Kemi-lisän ehdot yrityksille

  • Kemi-lisä myönnetään vain työantajalle, joilla on tarjota työnjohdollista osaamista palkka­tuettuun työhön tulevan henkilön tueksi.
  • Työnantaja hakee palkkatuen työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Kemi-lisän saamisen ehtona on TE-toi­miston myöntämä palkkatuki.
  • Elinkeinotoimintaan myönnettyjen julkisten tukien (valtion palkkatuki ja kaupungin kuntalisä) yhteenlaskettu osuus voi enintään olla 50 prosenttia palkkakustannuksista ja kuntalisän osuus euromääräisesti on enintään 500 euroa. Palkkakustannuksia ovat työllistetylle maksettava bruttopalkka ja lomaraha sekä työnantajan lakisääteiset sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu ja pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu (bruttopalkka ja sivukulut).
  • Kaupungin tilintarkastajalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa työnantajan toiminnan talouden oikeellisuus Kemi-lisän osalta.
  • Tarvittaessa työllistettävälle henkilölle järjestetään ilman erillistä korvausta työhönvalmennuspalv­elu, jolla tuetaan ja edesaute­taan työllistettävän henki­lön työllistymisprosessia kohti avoimia työmarkkinoita.

Toimintamalli

Palkkatuki

  • Työnantaja hakee palkkatukea TE-toimistolta mielellään 10 arkipäivää ennen suunniteltua palkkatukijakson alkua.
  • TE-toimisto tutkii yrityksille asetettujen palkkatuen myöntämiskriteerien täyttymisen.
  • Työsopimus työantajan ja työntekijän välillä voidaan solmia ja työ voi alkaa vasta TE-toimiston tekemän palkkatukipäätöksen jälkeen. Työnantajan tulee toimittaa työsopimus Keha-keskukselle ensimmäisen tilityksen yhteydessä. (Keha-keskus on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto)

Kemi-lisä

  • Kemi-lisähakemus on jätettävä kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava kopio palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta. Kemin kaupunki tekee päätöksen Kemi-lisän maksamisesta kolmen viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.
  • Maksatusta varten Kemin kaupungille toimitetaan kopio työntekijän ansioerittelystä ja kopio TE-toimistolle toimitetusta palkkatuen maksatushakemuksesta, josta käy ilmi bruttopalkka ja sivukulut eriteltynä.

Työllisyyspalveluille osoitettu, allekirjoitettu Kemi-lisähakemus liitteineen voidaan toimittaa joko sähköisesti Maija Saarenpäälle tai postitse:
Kemin kaupunki
Työllisyyspalvelut
Valtakatu 26, 94100 Kemi

Kemi-lisän hakemus yrityksille

Lue ohjeet huolellisesti, puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan.