Kaavaehdotuksen on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivää. Jos asemakaavamuutos on vähäinen, puolet riittää eli nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää. Kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat näinä ajanjaksoina tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Kaavan osallisia ovat

  • alueen maanomistajat,
  • ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
  • viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaupunki tiedottaa kaavoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista omilla nettisivuillaan Lounais-Lappi -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on se asiakirja, jossa tiedotetaan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Yleiskaava

Kaavoja ei nähtävillä

Asemakaavat

Peurasaari

Asemakaavan muutos ja laajennus koskien 13. kaupunginosaa, Peurasaarta sekä Kalkkinokkaa ja Laitakaria, on meneillään. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323, 1328, 1331–1335, 1341, 1342, 1347, 1350, 1355, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta sekä Laitakarin ja Kalkkinokan niemen osalta osin asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista niin kutsuttuun entiseen pienteollisuuskortteliin 1306 sekä Kalkkinokan niemelle. Muutoksessa selvitetään myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua, mukaan lukien pienveneiden talvisäilytysalueen kaavoittaminen vedenpuhdista-mon kaakkoispuolelle.

  • Peurasaarenrannan asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020.

Nauska

Nauskan asuinalueen asemakaavan laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen yhteydessä 11.3.2019. Suunnittelualueelle laaditaan asemakaava, jossa tutkitaan alueen käyttöä omakotivaltaisena asuntoalueena. Tavoitteena on lisätä kaupungin tonttitarjontaa.

  • Kaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksen 2.020 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.2.2020 §47

Muut vireillä olevat ja vuonna 2020 aloitettavat kaavat

Asemakaavat

Vilmilä. Asemakaavan laajennuksella osoitetaan uusia teollisuus- ja toimitilatontteja Pohjois-Kemiin. 

Mansikkanokka. Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyjä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan.

Täikön torialueen ja kävelykeskustan ympäristön asemakaavamuutos – Rautatien seudun asemakaava-alueen laajennus. Asemakaavamuutoksella ratkaistaan keskustan alueen kehittämislinjat meneillään olevan hankkeen myötä. Tämä aiheuttanee muutoksia asemakaavaan. 

Eteläntien ja Etelänväylän ympäristö. Kaavamuutoksella tarkastellaan tie- ja katualueiden ympäristössä olevien suojaviheralueiden tarvetta ja vaihtoehtoista käyttöä esimerkiksi liiketontteina. Lisäksi muutoksen tavoitteena on ratkaista entisen koulurakennuksen suojelukysymys ja varautua kasvavan matkailupalvelutoiminnan aluetarpeisiin.

Selkäsaaren asemakaavan muutos ja laajennus. Selkäsaaressa tutkitaan matkailualuevarausten laajentamista. Pikkuleton saarten alueelle suunnitellaan matkailu- ja virkistyspalvelurakentamista. 

Yleiskaavat

Pohjoisen Kemin liike- ja teollisuusalueiden osayleiskaava.

Vuoden 2021 aikana aloitettavia kohteita 

Asemakaavat

  • Takajärvenrannan asuinalueen laajennus. 
  • Itätuulen kiinteistö.

Asuinrakentamisen tonttien riittävyys

Asumiseen varattujen tonttien riittävyys on Kemissä turvattu lähivuosien ajaksi Nauskan pientaloaluevarausta laajentamalla. Laajennusalueelle tulee mahtumaan arviolta 80–100 tonttia.