3.11.2021

Yhteenveto Kemin äkillinen rakennemuutos-työryhmien tilannekatsauksista

Veitsiluodon paperitehtaaseen liittyvä äkillinen rakennemuutos- eli ÄRM-toiminta on ollut säännöllistä heti Stora Enson 20.4.2021 julkaisemastaan ilmoituksesta asti. Ensimmäisen kokoontumisen aikana muodostettiin työryhmät, jotka koordinoivat eri selviytymistoimenpiteitä ja niihin liittyviä verkostojen toimintaa suunnittelusta toteutukseen.

Tähän tiedotteeseen on koottu yhteenveto Kemin ÄRM-työryhmien tilannekatsauksista – Case Veitsiluoto toukokuulta 2021 syyskuulle 2021. Työryhmien toiminta jatkuu edelleen säännöllisenä.

7.5.2021

Kaupungin elinkeinojohtaja Mervi Nikander ja Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka pohjustivat alkaneen Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintaa. Ydinryhmä tulee tekemään toimintasuunnitelman ja laatii tilannekuvan aikataulusta. Lisäksi työskennellään kolmessa alaryhmässä:

  1. ÄRM-toimintaympäristö sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- eli TKI -toiminta, joita Digipolis koordinoi
  2. Yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet, joita Kemin kaupungin elinvoimatoimiala koordinoi
  3. Henkilöihin kohdistuvat toimenpiteet, joita Kemin kaupungin työllisyyspalvelut koordinoi

On myös huomioitava käynnissä oleva positiivinen rakennemuutos Metsä Fibren investoinnin myötä. Biotuotetehtaan rakennusvaiheessa kysyntäpiikkiä on odotettavissa eri palveluissa. Pitkällä aikavälillä rakennemuutos liittyy Metsä Fibren ekosysteemin kehittämiseen mihin onkin jo tehty suunnitelmia.

On tarpeellista tukea pk-yritysten kasvua, löytää koulutuksen ja TKI-toiminnan kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotta alueelle saadaan syntymään lisää työpaikkoja. On myös tarkasteltava infrastruktuuria, sillä Kemin kaupungilla on käynnissä isoja investointeja Sahasaarenkadulla ja Ajoksen satamassa.

Esille tuotiin myös paikallisten järjestöjen mahdollisuus olla Stora Enson työntekijöiden tukena. Ammattiopisto Lappiasta1 kerrottiin kuinka he ovat heti lähteneet valmistelemaan rakennemuutokseen pohjautuvaa koulutuspakettia. Lappia tarjoaa jo räätälöityjä koulutuksia, lupa- ja pätevyyskoulutuksia, hitsauspätevyyksiä, osaamiskartoituksia ja uravalmennuksia. Oleellista on saada tavoitettua henkilöt, joihin ÄRM vaikuttaa merkittävästi. Lapin koulutuskeskus Redulla2 on samanlaista toisen asteen koulutustarjontaa kuin Lappialla. Redulla on Keminmaassa toimintayksikkö, jossa tarjotaan logistiikan perustutkintoja sekä maanrakennusalan koulutusta.

Lapin yliopistolta kerrottiin, että Stora Enson Veitsiluodon tehtaan työntekijöistä noin 10 % on korkeakoulututkinnon suorittaneita. Tämä ryhmä on potentiaalinen hakijajoukko täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopistoon, sekä myös ammattikorkeakouluun. Yrittäjyys on myös yksi vaihtoehto, johon on tarjolla räätälöityjä koulutuksia. Lapin yliopistolla on tarjolla uraohjauspalveluja, myös yli 50-vuotiaille kohdennettuja.

Lapin ammattikorkeakoulusta todettiin, että maakunnassamme on hyvä koulutustarjonta. On vain viestittävä Veitsiluodon työntekijöille, että he ennen kaikkea ottaisivat yhteyttä, kysyisivät neuvontaa ja hakeutuisivat rohkeasti koulutukseen. Opiskelu on muuttunut paljon ja tarjolla on monia joustavia koulutusmuotoja. Räätälöidyt ratkaisut ovat mahdollisia.

Työryhmässä luotiin katsaus sekä tämän hetken että tulevaisuuden aloihin missä tarvitaan lisää työntekijöitä. Matkailualalla on pula työntekijöistä. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla on iso työvoimapula. Veitsiluodon työntekijöille tämä voi tuntua rajultakin alanvaihdolta, mutta näitä kannattaa harkita.

1 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä ylläpitää Ammattiopisto Lappiaa ja omistaa Lappia-Koulutus Oy:n
2 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Linkit:

24.5.2021

ELY-keskuksen1 Satu Tervasmäki kertoi minkälaiset ovat ELY:n painotukset ÄRM-tilanteessa. Keskusteltiin määrärahojen kohdentamisesta työvoima- ja yrityspalveluihin, kuinka pystytään tunnistamaan eri palvelutarpeet ja saada nämä palvelut räätälöityä juuri tilanteen vaatimalla tavalla. ELY keskuksesta kerrottiin, että he ovat saaneet kahden henkilön resurssin vuoden 2022 loppuun ÄRM-tilanteen tueksi.

Huomionarvoista on tarkastella tulevaisuuden työmahdollisuuksia, jos lähtee opiskelemaan uuden tutkinnon. Toimintaympäristö ja TKI:n alatyöryhmässä on käsitelty uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja selvitetään työvoimareserviä.

Käytiin läpi ÄRM-verkoston jatkotoimia ja aikataulua. Todettiin, että osa suunnitelmista ovat nopeita ja osa pitkän aikavälin suunnitelmia. Huomioitiin, että tätä työtä on jatkettava pitkällä aikavälillä yhteistyönä.
1 Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

10.6.2021

Todettiin, kuinka tärkeä ÄRM-toimintoja suunniteltaessa on huomioida ‘iso kuva’ ja että lisäpanostuksia tarvitaan. Merkittävää on turvata kaupan ja palveluiden kehitys ja työpaikkojen luominen. Myös sosiaalisen kestävyyden näkökulma on tärkeä huomioida. ÄRM-työryhmän juuri laatiman toimintasuunnitelman keskiössä on visio 1000 työpaikasta 3–5 vuoden aikavälillä. Tämä koetaan realistisena tavoitteena, jonka lähtökohtana ovat puuhun perustuva yritystoiminta, kiertotalous sekä palvelu- ja matkailualat. Vihreä siirtymä ja digitaalisuus on tärkeä ottaa huomioon. Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyspuolella panostetaan sosiaalisen kestävyyden toimintoihin.   

Iso osa alueen asukkaista on työelämään astuvia nuoria, joten työpaikkoja tarvitaan. ÄRM-toimintaa suunnitellaan pitkällä aikavälillä. ÄRM-kriteerien täyttyminen on monivuotinen prosessi, vähintään vuoteen 2025.

12.8.2021

Käytiin läpi Veitsiluodon työntekijöille kohdennettuja palveluja. Syyskuussa olevat rekrymessut mainittiin. Kerrottiin tiiviistä yhteistyöstä TE-toimiston1, Stora Enson henkilöstöpalveluiden ja Saranen Consulting –yrityksen välillä. Veitsiluodon tehtaalle on avattu työhakupiste, ja palveluita tehdasalueella jatketaan niin kauan kuin niille on kysyntää. TE-toimisto kertoi, että heillä on nyt neljä asiantuntijaa, jotka keskittyvät ainoastaan Stora Enson tilanteeseen ja työntekijöihin. Kyseiset asiantuntijat ovat tavattavissa tehtaalla joka toinen päivä, ja Saranen Consulting edustaja on paikalla toisina päivinä. TE-toimiston neljä asiantuntijaa tulevat jatkossa olemaan irtisanottujen vastuuvirkailijoita.

Todettiin, että Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n roolit ÄRM-työssä ovat enemmin TKI-toiminnoissa kuin koulutuksissa. Ja jälleen mainittiin, kuinka paljon tarjolla on vaihtoehtoja kouluttautumiseen, niin toisen asteen kuin korkeakouluopintoihinkin. Koko tutkintoahan ei tarvitse opiskella.

1 Työ-ja elinkeinotoimisto vastaa julkisista työ- ja elinkeinopalveluista

Simon kunnalta kerrottiin, että heidän työllisyyspalveluihinsa ei ole tullut yhteydenottoja kesän aikana. Työllisyyspalveluista on tiedotettu paikallislehdessä, ja tilannetta seurataan. Myöskään Keminmaan kunnalle ei ole tullut yhteydenottoja ÄRM-tilanteen merkeissä. Todettiin, että Stora Ensolla on paikan päällä huomioitu ajankohtaiset asiat hyvin.

Kerrottiin, että syksyllä avattavaan Pointtiin ovat työnhakijoiden lisäksi tervetulleita yritykset ja oppilaitokset kuten myös eri hankkeiden edustajat kertomaan toiminnoistaan. Näitä varten suunnitellaan Pointti-infotilaisuuksia. Kerrattiin, että työllistäviä aloja ovat muun muassa sosiaali- ja terveys, logistiikka, maansiirto ja siivous. Keskusteltiin Metsä Fibren tuomista työmahdollisuuksista, hoiva-alaan liittyvästä työvoimapulasta, ulkomaisesta työvoimasta sekä työnhakijan ja työpaikan kohtaanto-ongelmasta.

Todettiin myös, että ÄRM-tilanteeseen suunniteltavien hankkeiden hakuaika on syyskuulle asti, ja että hankkeet voivat kestää aina syksyyn 2023 asti. Keskusteltiin ÄRM-toimintojen seurannan tärkeydestä sekä kuinka merkittävää on myös, että toiminnasta viestitetään. Tähän liittyen Kemin kaupungin www-sivuille tullaan kokoamaan omat ÄRM-sivut, jotka palvelisivat mahdollisimman monia tahoja.

Linkit

26.8.2021

Keskusteltiin ÄRM-toimintoihin liittyvistä mahdollisista hankkeista ja aikatauluista. Todettiin, että monenlaista on suunnitteilla ja ÄRM-tiedonvälityksen koordinointiin on suuri tarve. Lappia kertoi ottavansa käyttöön Foreammatin1, jota Redu myös käyttää. ForeAmmatti on apuna henkilökohtaisessa työnhaussa ja oman osaamisen kartoittamisessa. ForeAmmattia hyödyntäen Lappia ja Redu panostavat yhdessä digitaaliseen ohjaukseen.

Kemin kaupungin ja TE-toimiston yhteispiste Pointti valmistautuu avaamaan toimintansa. Alkuvaiheessa Pointin kohderyhmänä ovat kemiläiset rakennetyöttömät. Pointti lanseerattiin kesäkuussa ja onkin herättänyt paljon mielenkiintoa. Nyt yhteistyöhön ovat innostuneet mukaan myös oppilaitokset, Meriva2 sekä eri hanketoimijat. Pointti tarjoaa uudenlaisen palvelukulttuurin niin työnhakijoille kuin työnantajillekin.

1 ForeAmmatti on uudenlainen digitaalinen työhaussa ja osaamisen kartoituksessa käytetty työväline.
2 Meriva-säätiö on sosiaalipalvelujen tuottaja sekä ammatillisen kuntoutuksen ja valmennuksen monipalvelukeskus. Kemin kaupungilla on ollut kumppanuussopimus Merivan kanssa vuodesta 2003.

