Kaavaehdotuksen on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivää. Jos asemakaavamuutos on vähäinen, puolet riittää eli nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää. Kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat näinä ajanjaksoina tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Kaavan osallisia ovat

 • alueen maanomistajat,
 • ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
 • viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaupunki tiedottaa kaavoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista omilla nettisivuillaan Lounais-Lappi -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on se asiakirja, jossa tiedotetaan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Yleiskaava

Karihaara

Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaavan sekä pohjoisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Sahansaarenkadun ympäristöä. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

 • Yleiskaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävillä 23.9.–22.10.2019.
 • Kaavoihin liittyvä kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 14.10.2019  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.
 • Sahansaarenkadun ympäristön yleis- ja asemakaavan ehdotusaineistot olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020.
 • Kaavoja koskeva kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 20.1.2020  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.
 • Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaava muutoksen 16.3.2020 §93
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaava muutoksen 23.3.2020 §31
 • Kaavamuutos on saanut lainvoiman 13.5.2020

Asemakaavat

Vilmilä

Kaavan tavoitteena on muuttaa alue voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti työpaikka-alueeksi sekä mahdollistaa alueen kiertotaloutta harjoittavan yrittäjän toiminnan kehittäminen.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.9.2020 § 85 päättänyt asettaa Vilmilän kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §). Kaavaehdotus koskee kiinteistöjä Lapintien ja junaradan välissä välillä Lentokentäntie ja Uusiokatu (240-403-22-2, 240-403-75-15, 240-896-5-3, 240-23-9901-0 ja 240-871-1-3).

 • Valmisteluaineisto sekä OAS olivat nähtävänä 22.6.–31.7.2020
 • Asemakaavaehdotus (osa-alue 1) oli nähtävänä 30.9. – 13.10.2020
 • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan 17.11.2020 §106
 • Asemakaavasta voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 28.12.2020 mennessä.

Karihaara

Asemakaavan muutos Sahansaarenkadun ympäristössä Marttalan, Karihaaran, Torvisen ja Vainion kaupunginosissa.  Muutos koskee kortteleita 427, 431, 435, 441, 448-450, 508-511, 606, 624, 625, 628, 652, 729–731, 759 sekä katu-, pysäköinti-, rautatie-, vesi-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, urheilu ja virkistyspalvelujen alueita. Kaavamuutoksella tutkitaan uuden raideyhteyden rakentamista tehdasalueelle Sahansaarenkadun viereen. Uuden raideyhteyden myötä katujärjestelyihin ja liittymiin sekä mahdollisesti myös rakennusalueisiin tulee muutoksia.

 • Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävänä 23.9.–22.10.2019.
 • Kaavoihin liittyvä kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 14.10.2019  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.
 • Sahansaarenkadun ympäristön yleis- ja asemakaavan ehdotusaineistot olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020
 • Kaavoja koskeva kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 20.1.2020  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.
 • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen 10.2.2020 §17
 • Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaava muutoksen 16.3.2020 §94
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaava muutoksen 23.3.2020 §32
 • Kaavamuutos on saanut lainvoiman 13.5.2020

Peurasaari

Asemakaavan muutos ja laajennus koskien 13. kaupunginosaa, Peurasaarta sekä Kalkkinokkaa ja Laitakaria, on meneillään. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323, 1328, 1331–1335, 1341, 1342, 1347, 1350, 1355, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta sekä Laitakarin ja Kalkkinokan niemen osalta osin asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista niin kutsuttuun entiseen pienteollisuuskortteliin 1306 sekä Kalkkinokan niemelle. Muutoksessa selvitetään myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua, mukaan lukien pienveneiden talvisäilytysalueen kaavoittaminen vedenpuhdista-mon kaakkoispuolelle.

 • Peurasaarenrannan asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020.

Tervaharju

Kortteleita 1156 ja 1173 sekä Perämerentien ei valtatie E 75:n ja Kiveliönkadun väliin rajautuvien viheralueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018. Kaavan tavoitteena on saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle ohikulkutien varteen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esimerkiksi pieniä tuotantolaitoksia, joihin liittyy myymälätiloja.

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.2.2108 alkaen.
 • Asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos olivat nähtävillä  29.8.–27.9.2018.
 • Asemakaavaehdotus oli nähtävänä 1.4-30.4.2020
 • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen 19.5.2020 §46
 • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavamuutoksen 25.5.2020 §178
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 15.6.2020 §49
 • Kaavamuutos on saanut lainvoiman 19.8.2020

Nauska

Nauskan asuinalueen asemakaavan laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen yhteydessä 11.3.2019. Suunnittelualueelle laaditaan asemakaava, jossa tutkitaan alueen käyttöä omakotivaltaisena asuntoalueena. Tavoitteena on lisätä kaupungin tonttitarjontaa.

 • Kaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksen 2.020 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.2.2020 §47

Muut vireillä olevat ja vuonna 2020 aloitettavat kaavat

Kaavoituskatsaus 2020

Kaavoituskatsauksessa esitellään lyhyesti suunnittelussa olevat ja käynnistyvät kaavoituskohteet.

Seuraavat kaavamuutokset ovat tulleet vireille kaavoituskatsauksen 2020 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.2.2020 §47

Asemakaavat

Vilmilä. Asemakaavan laajennuksella osoitetaan uusia teollisuus- ja toimitilatontteja Pohjois-Kemiin. 

Mansikkanokka. Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyjä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan.

Täikön torialueen ja kävelykeskustan ympäristön asemakaavamuutos – Rautatien seudun asemakaava-alueen laajennus. Asemakaavamuutoksella ratkaistaan keskustan alueen kehittämislinjat meneillään olevan hankkeen myötä. Tämä aiheuttanee muutoksia asemakaavaan. 

Eteläntien ja Etelänväylän ympäristö. Kaavamuutoksella tarkastellaan tie- ja katualueiden ympäristössä olevien suojaviheralueiden tarvetta ja vaihtoehtoista käyttöä esimerkiksi liiketontteina. Lisäksi muutoksen tavoitteena on ratkaista entisen koulurakennuksen suojelukysymys ja varautua kasvavan matkailupalvelutoiminnan aluetarpeisiin.

Selkäsaaren asemakaavan muutos ja laajennus. Selkäsaaressa tutkitaan matkailualuevarausten laajentamista. Pikkuleton saarten alueelle suunnitellaan matkailu- ja virkistyspalvelurakentamista. 

Yleiskaavat

Pohjoisen Kemin liike- ja teollisuusalueiden osayleiskaava.

Vuoden 2021 aikana aloitettavia kohteita 

Asemakaavat

 • Takajärvenrannan asuinalueen laajennus. 
 • Itätuulen kiinteistö.

Asuinrakentamisen tonttien riittävyys

Asumiseen varattujen tonttien riittävyys on Kemissä turvattu lähivuosien ajaksi Nauskan pientaloaluevarausta laajentamalla. Laajennusalueelle tulee mahtumaan arviolta 80–100 tonttia.