14.9.2023

Kuulutus uimahallin ja Peurasaaren jätevedenpuhdistamon asemakaavojen hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.9.2023 § 74 hyväksynyt uimahallin asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevaa korttelin 148 tonttia 16, joka on uimahallin tontti. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sitovan tonttijaon korttelin 148 tontille 16.

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.9.2023 § 75 hyväksynyt Peurasaaren jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 13. kaupunginosassa, Peurasaaressa, sijaitsevaa korttelia 1331 sekä puisto-, katu- ja rautatiealuetta. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sitovan tonttijaon korttelin 1331 tontille 2.

Kaavojen hyväksymistä koskeviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätökset välittömästi vaikuttavat (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kemi 14.9.2023 Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen