Kemin perhekeskuksen verkostokahvit 20.9.2022

26.9.2022

Kemin perhekeskuksen verkostokahvit polkaistiin käyntiin 20.09.2022

Kemissä kehitetään perhekeskustoimintaa Vahvax -hankkeessa yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten kehittäjien kanssa. Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava palveluverkosto. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.

Kemissä perhekeskusta ei tulla sijoittamaan yksittäiseen rakennukseen vaan palvelut ovat jo olemassa ja sijoitettuna Kemiin eri toimipisteisiin. Kehittämisen kohteina ovat muun muassa eri toimijoiden tiiviimpi verkostoyhteistyö ja tiedon jako, sähköinen perhekeskus ja matalankynnyksen kohtaamispaikan Pruntsin Poukaman toiminnan käynnistys.

Entistä tiiviimpää verkostoyhteistyötä ja tiedon kulkua eri toimijoiden kesken on lähdetty kehittämään muun muassa säännöllisillä verkostokahveilla. Kuukausittaisissa verkostokahveissa jokainen toimija pääsee jakamaan tietoa muille toiminnastaan, kehitetään yhdessä kaupungissa olevia perheiden palveluita sekä keskustellaan ajankohtaisista asioista. Kun kaupungin eri toimijat ovat tietoisia palveluista ja tapahtumista, pystyvät he jakamaan tietoa ja ohjaamaan perheitä oikeiden palveluiden piiriin. Näin perheet saavat tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ensimmäiset verkostokahvit järjestettiin perheiden kohtaamispaikassa 20.9. Vahvax -hankkeesta esiteltiin verkostolle perhekeskuksen kehitystyön etenemistä Kemissä ja vierailijat Tulevaisuuden sotekeskus Lapissa -hankkeesta Mikko Närhi ja Tuula Mäntymäki kertoivat laajemmin perhekeskuksien kehittämisestä valtakunnallisesti sekä Lapin alueella. Paikalla oli monipuolisesti verkoston jäseniä perheneuvolasta, terveysneuvonnasta, kaupungin kirjastolta, lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikalta, Kemin seurakunnasta, Erityislasten omaiset ry:stä, Aito -hankkeesta sekä Suomen Punaisen Ristin Kemin vastaanottokeskuksesta.

Esittelyiden lisäksi keskusteltiin jokaisen roolista perheiden tukemisessa, toiveista ja keinoista yhteistyön parantamisessa sekä tällä hetkellä pinnalla olevista huolista lasten, nuorten ja perheiden osalta. Toiveina verkostolla oli, että tavattaisiin jatkossakin kasvotusten, jotta verkoston jäsenet tuntisivat toisensa ja toistensa palvelut paremmin, arvostus toisten työtä kohtaan lisääntyisi, palvelut olisivat näkyvimmin esillä niin toimijoille, kun kaupungin asukkaille ja tietoa olisi helpompi löytää esimerkiksi sähköisessä muodossa. Tällä hetkellä tiedonhaku koetaan isona haasteena. Verkoston kanssa sovittiin, että tapaamisten lisäksi tiedotetaan muita sekä voidaan kysyä neuvoa yhteisessä Teams -kanavassa sekä pyritään lisäämään ja selkeyttämään tietoa kaupungin internetsivuille.  

Huoli toimijoilla oli perheiden jaksamisesta, haasteista arjen ylläpitämisestä ja rajojen asettamisesta sekä lasten ja nuorten lisääntyneestä koulussa käymättömyydestä, levottomuudesta ja ”ruutuaika” -riippuvuudesta, joka on mahdollisesti yksi syy kielellisten kehitysten viiveille. Myös korona-ajan vaikutukset, kuten lisääntynyt ahdistus sosiaalisista tilanteista sekä paineet itsetunnosta ja ulkonäöstä ovat olleet pinnalla. Huolena on perheiden, lasten ja nuorten syrjäytyminen ja itsensä syrjäyttäminen palveluista. Lisäksi pohdittiin myös, kuinka maahanmuuttajat saataisiin entistä paremmin integroitua Kemiin ja kuinka voisi tukea heidän kielitaitonsa karttumista ja verkostoitumista kantaväestön kanssa.

Tämän vuoden verkostokahvit ovat 26.10.2022, 18.11.2022 ja 9.12.2022 Pruntsin Poukamassa. Seuraavalla kokoontumisella perhe- ja aikuissosiaalityön palveluesihenkilö esittelee omaa työkenttäänsä verkoston jäsenille. Mikäli haluat liittyä toimijana tai asiakkaana perhekeskuksen verkostoon kehittämään perheiden palveluita, ota yhteyttä:

Saara Kaarnalinna
vahvax-hanke(at)kemi.fi
040 509 2718

Takaisin listaukseen