24.6.2020

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 49 hyväksynyt Tervaharjun asemakaavan muutoksen (liikerakennusalueen laajennus).

Kaava koskee Kemin 11. kaupunginosan, Tervaharjun kortteleita 1156, 1173 ja 1175 sekä katu- ja viheralueita, Kemin 21. kaupunginosan, Karjalahden yleisen tien aluetta ja kaupunginosan rajaa sekä Kemin 11. kaupunginosan, Kivikon katualuetta.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kemi 24.6.2020
Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen