Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 20.4.2022 § 37 päättänyt asettaa Kemin 30. kaupunginosassa, Nauskassa, sijaitsevan Nauskan jatkeen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Suunnittelualue on tarkoitus muuttaa metsäalueesta asuin- ja virkistysalueeksi. Asemakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkirakennetta ja tarjota lisää tontteja omakotiasumiseen.

Nauskan ehdotusaineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Kaava-aineisto löytyy tästä linkistä

Mahdolliset muistutukset Nauskan jatkeen asemakaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti nähtävänäoloaikana elinvoimalautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

Kemi 27.4.2022 Elinvoimalautakunta

 

 

 

Kaavaehdotus koskee kortteleita 148, 168, 177 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita. Muutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan. Lisäksi asemakaavamuutoksessa esitetään varaus uudelle liikuntahallihankkeelle.

 • Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävänä 17.-30.11.2021
 • Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 19.1.2022 § 3 päättänyt asettaa Sauvosaaren kaupunginosassa sijaitsevan urheilupuiston alueen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §).
 • Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavaehdotus oli nähtävänä 26.1.-24.2.2022
 • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen15.03.2022 § 25
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen28.03.2022 § 102
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen04.04.2022 § 30

Siirry tästä kaava-aineistoon

Siirry tästä linkistä Kaupunginvaltuuston päätökseen

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Kemi 13.4.2022 Kaupunginhallitus

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 15.3.2022 § 24 päättänyt asettaa Kemin 21. kaupunginosassa, Karjalahdella, sijaitsevan Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Kaavaehdotus koskee Karjalahden kaupunginosan kortteleita 2108 ja 2114 sekä katualuetta. Sitova tonttijako korttelin 2108 tonteille 9-11 sekä korttelin 2114 tontille 4. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin 7500 neliön tavaratalo (Biltema). Tavaratalon alta puretaan Tervahallin sekä keila- ja tennishallin rakennukset ja autopesuhallille osoitetaan kaavamuutosalueelta uusi paikka.

Siirry tästä kaava-aineistoon

Ehdotusaineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten. Mahdolliset muistutukset Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti nähtävänäoloaikana elinvoimalautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

 • Karjalahden pohjoisosan asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävänä 26.1.-9.2.2022
 • Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävänä 30.3.-29.4.2022

Kemi 3.5.2022

Elinvoimalautakunta

Suunnittelualue on tarkoitus muuttaa metsäalueesta asuin- ja virkistysalueeksi. Asemakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkirakennetta ja tarjota lisää tontteja omakotiasumiseen, koska alueen vapaat tontit ovat loppumassa.

 • Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksen 2020 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.2.2020 §47
 • Kaavaluonnokset oli nähtävillä 22.9.-22.10.2021

Siirry tästä kaava-aineistoon

 

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista niin kutsuttuun entiseen pienteollisuuskortteliin 1306. Muutoksessa selvitettiin myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua. Kaavamuutoksessa tutkittiin myös pienveneiden talvisäilytysalueen sijoittamista vedenpuhdistamon kaakkoispuolelle.

Asemakaavan muutos koskien 13. kaupunginosaa, Peurasaarta, on meneillään. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323 tontit 3-4, 1328, 1331–1335, 1341, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta.

 • Peurasaarenrannan asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020.
 • Peurasaaren kaupunginosan ranta-alueen asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä 30.6.-13.8.2021
 • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 15.09.2021 §8
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 27.9.2021 §338
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 4.10.2021 § 130

Siirry tästä kaava-aineistoon

Kaavaehdotuksen on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivää. Jos asemakaavamuutos on vähäinen, puolet riittää eli nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää. Kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat näinä ajanjaksoina tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Kaavan osallisia ovat:

 • alueen maanomistajat,
 • ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
 • viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaupunki tiedottaa kaavoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista omilla nettisivuillaan sekä Lounais-Lappi -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on se asiakirja, jossa tiedotetaan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavat


Muut vireillä olevat ja vuonna 2022 aloitettavat kaavat

Kaavoituskatsauksessa esitellään lyhyesti suunnittelussa olevat ja käynnistyvät kaavoituskohteet.

Seuraavat kaavamuutokset ovat tulleet vireille kaavoituskatsauksen 2022 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.11.2021 § 409

Vuoden 2022 kaavoituskohteet:

1. Sauvosaaren urheilupuiston alue (Mansikkanokan puisto ja liikuntahalli)
Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyjä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan. Kaavassa selvitetään liikuntahallivarauksen riittävä mitoitus.

2. Karjalahden pohjoisosa (Tervahalli / Biltema)
Kaupunki on solminut aiesopimuksen tavaratalo Bilteman sijoittumisesta Karjalahdelle kortteliin 2108, nykyisen Tervahallin sekä Tennis- ja keilahallin tontille. Tavaratalon sijoittaminen vaatii asemakaavan ja liikennejärjestelyjen muutokset.

3. Mansikkanokan niemi, kulttuurisali
Kaupunki on suunnittelemassa kulttuurisalin sijoittamista ympärivuotisen lumilinnan päärakennuksen yhteyteen.

4. Stora Enson Veitsiluodon tehdasalue
Stora Enso Veitsiluoto Oy on anonut tehdasalueen asemakaavan muutosta. Hakija esittää, että nykyinen puunjalostusteollisuuden käyttötarkoitusmerkintä muutettaisiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Muutoksen tavoitteena on turvata uusien yritysten ja toimintojen sijoitusmahdollisuudet alueelle paperitehdastoiminnan lakkautumisen jälkeen. Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen.

5. Nauskan asuinalueen jatke
Nauskan asuinaluetta laajennetaan pohjoiseen omakotitonttien riittävyyden turvaamiseksi. Laajennusalueelle tulee mahtumaan noin 60 tonttia.

6. Siirtolapuutarha (Leukala)
Siirtolapuutarha kaavoitetaan Kuivanuoron Leukalaan, entiselle uiton alueelle Majaputaan rantaan.

7. Länsi-Pohjan keskussairaalan asuinkerrostalo
Kiinteistö Oy Sairaalanranta on anonut asemakaavamuutosta asuinkerrostalon sijoittamiseksi Kauppakadun varteen. Esitetyllä rakennuspaikalla sijaitsee tällä hetkellä väliaikainen yksikerroksinen rakennus.

8. Meripuistokatu 26 (entinen tyttölyseo)
Kiinteistön omistaja Lapin AMK on anonut asemakaavan muutosta koulukäytöstä toimisto-, majoitus ja yrityskäyttöön.

9. Pajarinrannan ja Särkelän kentän asuin- ja palvelurakentaminen
Alue sijaitsee kiinnostavalla paikalla rannan ja keskustan läheisyydessä. Entisen yhteiskoulun purkamisen myötä tarkastellaan alueen tarkempi tehokkuus ja toteuttamistavoite. Uusi päiväkoti vieressä tukee palveluverkostoa asumisen ja palvelurakentamisen kannalta

10. Satamakangas, loma-asuntojen alue
Satamakankaan alue kaavoitetaan vapaa-ajan asumiselle.

11. Peurasaarenrannan asemakaavamuutos
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa asuinrakentamista entiseen pienteollisuuskortteliin. Lisäksi tarkastellaan kaupunginvarikon sekä Kemin Energia ja Vesi Oy:n aluevarauksia, sekä mahdollisen veneiden talvisäilytysalueen sijoittamista jätevedenpuhdistamon pohjoispuolelle.

Muut nähtävillä olevat suunnitelmat

Kemin Energia ja Vesi Oy:n toiminta-alue-ehdotuksen kartat olivat nähtävänä 22.12.2021-28.2.2022

Kemin Energia ja Vesi Oy toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena Kemin kaupungin alueella. Toiminta-alue on määritetty vuonna 2001 eikä se ole kaikilta osin ajan tasalla. Tämän vuoksi toiminta-aluetta on nyt tarvetta tarkistaa vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

Toiminta-alue-ehdotuksen kartat pidetään vesihuoltolain mukaisesti julkisesti nähtävillä yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla.

Karttaehdotukset toiminta-alueeksi löytyvät myös Kemin karttapalvelusta osoitteesta https://kartta.kemi.fi/ > Aluejaot ja rajaukset -otsikon alta.

Kemi10.3.2022 Elinvoimatoimiala/Kaavoituspalvelut