Kaupunki tiedottaa kaavoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista omilla nettisivuillaan sekä Lounais-Lappi -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) löydät helposti tiedon kaavan tavoitteista ja aikataulusta. Kaavion kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista kaavoihin löydät kaavoituksen etusivun alareunasta.

Kaavaehdotus on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivää. Jos asemakaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen, voi nähtävilläoloaika olla 14 päivää. Kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat näinä ajanjaksoina tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Kaavan osallisia ovat:

 • alueen maanomistajat,
 • ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
 • viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Ouluntien eritasoristeys

 

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.4.2023 § 112 päättänyt asettaa Järpin osayleiskaavan muutosehdotuksen uudelleen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 19 §). Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ouluntien ja Vähä-ruonantien tasoristeyksien poistaminen.

Kaava-aineisto löytyy tästä linkistä

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta kaavaehdotuksesta on toimitettava kir-jallisesti nähtävänäoloaikana kaupunginhallitukselle osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kemi.fi .

20.4.2023 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

 • Järpin osayleiskaavan muutosehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävänä 17.2.-20.3.2023

Uimahallin altaan reunalta näkymä ulos suurista ikkunoista.
Kemin uimahallista on komeat näkymät merelle. KUVA: JANICA KARASTI

 

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä tästä linkistä

Asemakaavamuutos koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, korttelin 148 tonttia 16 (uimahalli).

Kaupungin kiinteistönpito on hakenut uimahallille purkulupaa rakennusvalvonnasta. Purkulupaa ei voida myöntää, koska uimahalli on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-1: “Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57§:n 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää mu-seoviranomaisen lausunto.”

Kaavamuutoksen tavoitteena on uimahallin suojelumerkinnän poistaminen.

Aineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet yllä mainitusta valmisteluaineis-tosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana osoitteeseen: Elinvoimatoimiala, Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen elinvoima@kemi.fi .

2.3.2023 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä tästä linkistä.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 22.2.2023 § 15 päättänyt asettaa Peurasaaren kaupunginosassa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Muutosehdotus koskee Kemin 13. kaupunginosan, Peurasaaren, korttelia 1331 sekä puisto-, katu- ja rautatiealuetta. Lisäksi sitova tonttijako korttelin 1331 tontille 2. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen.

Mahdolliset muistutukset jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänä oloaikana elinvoimalautakunnalle, osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

 

2.3.2023 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 30.1.2023 § 4 hyväksynyt Stora Enso Veitsiluodon asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 26. kaupunginosan Veitsiluodon, 20. kaupunginosan Ajoksen sekä 17. kaupunginosan Rytikarin alueilla olevia korttelia 2601 sekä rautatie-, suojaviher-, satama-, vesi-, ja yleisentien alueita.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Aineisto löytyy tästä linkissä

 • Stora Enso Veitsiluodon asemakaavamuutoksen ehdotusaineisto oli nähtävänä 2.11.-2.12.2022
 • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 11.01.2023 § 3
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 23.01.2023 § 31
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 30.01.2023 § 4

 

Kemi 9.2.2023 Kaupunginhallitus

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.10.2022 § 286 pannut vireille Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevan korttelin 148 tontin 16 (uimahalli) asemakaavan muutoksen.

Kaupungin kiinteistönpito on hakenut uimahallille purkulupaa rakennusvalvonnasta. Purkulupaa ei voida myöntää, koska uimahalli on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-1; “Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57§:n 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa.” Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia uimahallin suojelun tarve.

 

Kemi 21.12.2022 Kaupunginhallitus

Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnokset olivat nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä tässä linkissä.

Kaavamuutos koskee Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin 102 tontteja 6 ja 7 (Sauvosaaren pistetalot) sekä osaa tontista 8. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudiskerrostalon rakentaminen Kauppakadun varteen sairaalan nykyisen yksikerroksisen väistötilan paikalle.

Kemi 23.1.2022 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Kemin eteläisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Järpissä Ouluntien tasoristeyksen ympäristöä, pidetään nähtävänä 2.11.-2.12.2022 (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Väylävirasto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta poistamalla ratojen tasoristeyksiä ja korvaamalla ne eritasoratkaisuilla. Väylällä on suunnittelun alla Kemissä poistettavana Ouluntien tasoristeys Järpissä. Virasto on teettänyt alustavia selvityksiä ja suunnitelmia, joiden perusteella korvaava tieyhteys on tarkoitus toteuttaa muuttamalla Ouluntien linjausta jatkamalla maantietä kaakkoon.

