Kemi-lisän ja työllistämisbonuksen maksamisen ehdot järjestöille

Järjestötyönantaja voi olla rekisteröity yleishyödyllinen järjestö, yhdistys tai säätiö.

 • Työsuhteen tulee pääsääntöisesti olla vähintään 8 kuukautta.
 • Kemi-lisä myönnetään työnantajille, joilla on tarjota työnjohdollista osaamista palkka­tuettuun työhön tulevan henkilön tueksi tai työjohdollinen osaaminen on järjestetty muutoin esimerkiksi järjestöjen yhteistyön tai – toiminnan avulla.
 • Työnantaja sitoutuu työntekijän ohjaukseen ja tukemiseen koko työllistämisjakson ajan ja käyttää ohjauksen välineenä palkkatuetun työn ohjaus- ja kehityskeskustelulomaket­ta. Ohjaus- ja kehityskeskustelulomake tulee palauttaa allekirjoitettuna viimeisen Kemi-lisän maksatushakemuksen liitteenä Kemin kaupungin työllisyyspalveluun. Työllistettävän henkilön työhönvalmentajalla on oikeus tar­vittaessa osal­listua ohjauskeskusteluihin.
 • Työnantaja mahdollistaa työntekijälle palkallisen 2-3 päivän tutustumisjakson toisen työnantajan tehtä­viin työsuhteen loppupuolella osana työntekijän jatkopolkua avoimille työmarkkinoille
 • Työnantaja tukee ja edistää työntekijän työnhakua avoimille työmarkkinoille palkkatukityö­suhteen ajan.
 • Työnantaja pyrkii tarjoamaan työntekijälle aktiivisesti mahdollisuuden osallistua ammatilli­seen koulutukseen palkkatukityösuhteen aikana (oppisopimus, ilta- ja monimuotokoulutus tai muu vastaava koulutus.)
 • Työnantaja hakee palkkatuen Työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Kemi-lisän saamisen ehtona on TE-toi­miston myöntämä palkkatuki.
 • Kemi-lisähakemus on toimitettava Kemin kaupungin työllisyyspalveluun kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta.
 • Kemin kaupunki voi nimetä edustajansa Kemi-lisää saavan työnantajan hallitukseen läsnä­olo- ja puheoikeudella.
 • Kaupungin tilintarkastajalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa työnantajan toiminnan talouden oikeellisuus Kemi-lisän osalta.
 • Työantajalle annetaan tarvittaessa ilman erillistä korvausta kaupungin järjestämä työhönvalmennuspalv­elu, jolla tuetaan edellä esitettyjen ehtojen täyttymistä ja edesaute­taan työllistettävän henki­lön työllistymisprosessia kohti avoimia työmarkkinoita.

Kemi-lisän työllistämisbonus

Järjestöt ja säätiöt voivat saada erillisen 1 500 euron bonuksen/jatkotyöllistetty, kun ne hankkivat vähintään 3 kuukauden jatkotyösuhteen avoimilta työmarkkinoilta palkkatuella työllistämälleen työntekijälle. Työllistämisbonukseen oikeuttavaksi työsuhteeksi katsotaan myös järjestössä ilman palkkatukea jatkuva vähintään 3 kuukautta kestävä työsuhde. Jatkotyönsuhteen työajan tulee olla vähintään 18h/vko.

Kemi-lisän työllistämisbonukseen oikeuttavaksi työsuhteeksi ei katsota tarvittaessa työhön kutsuttavan työsopimusta.

Toimintamalli

Palkkatuki

 • Järjestötyönantaja hakee palkkatukea TE-toimistolta vähintään 10 arkipäivää ennen suunniteltua palkkatukijakson alkua.
 • TE-toimisto tutkii järjestöille asetettujen palkkatuen myöntämiskriteerien täyttymisen.
 • Työsopimus järjestötyönantajan ja työntekijän välillä voidaan solmia ja työ voi alkaa vasta TE-toimiston tekemän palkkatukipäätöksen jälkeen. Järjestötyönantajan tulee toimittaa kopio työsopimuksesta työvoimatoimistoon ensimmäisen tilityksen yhteydessä.

Kemi-lisän hakeminen

 • Järjestötyönantajan tulee tutustua huolellisesti Kemi-lisän myöntämisehtoihin ennen Kemi-lisän hakemista. Lisätietoja myöntämisehdoista saa Kemin kaupungin työllisyyspalvelusta palveluohjaaja Maija Saarenpäältä.
 • Kemi-lisähakemus on jätettävä kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta. Hakemukseen tulee sisältyä myös mahdollinen ensimmäisen kuukauden palkkalaina-anomus. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava kopiot työsopimuksesta ja palkkatukipäätöksestä.
 • Kemin kaupunki tekee päätöksen Kemi-lisän maksamisesta kolmen viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Kemi-lisän maksaminen

 • Kemi-lisän maksatusta varten Kemin kaupungille toimitetaan kopio työntekijän ansioerittelystä ja kopio TE-toimistolle toimitetusta palkkatuen maksatushakemuksesta, josta käy ilmi bruttopalkka ja sivukulut eriteltynä.
 • Ensimmäisen kuukauden palkkalaina maksetaan takaisin Kemin kaupungille 45 vrk:n kuluessa työsuhteen päättymisestä.

HUOM!

Mikäli järjestötyönantaja ei täytä kaikkia edellä esitettyjä Kemi-lisän ehtoja, mutta pystyy tarjoamaan palkkatuettua työtä, olkaa yhteydessä Kemin kaupungin työllisyyspalveluun / palveluohjaaja Maija Saarenpää.

Allekirjoitettu Kemi-lisähakemus liitteineen voidaan toimittaa joko sähköisesti Maija Saarenpäälle tai postitse osoitteella:
Kemin kaupunki
Työllisyyspalvelut
Valtakatu 26, 94100 Kemi

Kemi-lisän ja työllistämisbonuksen hakemukset järjestöille

Lue ohjeet huolellisesti, puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan.