Kotihoito, säännöllinen

Kotihoito on säännöllistä, mikäli palvelua järjestetään vähintään kerran viikossa.

Kotihoidon uudet asiakkaat tulevat keskitetyn
palveluntarpeen arviointiyksikön kautta,
puh. 016 259 552 arkisin kello 9-12.

Säännöllisestä kotihoitopalvelusta peritään kotihoidon maksutaulukon mukaan kuukausimaksu.
Kuukausimaksua määrättäessä huomioidaan perheen yhteenlasketut bruttotulot ja palvelun määrä kuukaudessa.

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON MAKSUTAULUKKO 1.1.2018 alkaen.
Palvelun määrä yhteensä tuntia kuukaudessa (hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan)

Perheen koko:
Henkilöä/ talous Tuloraja Alle 10 tuntia 11-20 tuntia 21-35 tuntia 36-50 tuntia Yli 50 tuntia
1 __576 € 7 % 15 % 22 % 29 % 35 %
2 1 063 € 7 % 12 % 16 % 19 % 22 %
3 1 667 € 7 % 12 % 13 % 17 % 18 %

Maksua määrättäessä huomioidaan seuraavat bruttotulot:
ansiotulot, eläketulot, eläkkeensaajan hoitotuki, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, korko- ja vuokratulot, syytinki, hoitotuki (kela), omaishoidontuki (kaupungin maksama), verovapaat korvaukset sekä ylimääräinen rintamalisä.

Tuloina ei huomioida:
lapsilisää, lapsen hoitotukea (kela), asumistukea, tavallinen rintamalisä, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavaa sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, opintorahan perusosaa, asumislisää tai opintojen johdosta huoritettavia muita avustuksia, perhehuollon kustannusten korvauksia, lasten kotihoidon tukea.

Mikäli palvelu keskeytyy yli 5 päiväksi, kuukausimaksua ei peritä yli 5 päivää ylittävältä ajalta. Maksua ei peritä myöskään laitoshoitopäiviltä.

Säännöllinen kotihoitomaksu peritään myös kotisairaanhoidon säännöllisistä käynneistä. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon käynnit huomioidaan samaan kuukausituntimäärään  ja – maksuun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotihoidon maksun tulorajoja.


Esimerkki kaupungin itse tuottamasta säännöllisestä hoidosta:

Tulorajan vähentäminen:
Bruttotulo esim. 1300 – tuloraja 576 (1 hlö) = 724 euroa, josta peritään palvelun määrän
(tuntikehys / maksu __%) mukainen maksu.

Esimerkkipalvelut, hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan:
– aamukäynti 30 päivää x  a’ 30 minuuttia = 15 tuntia / kuukausi,
– pesuapu 1 x viikko, 4 viikkoa x a’ 30 min = n. 3 tuntia/ kk,
yhteensä 18 tuntia / kuukausi, jolloin maksu on 15 %  / 1 henkilön talous.

Maksun laskeminen kaupungin itse tuottamassa palvelussa:
Brutto- tulo esim. 1300 – tuloraja 576 = 724 e joka kerrotaan 15:sta
= 108,60 e / kuukausi, jonka kaupunki perii hoitomaksuna.


Säännöllisen kotihoidon vaihtoehto on myös palveluseteli alle 20 tuntia / kuukausi palvelussa.
1.9-31.12.2019 palveluseteli on vaihtoehtona alle 50t/kk säännöllisessä kotihoidossa (soster ltk erillinen/määräaikainen päätös).
Palvelun myöntää palveluneuvojat, palvelussa on omat kriteerit.
Vaihtoehtona palvelusetelin avulla järjestetty säännöllinen kotihoito:

Laskuesimerkki palvelusetelillä tuotettu palvelu:
Br 1300 e / kk – 576 tuloraja = 724,00/100 x 35 = 253,40  joka jaetaan 60 = 4,22 on asukkaan tulojen vaikutus palvelusetelin arvoon. Kaupungin palvelusetelin arvo on 29,00 e/tunti, josta asiakkaan tulovähennys 4,24e/h tehdään. Näin asiakkaan  palvelusetelin arvoksi saadaan 24,76 euroa/tunti.
Tämän jälkeen yrittäjän tuntihinnasta (esim.) 27,50e/h vähennetään asiakkaan palvelusetelin arvo 24,76e joten asiakkaalle jää maksettavaksi 2,74 euroa / tunti / toteutunut (ja myönnetty palvelu) .

Kun säännöllistä hoitoa on palvelusetelillä 18 tuntia kuukausi, asiakkaan kuukausimaksu on (18 x 2,74e) 49,32 e/kk
jonka palveluyrittäjä laskuttaa asiakkaalta (toteutuneiden tuntien mukaan).
Palveluyrittäjä  laskuttaa kaupunkia myönnetyn palvelusetelin ja käytettyjen tuntien verran
( 18 x 24,76= 445,68e).  Palvelusetelin muoto on päätös.

Palvelusetelin käytölle on ehtona, että asiakas ymmärtää palvelusetelin käytön ja kykenee valvomaan
saamaansa palvelua/hoitoa ja toimimaan työnantajana. Kotihoidon palveluseteli ei sovellu esim. muistisairaille.
Mikäli asiakkaalla on myös kotisairaanhoidon tarvetta, palveluseteli ei ole silloin käytössä vaan kotihoidon ja kotisairaanhoidon palvelut tuottaa Kemin kaupunki.


Tukipalvelut ( esim. ateria, sauna) eivät sisälly  yllä oleviin hintoihin, vaan ovat asiakkaan itsensä ostamia tukipalveluja.
Esitteitä saa kotihoidosta ja Esitteet – ja hakemukset sivulta.

Henkilökohtaisiin kysymyksiin emme vastaa sähköpostitse, mutta kysymyksiä voi
esittää suojatussa yhteydessä  osoitteessa www.virtu.fi