Alueella on voimassa 2008 lainvoiman saanut Eteläisten alueiden yleiskaava. Alueella ei ole asemakaavaa. Vuonna 2008 Tiehallinnon, kaupungin ja Ratahallintokeskuksen tilaamassa selvityksessä on todettu, että yleiskaavan tielinjausta noudattava ratkaisu on kustannuksiltaan korkeampi kuin muut tuolloin tutkitut vaihtoehdot. Vuonna 2021 tehdyissä ympäristöselvityksissä on lisäksi todettu, että yleiskaavan mukaisella linjauksella sijaitsee uhanalaisia suotyyppejä.

Jatkosuunnitteluun valittu ratkaisu vaatii osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 28.3.2022 §103.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville yllä mainitusta päivästä lähtien osallisten kuulemista varten kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululle, kirjaston lehtilukusalissa sekä tästä linkistä

Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet aineistoista pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänäoloaikana osoitteeseen: Elinvoimatoimiala, kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

Kaava koskee Karjalahden kaupunginosan kortteleita 2108 ja 2114 sekä katualuetta. Sitova tonttijako korttelin 2108 tonteille 9-11 sekä korttelin 2114 tontille 4. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin 7500 neliön tavaratalo (Biltema). Tavaratalon alta puretaan Tervahallin sekä keila- ja tennishallin rakennukset ja autopesuhallille osoitetaan kaavamuutosalueelta uusi paikka.

Siirry tästä kaava-aineistoon

 • Karjalahden pohjoisosan asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävänä 26.1.-9.2.2022
 • Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävänä 30.3.-29.4.2022
 • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 24.05.2022 § 46
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 06.06.2022 §186
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen13.06.2022 § 50
 • Asemakaava ja sitova tonttijako ovat saaneet lainvoimanKemi 10.8.2022Kaupunginhallitus

 

Siirtolapuutarhan asemakaavan valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävänä 29.6.-15.8.2022

kaava-aineisto tässä linkissä.

Kaava koskee Kemin 32. kaupunginosassa, Kuivanuorossa sijaitsevaa osaa Leukalanpuistosta sekä asemakaavoittamatonta kiinteistöä 240-402-15-6. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle siirtolapuutarha, jonne osoitetaan reilu 20 kappaletta noin 300 m2:n puutarhapalstaa.

 

Suunnittelualue on tarkoitus muuttaa metsäalueesta asuin- ja virkistysalueeksi. Asemakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkirakennetta ja tarjota lisää tontteja omakotiasumiseen.

 • Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksen 2020 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.2.2020 §47
 • Kaavaluonnokset oli nähtävillä 22.9.-22.10.2021
 • Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.4.-27.5.2022

Kaava-aineisto löytyy tästä linkistä

 

 

 

 

Kaavaehdotus koskee kortteleita 148, 168, 177 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita. Muutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan. Lisäksi asemakaavamuutoksessa esitetään varaus uudelle liikuntahallihankkeelle.

 • Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävänä 17.-30.11.2021
 • Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 19.1.2022 § 3 päättänyt asettaa Sauvosaaren kaupunginosassa sijaitsevan urheilupuiston alueen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §).
 • Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavaehdotus oli nähtävänä 26.1.-24.2.2022
 • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen15.03.2022 § 25
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen28.03.2022 § 102
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen04.04.2022 § 30
 • Sauvosaaren urheilupuiston asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 1.6.2022

Siirry tästä kaava-aineistoon

Siirry tästä linkistä Kaupunginvaltuuston päätökseen

Kemi 1.6.2022 Kaupunginhallitus

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista niin kutsuttuun entiseen pienteollisuuskortteliin 1306. Muutoksessa selvitettiin myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua. Kaavamuutoksessa tutkittiin myös pienveneiden talvisäilytysalueen sijoittamista vedenpuhdistamon kaakkoispuolelle.

Asemakaavan muutos koskien 13. kaupunginosaa, Peurasaarta, on meneillään. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323 tontit 3-4, 1328, 1331–1335, 1341, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta.

 • Peurasaarenrannan asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020.
 • Peurasaaren kaupunginosan ranta-alueen asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä 30.6.-13.8.2021
 • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 15.09.2021 §8
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 27.9.2021 §338
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 4.10.2021 § 130

Siirry tästä kaava-aineistoon


Muut vireillä olevat ja käynnistyvät kaavoituskohteet

Kaavoituskatsauksessa esitellään lyhyesti suunnittelussa olevat ja käynnistyvät kaavoituskohteet.

Seuraavat kaavamuutokset ovat tulleet vireille kaavoituskatsauksen 2023 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 21.12.2022 § 360.


Muut nähtävillä olevat suunnitelmat

Tällä hetkellä ei ole nähtävillä muita suunnitelmia.