Linkit:

10.9.2021

Kokouksen alussa Jussi Tuovinen esittäytyi. Hän on yrityskehittämisen asiantuntija ja on juuri aloittanut Kemin kaupungilla ÄRM-agentti –hankkeen vetäjänä. Tuovinen kertoi, että juuri alkaneessa hankkeessa pyritään löytämään uusia yrityksiä alueelle, mutta myös hyödyntämään Metsä Fibren  biotuotetehtaan positiivinen vaikutus. Hankkeessa haetaan poikkeaviakin liiketoiminta-avauksia. 

Stora Ensolla järjestettiin 9.9.2021 rekrymessut, jossa todettiin olleen hyvä tunnelma ja kävijöitä oli riittänyt. Kemin kaupunki oli mukana, ja paikallisia yrityksiä edustivat muun muassa Tapojärvi Oy, Vaaran Saha Oy sekä Havator Oy.  Lisäksi mukana olivat muun muassa Terrafame Oy Sotkamosta, Skoda Transtech Oy Oulusta ja Pietarsaaren kehitysyhtiö. Osa Veitsiluodon työntekijöistä on jo ilmoittautunut Lappian koulutuksiin. Heistä osa suorittaa koko tutkinnon, toiset tutkinnonosia ja osa on työvoimakoulutuksessa. Kaivosala on ollut Lappialla vetovoimainen koulutusala, eikä tällä hetkellä ole vapaita opiskelupaikkoja. Myös prosessipuoli on ollut suosittu. Todettiin, että oppisopimus on yksi vaihtoehto, kuten on myös yrittäjäksi ryhtyminen.

Kuvassa kaksi henkilöä messuosastolla.
Suunnittelija Katja Eklund (vasemmalla) yhdessä kehittämispäällikkö Marja Kivekkään kanssa Veitsiluodon rekrymessuilla. KUVA: messuilla vieraillut henkilö

Paperitehtaalta hoitotyöhön

Kemin perusturvatoimialan rekrykeskus aloitti toimintansa syyskuussa 2021. Heti alkajaisiksi keskus oli mukana Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla järjestetyillä rekrymessuilla.

Kemin rekrykeskus kehittää kaupungin hoiva- ja hoitotyötä, edistäen alan henkilöstöresurssien käyttöä ja hoitajarekrytointia. Stora Enson lopettamisen vuoksi rekrykeskus halusi tuoda esille hoitoalaa yhtenä vaihtoehtona irtisanotuille.

“Olimme 9.9.2021 järjestetyillä rekrymessuilla ainoa kunta- ja hoitoalan esittelijä. Kiinnostusta löytyi. Vierailumme messuilla herätti myös Stora Enson työnantajana markkinoimaan irtisanotuille työntekijöille hoitoalaa yhtenä mahdollisuutena uuden työuran luomiseen”, kertoo rekrykeskuksen suunnittelija Katja Eklund.

“Olemme yhdessä kehittämispäällikkö Marja Kivekkään kanssa kartoittamassa Veitsiluodon tehtaan työntekijöiden kiinnostusta hoitoalalle siirtymiseen. Haluamme kannustaa alan vaihtoon esimerkiksi oppisopimuksen kautta”, Eklund jatkaa.

Syyskuun aikana rekrykeskus on ollut yhteydessä henkilöihin, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hoitoalalle.

“Monella ovat suunnitelmat vielä kovasti auki, mutta he ovat olleet tyytyväisiä yhteydenotoistamme. Muutama heistä pitää hoitoalaa varsin vakavasti otettavana vaihtoehtona tulevaisuuden työuralle”, Eklund lisää.

Rekrykeskus on viestittänyt hoitoalan mahdollisuuksista Stora Enso kautta niillekin työntekijöille, jotka eivät messuille osallistuneet. Keskuksessa rakennetaan parhaillaan myös niitä yhteistyöverkostoja ja ÄRM:iin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla vastataan tähän negatiivisen rakennemuutoksen aiheuttamaan tilanteeseen.

Takaisin listaukseen