8.4.2022

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.4.2022 § 30 hyväksynyt Sauvosaaren urheilupuiston asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren kortteleita 148, 168, 177 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kemi 13.4.2022 Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen