantamista tutkitaan rannan puolelle sijoittuvien mahdollisten uusien toimintojen (pienveneiden talvisäilytysalue) myötä. 

Uusien asuinkortteleiden suunnittelussa pyritään huomioimaan erityisesti alueen asukkaiden ja muiden kuntalaisten turvallisuus radan läheisen sijainnin takia, jonka vuoksi epävirallisen reitin poistumista voidaan pitää ainoastaan hyvänä asiana. Ranta-alueen suunnittelussa otetaan huomioon radan mahdollinen siirtyminen tulevaisuudessa. (Huomio! Rataa ei olla siirtämässä ainakaan lähivuosien aikana.) 


Ranta-alueen rakentuminen 

Ranta-alueen rakentuminen aiheutti huolta luonnon häviämisen vuoksi. Kyseinen kaavamuutosalueella sijaitseva ranta-alue on pusikoitunutta entistä pienteollisuusaluetta, jonka maaperän tiedetään ainakin osittain olevan pilaantunutta. Alueella sijaitsee myös mm. hylätty rakennus. Kaavamuutoksen myötä alue saadaan siistittyä hyötykäyttöön. 

Hautausmaan länsipuolella sijaitsevan maa-ainesvaraston alue on esitetty luonnoksissa puistoalueeksi. Ko. alueen rakentumiseen vaikuttaa suunnitteilla olevan uuden vedenpuhdistamon vaatima tilantarve. Hautausmaasta pohjoiseen kaikkien käytössä olevaa yhteistä rantaviivaa löytyy Kemistä jo pelkästään keskustan alueelta n. 5 km.  

Alueen toteutumisen aikataulu 

Alueen toteutumisen aikatauluun, ja ylipäätään siihen miten alue tulee toteutumaan, vaikuttaa eniten pilaantuneiden maiden tutkimusten toteutuminen. Kaavaprosessin toivotaan valmistuvan viimeistään kuluvan vuoden loppupuolella. 

Kaavoitus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja kiittää annetusta palautteesta!  

Takaisin listaukseen