Kaava koskee Karjalahden kaupunginosan kortteleita 2108 ja 2114 sekä katualuetta. Sitova tonttijako korttelin 2108 tonteille 9-11 sekä korttelin 2114 tontille 4. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin 7500 neliön tavaratalo (Biltema). Tavaratalon alta puretaan Tervahallin sekä keila- ja tennishallin rakennukset ja autopesuhallille osoitetaan kaavamuutosalueelta uusi paikka.

Siirry tästä kaava-aineistoon

 • Karjalahden pohjoisosan asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävänä 26.1.-9.2.2022
 • Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävänä 30.3.-29.4.2022
 • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 24.05.2022 § 46
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 06.06.2022 §186
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen13.06.2022 § 50
 • Asemakaava ja sitova tonttijako ovat saaneet lainvoimanKemi 10.8.2022Kaupunginhallitus

 

Siirtolapuutarhan asemakaavan valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävänä 29.6.-15.8.2022

kaava-aineisto tässä linkissä.

Kaava koskee Kemin 32. kaupunginosassa, Kuivanuorossa sijaitsevaa osaa Leukalanpuistosta sekä asemakaavoittamatonta kiinteistöä 240-402-15-6. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle siirtolapuutarha, jonne osoitetaan reilu 20 kappaletta noin 300 m2:n puutarhapalstaa.

 

SAUVOSAARI: Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin 102 tontteja 6 ja 7 sekä osaa tontista 8 koskeva Sauvosaaren pistetalojen asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen 22.11.2021 § 409 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudiskerrostalon rakentaminen Kauppakadun varteen sairaalan nykyisen yksikerroksisen väistötilan paikalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville yllä mainitusta päivästä lähtien kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululle ja tässä linkissä.

 

OAS:ssa tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. OAS perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). Siinä kerrotaan mitä suunnitellaan, kerrotaan kaavaprosessin vaiheet, keitä valmistelussa kuullaan, miten suunnitelmiin voi vaikuttaa ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan työn kuluessa.

Ouluntien eritasoristeys

Väylävirasto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta poistamalla ratojen tasoristeyksiä ja korvaamalla ne eritasoratkaisuilla. Väylällä on suunnittelun alla Kemissä poistettavana Ouluntien tasoristeys Järpissä.

Virasto on teettänyt alustavia selvityksiä ja suunnitelmia, joiden perusteella korvaava tieyhteys on tarkoitus toteuttaa muuttamalla Ouluntien linjausta jatkamalla maantietä kaakkoon.

Alueella on voimassa 2008 lainvoiman saanut Eteläisten alueiden yleiskaava. Alueella ei ole asemakaavaa. Vuonna 2008 Tiehallinnon, kaupungin ja Ratahallintokeskuksen tilaamassa
selvityksessä on todettu, että yleiskaavan tielinjausta noudattava ratkaisu on kustannuksiltaan korkeampi kuin muut tuolloin tutkitut vaihtoehdot. Vuonna 2021 tehdyissä ympäristöselvityksissä on lisäksi todettu, että yleiskaavan mukaisella linjauksella sijaitsee uhanalaisia suotyyppejä.
Jatkosuunnitteluun valittu ratkaisu vaatii osayleiskaavan muutoksen.

Osayleiskaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 28.3.2022 §103. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville yllä mainitusta päivästä lähtien kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululle.

Kaava-aineisto löytyy tästä linkistä

OAS:ssa tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. OAS perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). Siinä kerrotaan mitä suunnitellaan, kerrotaan kaavaprosessin vaiheet, keitä valmistelussa kuullaan, miten suunnitelmiin voi vaikuttaa ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan työn kuluessa.

Kutsu yleisötilaisuuteen 21.6.2022
Väylävirasto järjestää yleisötilaisuuden Järppi – Kemi, Ouluntie, tasoristeyksen poistosta tiistaina 21.6.2022 kello 17 alkaen Kemin kaupungintalon 9. kerroksen valtuustosalissa, Valtakatu 26,
94100 Kemi. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

15.6.2022
Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Kaavamuutoksen valmisteluaineisto on nähtävänä Kemin alapuoleisesta linkistä.

Siirry tästä linkistä kaava-aineistoon

Asemakaavamuutos koskee Kemin 26. kaupunginosan, Veitsiluodon, korttelia 2601 sekä rautatie-, suojaviher-, satama-, vesi-, ja yleisen tien alueita.

Suunnittelun tavoitteena on laatia Veitsiluodon alueelle asemakaava, joka mahdollistaa uusien yritysten ja toimintojen sijoittuminen alueelle paperitehdastoiminnan lakkautumisen jälkeen. Kaavassa säilytetään alueen sataman käyttötarkoitus. Lisäksi sahan toiminta jatkuu alueella, samoin energiatuotantokattila säilytetään. Myös näiden toimintojen jatkuminen turvataan tulevassa kaavassa.

 

Suunnittelualue on tarkoitus muuttaa metsäalueesta asuin- ja virkistysalueeksi. Asemakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkirakennetta ja tarjota lisää tontteja omakotiasumiseen.

 • Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksen 2020 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.2.2020 §47
 • Kaavaluonnokset oli nähtävillä 22.9.-22.10.2021
 • Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.4.-27.5.2022

Kaava-aineisto löytyy tästä linkistä

 

 

 

 

Kaavaehdotus koskee kortteleita 148, 168, 177 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita. Muutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan. Lisäksi asemakaavamuutoksessa esitetään varaus uudelle liikuntahallihankkeelle.

 • Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävänä 17.-30.11.2021
 • Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 19.1.2022 § 3 päättänyt asettaa Sauvosaaren kaupunginosassa sijaitsevan urheilupuiston alueen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §).
 • Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavaehdotus oli nähtävänä 26.1.-24.2.2022
 • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen15.03.2022 § 25
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen28.03.2022 § 102
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen04.04.2022 § 30
 • Sauvosaaren urheilupuiston asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 1.6.2022

Siirry tästä kaava-aineistoon

Siirry tästä linkistä Kaupunginvaltuuston päätökseen

Kemi 1.6.2022 Kaupunginhallitus

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista niin kutsuttuun entiseen pienteollisuuskortteliin 1306. Muutoksessa selvitettiin myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua. Kaavamuutoksessa tutkittiin myös pienveneiden talvisäilytysalueen sijoittamista vedenpuhdistamon kaakkoispuolelle.

Asemakaavan muutos koskien 13. kaupunginosaa, Peurasaarta, on meneillään. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323 tontit 3-4, 1328, 1331–1335, 1341, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta.

 • Peurasaarenrannan asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020.
 • Peurasaaren kaupunginosan ranta-alueen asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä 30.6.-13.8.2021
 • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 15.09.2021 §8
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 27.9.2021 §338
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 4.10.2021 § 130

Siirry tästä kaava-aineistoon

Kaavaehdotus on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivää. Jos asemakaavamuutos on vähäinen, nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää. Kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat näinä ajanjaksoina tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Kaavan osallisia ovat:

 • alueen maanomistajat,
 • ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
 • viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaupunki tiedottaa kaavoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista omilla nettisivuillaan sekä Lounais-Lappi -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on se asiakirja, jossa tiedotetaan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.


Muut vireillä olevat ja käynnistyvät kaavoituskohteet

Kaavoituskatsauksessa esitellään lyhyesti suunnittelussa olevat ja käynnistyvät kaavoituskohteet.

Seuraavat kaavamuutokset ovat tulleet vireille kaavoituskatsauksen 2022 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.11.2021 § 409.


Muut nähtävillä olevat suunnitelmat

Kemin Energia ja Vesi Oy:n toiminta-alue-ehdotuksen kartat olivat nähtävänä 29.6.-15.8.2022

Kemin Energia ja Vesi Oy toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena Kemin kaupungin alueella. Toiminta-alue on määritetty vuonna 2001 eikä se ole kaikilta osin ajan tasalla. Tämän vuoksi toiminta-aluetta on nyt tarvetta tarkistaa vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

Vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluekartat olivat nähtävillä 22.12.2021 – 28.2.2022. Saatujen lausuntojen perusteella Kemin Energia ja Vesi Oy muuttaa toiminta-alue-ehdotustaan siten, että Sotisaaren asemakaava-alueen ulkopuolella oleva asutusalue määritellään pohjavesialueen vuoksi jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen tavoitteelliseksi laajennusalueeksi, jossa viemäröinnin toteutuksen edellytyksenä on vähintään 70 %:n liittymishalukkuus. Muilta osin toiminta-alue-ehdotus on ennallaan.

Karttaehdotukset toiminta-alueeksi löytyvät myös Kemin karttapalvelusta osoitteesta https://kartta.kemi.fi/ > Aluejaot ja rajaukset -otsikon alta.