13.11.2023

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 2.10.2023 § 84 hyväksynyt Sauvosaaren pistetalojen asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevaa korttelin 102 tontteja 6 ja 7 sekä määräalaa tontista 8. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sitovan tonttijaon korttelin 102 tonteille 9, 10 ja 11.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kemi 12.10.2023 Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen