18.12.2020

Kemin biotuotetehtaalle ympäristö- ja vesitalouslupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaalle. Samalla on myönnetty vesitalouslupa toiminnan edellyttämiin vesialueiden täyttöihin. Myönnetyn luvan mukaisesti toiminnan saa aloittaa jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Aluehallintovirasto on 18.12.2020 päätöksellään nro 164/2020 myöntänyt ympäristöluvan Metsä Fibre Oy:lle Kemin biotuotetehtaan toimintaan. Tehtaan jätevedet johdetaan Kemin edustan merialueelle, samaan paikkaan kuin nykyisen sellutehtaan jätevedet.

Biotuotetehtaan toimintaan kuuluu 1,32 miljoonaa tonnia vuodessa valkaistua sellua ja 180 000 tonnia vuodessa valkaisematonta sellua valmistava sellutehdas, rikkihappoa sellutehtaan hajukaasuista valmistava laitos, valkaisukemikaalina käytettävän klooridioksidin valmistuslaitos, kuoren kuivauslaitos, meesauunilla käytettävää tuotekaasua valmistava kuoren kaasutuslaitos sekä jätevedenpuhdistamo. Tehdasintegraattiin kuuluvan, olemassa olevan ja toimintaa jatkavan Metsä Board Oyj:n kartonkitehtaan jätevedet tullaan käsittelemään biotuotetehtaan uudella jätevedenpuhdistamolla. Biotuotetehtaaseen kuuluvat myös vanhan sellutehtaan olemassa oleva valkaisemattoman sellun valmistuslinja (kuitulinja 1) ja energiantuotantoyksikkö K10, joiden toiminta jatkuu. Muilta osin Metsä Fibre Oy:n Kemin nykyisen sellutehtaan toiminta lakkaa biotuotetehtaan toiminnan alkaessa.

Metsä Fibre Oy:lle on hakemuksesta myönnetty oikeus aloittaa biotuotetehtaan toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pilaantumisen rajoittaminen

Päätöksessä on annettu lupamääräykset ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi. Aluehallintovirasto on rajoittanut sekä vesiin johdettavia aine- ja lämpöpäästöjä että ilmaan johdettavia päästöjä. Myönnetyn luvan mukaiset biotuotetehtaan päästöt vesiin ja ilmaan ovat massan, paperin ja kartongin valmistusta koskevien BAT-päätelmien eli parhaita käytettävissä olevia tekniikoita koskevien päätelmien mukaisia.

Lupamääräyksillä rajoitetaan uudelta biotuotetehtaalta mereen johdettavan orgaanisen aineen, fosforin, typen, kiintoaineen, orgaanisten klooriyhdisteiden (AOX) ja sulfaatin päästöjä sekä lämpöpäästöä. Päästöt ja päästöjen vaikutukset merialueella ovat pääosin samaa suuruusluokkaa kuin nykyisen, kapasiteetiltaan huomattavasti pienemmän sellutehtaan, mutta sulfaatti-, AOX- ja metallipäästöt kasvavat nykytilanteesta. Suurin osa hyödyntämättä jäävästä lämmöstä jäähdytetään ilmaan jäähdytystorneilla.

Biotuotetehtaalta johdetaan ilmaan enemmän hiukkas-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöjä kuin nykyiseltä sellutehtaalta. Ilmaan johdettavia päästöjä on rajoitettu hiukkasten ja haisevien rikkiyhdisteiden osalta huomattavasti lupahakemuksessa esitettyä tiukemmin. Lupamääräysten mukaan toimittaessa ilmaan johdettavien päästöjen vaikutus Kemin ilmanlaatuun jää vähäiseksi. Lupamääräyksillä on myös rajoitettu haittoja, jotka aiheutuvat tehdastoimintojen melusta sekä kasvavasta Sahansaarenkadun raskaasta liikenteestä. Määräykset koskevat lisäksi muun muassa energiantuotantoa, jätteiden ja tuotannon sivutuotteiden käsittelyä sekä toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailua.

Vesirakentamishanke

Aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan biotuotetehdashankkeen edellyttämiin vesialueiden täyttöihin tehdasalueen välittömässä läheisyydessä Metsä Fibre Oy:n omistamilla vesialueilla. Hanke sisältää uuden sillan rakentamisen Sahansaarenkadulta tehdasalueelle. Metsä Fibre Oy:lle on annettu tarvittavia määräyksiä töiden toteuttamisesta ja tarkkailusta. Vesirakentamishankkeesta ei ole arvioitu aiheutuvan vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Metsä Fibre Oy:lle on hakemuksesta myönnetty valmistelulupa töiden aloittamiseen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Vahinkoa estävät velvoitteet

Kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi Metsä Fibre Oy:lle on määrätty kalatalousvelvoite istutusvelvoitteena sekä vuotuinen kalatalousmaksu.

Biotuotetehtaan toiminnan aloittamisoikeutta ja vesialueiden täyttöjen valmistelulupaa koskien Metsä Fibre Oy:n on asetettava yhteensä 245 000 euron vakuus ennen toiminnan aloittamista lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta.

Metsä Fibre Oy on määrätty selvittämään biotuotetehtaan päästöistä vesiin kalastolle ja kalastukselle ja rantakiinteistöjen käytölle aiheutuvat haitat ja vahingot ja toimittamaan tätä korvausasiaa koskeva hakemus ratkaistavaksi aluehallintovirastoon erikseen. Metsä Fibre Oy:n on asetettava 100 000 euron vakuus, joka on voimassa siihen saakka kunnes korvausasia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Samanaikaisesti annetut päätökset

Aluehallintovirasto on samanaikaisesti päätöksellään nro 165/2020 muuttanut Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan vedenottoa koskevan lainvoimaisen luvan lupamääräystä siten, että se mahdollistaa uuden vedenottopumppaamon rakentamisen tehdasalueen nykyiselle vedenottopaikalle. Lainvoimaisen vedenottoluvan mukaista tehtaiden vedenottomäärää ei ole muutettu. Lupa sisältää valmisteluluvan töiden aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Aluehallintovirasto on samanaikaisesti päätöksellään nro 166/2020 muuttanut Metsä Fibre Oy:n Kemin teollisuusjätekaatopaikan lainvoimaisen ympäristöluvan lupamääräystä siten, että se mahdollistaa biotuotetehtaan toiminnasta syntyvän suuremman soodasakkamäärän sijoittamisen kyseiselle kaatopaikalle biotuotetehtaan toiminnan alkamisesta lähtien. Muutetun lupamääräyksen mukainen toiminta saadaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätökset ovat nähtävillä aluehallintovirastojen lupatietopalvelussa . Päätöksiin saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 25.1.2021 saakka.

Lisätietoja   

Asian esittelijä Mari Kangasluoma, puh. 0295 017 677

Ympäristölupavastuualueen johtaja Erkki Kantola puh. 0295 017 648

Sähköposti etunimi.sukunimi@avi.fi

Takaisin listaukseen