Ranska

B2-oppimäärä (RAB2)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

RAB21 Elämän tärkeitä asioita

Jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksien parantaminen on keskeistä tällä kurssilla. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään kuten asuminen, perhe ja henkilön kuvailu.

RAB22 Monenlaista elämää

Vahvistetaan oppilaan kielitaidon eri osa-alueita. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.

RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssin aihepiireinä ovat mm. oman maan ihmiset, maantiede, historia, luonto ja lomanvietto.

RAB24 Kulttuuri ja mediat

Kurssin aiheena on kulttuurin laaja käsitteistö ja sen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle.

RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Tulevaisuuden suunnitelmat, työ, opiskelu ja työelämän muutos ovat kurssin aihepiireinä.

RAB26 Yhteinen maapallomme

Kurssin aiheet liittyvät luontoon, kulutustottumuksiin, yhteiskunnallisiin teemoihin ja viestintään eri muodoissa.

RAB27 Kansainvälinen toiminta

Minä ja muut, oman maan ja kohdemaiden elämä ja olosuhteet ovat kurssin keskeiset sisällöt. Vahvistetaan omaa kirjallista ja suullista tuottamista ja toisen ymmärtämistä kohdekielellä.

RAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Vahvistetaan kielitaidon eri osa-alueita. Kerrataan keskeisiä rakenteita. Valmistaudutaan lukion päättökoetta varten.

B3-oppimäärä (RAB3)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja perheestä. Perhe, lähimmät ihmissuhteet ja kiinnostuksen kohteista kertominen ovat kurssin tärkeimmät aihepiirit.

RAB32 Matkalla maailmassa

Syvennetään ja laajennetaan jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Aihepiirejä ovat mm. ystävät, suku, matkailu, ihmissuhteet ja elämään liittyvät rutiinit.

RAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla monipuolistetaan ja käsitellään erilaisia tekstilajeja, rakenteita ja viestintätapoja. Harrastukset, vapaa-ajanvietto, jokapäiväinen elämä ja vuorovaikutustilanteet ovat tärkeimmät aihepiirit ja teemat.

RAB34 Monenlaista elämää

Aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan vuorovaikutustilanteita ja puheen ymmärtämistä.

RAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat mm. hyvinvointi, terveys, teknologia ja ihmissuhteet.

RAB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla syvennetään ja harjoitellaan suullisen ja kirjallisen viestinnän avulla kulttuurin laajaa käsitettä (mm. kuvataiteet, elokuva, kirjallisuus, musiikki).

RAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssin aihepiirit liittyvät työhön, opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää.

RAB38 Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat mm. maapallon nykytila ja sen tulevaisuuden näkymät ja oman maan ja kohdemaiden yhteiskunnat ja niiden toiminta. Opiskelijoita valmennetaan lukion päättökoetta varten.