27.12.2021

Sisäliikuntatilojen käyttö mahdollista koronapassilla 23.12.2021 – 22.1.2022

Aluehallintovirasto on päätöksellään 22.12.2021 velvoittanut toimijoita järjestämään muun muassa sisäliikuntatilojen käyttöä niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Vaihtoehtona voidaan käyttää EU:n digitaalista koronatodistusta.

Koronatodistus otetaan käyttöön päätöksen voimassaolo ajalle yli 16-vuotiaille Kemin uimahallissa ja muissa kaupungin sisäliikuntapaikoissa. Urheiluseurat ovat vastuussa harjoitusvuorojensa osalta tarkistamaan yli 16-vuotiaiden koronapassin edellytyksenä tilojen käytölle Tervahallissa.

Tervahallin kuntosaleissa ja Sauvosaaren urheilupuiston kuntosaleissa enimmäishenkilömäärä on 6 henkilöä kerrallaan. Uimahallin kuntosalissa 10 henkilöä.

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d pykälän 1 momentin nojalla 58 d pykälän 5 momentissa tarkoitettuja
toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun
tarkoitettujen tilojen käytön Lapin maakunnan kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien
sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla
toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Ohjaus vaihtoehtoiseen EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön:
Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, tässä päätöksessä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset tai osallistujien sijoittumista koskevat velvoitteet eivät koske kyseistä yleisötilaisuutta, tilaa tai toimintaa.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä saa tartuntatautilain 58 i pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla edellyttää seuraaviin tiloihin pääsyn ehtona:
1) yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat;
2) ravitsemisliikkeet;
3) kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat;
4) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat;
5) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
6) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
7) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
8) museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.
Toiminnanharjoittajan on kirjattava 58 h pykälässä tarkoitettuun suunnitelmaan tieto siitä, että se edellyttää 1 momentissa
tarkoitetun todistuksen esittämistä asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta.
Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on kieltänyt yleisötilaisuuden järjestämisen 58 §:n nojalla kokonaan, todistuksen esittämisedellytyksellä ei kuitenkaan saa poiketa päätöksessä asetetuista rajoituksista.

Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajanjaksosta, jonka aikana tässä päätöksessä määrätyt velvoitteet ja rajoitukset koskevat kyseisiä yleisötilaisuuksia, tiloja ja toimintaa riippumatta siitä, edellyttääkö toiminnanharjoittaja koronatodistuksen esittämistä.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä säädetään tartuntatautilain 58 i pykälässä.

Takaisin listaukseen