Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste henkilötietojen keräämisestä kirjastojärjestelmään

Laadittu 30.10.2006

1. Rekisterinpitäjä

KEMIN KAUPUNGINKIRJASTO
Marina Takalon katu 3
94100 KEMI
puh. (016) 258 253

2. Rekisteristä vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hilkka Heikkinen
Kemin kaupunginkirjasto
Marina Takalon katu 3
94100 KEMI
puh. 040 845 5793

3. Rekisterin nimi

Kemin kaupunginkirjaston kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri (ATP Origo)

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin pitämisen tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja tilastointi.
Rekisterinpitäjä ylläpitää kirjaston asiakkaiden lainaus- maksu- ja
henkilötietoja. Asiakkaiden lainaus- ja maksutietoja säilytetään vain sen
ajan, kuin se on toiminnan kannalta välttämätöntä.

Tilastoinnissa ei näy yksilötason tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä lainojen, varausten ja maksujen lisäksi nimi, osoite, puhelinnumerot, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kotikunta, kansalaisuus, kirjastokortin numero ja salasana (salattuna), asiakkuuskirjasto, sähköpostiosoite, tieto takaajasta tai taattavasta, selvittämättömät asiat ja muita asiakassuhteen hoidossa tarpeellisia huomautuksia. Alaikäisen takaajasta ja yhteisökortin vastuuhenkilöstä vastaavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Asiakkaan tai alaikäisellä hänen takaajansa ilmoitus. Muutoksista ilmoittaminen on asiakkaan vastuulla, mutta kirjasto voi tarvittaessa päivittää yhteys- ja henkilötietoja muista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Mikäli palauttamattomien lainojen tai vahingoitetun aineiston korvausasia etenee perintään saakka, siirretään paperimuotoisista laskukopioista ATK:lla perintätoimistolle asiakkaan (tai takaajan) henkilö- ja yhteystiedot. Perinnän perustana olevasta korvattavasta aineistosta siirretään korvaushinta ja niteen tiedot. Käytännön perustana on laki saatavien perinnästä ja hyvästä perintätavasta. Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Paperimuotoinen aineisto

Lainatapahtuman hoitoon, laskutukseen sekä perintään tarvittavia tulosteita ja raportteja säilytetään asian hoidon sekä säädetyn arkistoinnin kannalta tarpeellinen aika, minkä jälkeen ne hävitetään. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa mainittu vaitiolovelvollisuus.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Sovellus ja tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa mainittu vaitiolovelvollisuus.

Tietokanta on kahdennettuna julkisessa osoitteessa http://kirjasto.keminkaari.fi/kemi

Asiakkaan pääsy omiin tietoihinsa julkisessa tietokannassa on suojattu asiakastunnuksella ja asiakkaalle annetulla salasanalla.

Tietokantapalvelimesta ja tietoliikenneyhteyksistä suojauksineen vastaa Kemin Tietohallintokeskus. Ohjelmistosta ja sen suojauksista vastaa järjestelmätoimittaja Ab Axiell Kirjastot Oy.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle.

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto voidaan oikaista oma-aloitteisesti. Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on tehtävä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle. Mikäli korjausvaatimukseen ei suostuta, annetaan tästä kirjallinen todistus. Rekisteröity voi viedä asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.

 

Tallentava kameravalonta Kemin kulttuurikeskuksessa ja kirjastossa

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999), Valtion säädöstietopankki
Kemin kaupungin kulttuurikeskuksen tallentava kameravalvontajärjestelmä

REKISTERINPITÄJÄ
Kemin kaupunki / kulttuurikeskus
Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Käyttömestari Raimo Sunnari
puhelin 040 5966 423
sähköposti raimo.sunnari@kemi.fi

REKISTERIN NIMI
Kemin kaupungin kulttuurikeskuksen tallentava kameravalvontajärjestelmä

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa
jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on
varmistaa ja lisätä kulttuurikeskuksen henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta.
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta
työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1­3 kohdissa yksilöidyissä
tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteen näyttämiseksi, naisten ja miesten
välisestä tasa­arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun
taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen
selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa
tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIETOTYYPIT
Kulttuurikeskuksen teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa syntynyt
kulttuurikeskuksen tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama
kuva­aineisto.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Kulttuurikeskuksen tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä
kuva­aineisto.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Ei luovuteta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Digitaalisessa muodossa oleva rekisteri (kuvatallenne) säilytetään salasanoin suojatun
tietokoneen kovalevyllä tilassa, johon on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on
oikeus käsitellä rekisteriä. Rekisterin tietoja säilytetään seitsemän vuorokautta, ellei ole
kameravalvonnan toteutuksesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa.
Tiedot tuhotaan siten, että atk­järjestelmä poistaa yli seitsemän vuorokautta vanhat tiedot
automaattisesti. Tietojen käyttö tapahtuu digitaalista tallennetta editoimalla.

REKISTERIIN TALLENNETTAVIEN INFORMOINTI
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” ­tyyppisillä
kylteillä. Lisäksi Kemin kaupungin kirjaamossa ja tallennuspaikoilla on pyynnöstä
nähtävissä rekisteriseloste.