Kaavaehdotuksen on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivää. Jos asemakaavamuutos on vähäinen, puolet riittää eli nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää. Kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat näinä ajanjaksoina tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Kaavan osallisia ovat

  • alueen maanomistajat,
  • ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
  • viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaupunki tiedottaa kaavoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista omilla nettisivuillaan Lounais-Lappi -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on se asiakirja, jossa tiedotetaan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Yleiskaava

Kaavoja ei nähtävillä

Asemakaavat

Nauska

Suunnittelualue on tarkoitus muuttaa metsäalueesta asuin- ja virkistysalueeksi. Asemakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkirakennetta ja tarjota lisää tontteja omakotiasumiseen, koska alueen vapaat tontit ovat loppumassa.

  • Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksen 2020 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.2.2020 §47
  • Kaavaluonnokset on nähtävillä 22.9.-22.10.2021

Peurasaari

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista niin kutsuttuun entiseen pienteollisuuskortteliin 1306. Muutoksessa selvitettiin myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua. Kaavamuutoksessa tutkittiin myös pienveneiden talvisäilytysalueen sijoittamista vedenpuhdistamon kaakkoispuolelle.

Asemakaavan muutos koskien 13. kaupunginosaa, Peurasaarta, on meneillään. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323 tontit 3-4, 1328, 1331–1335, 1341, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta.

  • Peurasaarenrannan asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020.
  • Peurasaaren kaupunginosan ranta-alueen asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä 30.6.-13.8.2021
  • Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 15.09.2021 §8
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 27.9.2021 §338
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 4.10.2021 § 130


Muut vireillä olevat ja vuonna 2021 aloitettavat kaavat


Kaavoituskatsauksessa esitellään lyhyesti suunnittelussa olevat ja käynnistyvät kaavoituskohteet.

Seuraavat kaavamuutokset ovat tulleet vireille kaavoituskatsauksen 2021 yhteydessä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 1.2.2021 § 20.

Asemakaavat

Peurasaarenranta. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on tutkia muun muassa ranta-alueen ja entisen pienteollisuuskorttelin käyttömahdollisuudet uudelle asuinrakentamiselle. Samalla tutkitaan ja tarkennetaan muita aluevarauksia. Asemakaavamuutoksen yhteydessä selvitetään myös Ajokseen kulkevan radan tulevaa sijaintia.

Mansikkanokka. Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyjä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan.

Nauskan asuinalueen jatke. Nauskan asuinaluetta laajennetaan pohjoiseen omakotitonttien riittävyyden turvaamiseksi.

Täikön torialueen ja kävelykeskustan ympäristön asemakaavamuutos – Rautatien seudun asemakaava-alueen laajennus. Asemakaavamuutoksella ratkaistaan keskustan alueen kehittämislinjat meneillään olevan hankkeen myötä. Tämä aiheuttanee muutoksia asemakaavaan. 

Muuta ajankohtaista

Uiton alueen maankäyttö. Kaavoitus ja suunnittelu esiselvittää Uiton alueen tulevaisuuden maankäyttömahdollisuuksia.