Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat kuuluvat Kemin kaupungin organisaatiossa keskusviraston elinkeinopalveluiden alaisuuteen. Elinkeinopalvelut vastaa hankintatoimen ja kilpailutuksen kehittämisestä sekä neuvonnasta.

Lakiasiainyksikkö vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja juridisista palveluista sekä päätösten laillisuusvalvonnasta, sopimusjuridiikasta ja sopimushallinnan kehittämisestä.

Kemin kaupungin hankintapolitiikka

Hankintapolitiikka ohjaa Kemin kaupungin hankintatoimintaa. Hankintapolitiikka pohjautuu Kemin kaupungin vastuullisuusperiaatteisiin, strategiaan, arvoihin ja toimintaohjeisiin. Kemin kaupungin hankinnat toteutetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Kemin kaupungin arvot ovat Ihmisläheisyys, Luovuus ja Vastuullisuus. Arvoista johdettuja strategisia päämääriä ovat Vetovoimainen kaupunki, Hyvinvoivat asukkaat ja Sujuva arki.

Kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa lakisääteisiä peruspalveluja kuntalaisille joko omana toimintana tai hankkimalla ne ostopalveluina. Hankinnoissa on olennaista pohtia, mikä on paras ratkaisu kaupungin ja sen toiminnan kannalta. Hankintalaki ohjaa kaupunkia hankinnoissaan siten, että hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet. Hankinnoissa on noudatettava hankinnan suuruudesta riippumatta avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Hankintatoiminnan tavoitteena on Kemin kaupungin ja koko konsernin edun varmistaminen. Keinoina ovat keskitetysti johdettu hankintatoimi, hankintojen strategisen johtamisen vahvistaminen, hankintaosaamisen tunnistaminen ja lisääminen sekä hankintojen suunnitelmallisuuden toteuttaminen sekä hankintojen seuraaminen kaikissa kaupungin hankinnoissa. Kaupunki edistää pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksia tarjouskilpailuihin. Näin vahvistetaan aluetaloutta, tuetaan työpaikkojen syntymistä paikallisesti ja maakunnan alueella sekä edistetään alueen palveluiden laajenemista. Kaupunki pyrkii hankinnoissaan laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä edistämään kestäviä, ympäristöystävällisiä ja vastuullisesti tuotettuja hankintaratkaisuja.

Hankintapolitiikan toimeenpanosta ja toteuttamisesta vastaavat kaupunginhallitus, kaupungin toimialat ja hankintatoimi. Hankintapolitiikan toteutuminen sisällytetään kaupungin talousarviosuunnitteluun, vuosittaisiin käyttösuunnitelmiin ja ohjelmiin. Jokainen toimialue käy läpi hankintapolitiikan linjaukset ja tavoitteet omissa yksiköissään ja suunnittelee, miten tavoitteet voidaan ottaa osaksi toimialan toimintaa ja organisaatiota. Hankintojen painopistettä tulee kehittää suunnitteluun ja sopimuksen aikaista toimintaa painottaviksi.

Mikä on julkinen hankinta?

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviä, julkisilla varoilla tehtäviä hankintoja.

Pienhankintoja puolestaan ovat sellaiset hankinnat, joiden arvo jää alle kansallisen kynnysarvon. Näitä laki ei ohjaa yksityiskohtaisesti, vaan ainoastaan periaatteiden tasolla – esimerkiksi toiminnan tasapuolisuudesta ja avoimuudesta tulee huolehtia.

Julkinen hankinta on kyseessä, kun taloudellista vastiketta vastaan ostetaan tai vuokrataan (myös leasing) tavaroita tai ostetaan palveluja tai rakennusurakoita oman organisaation ulkopuolelta. Taloudellinen vastike voi olla rahaa tai jokin käyttöoikeus tai sekä raha että käyttöoikeus yhdessä. Hankittavan tavaran tai palvelun käyttäjiä voi olla yksi tai useampi, ja käyttäjiä voivat olla joko organisaation omat työntekijät tai kuntalaiset (asiakkaat) tai molemmat.

Hankinta pitää aina kilpailuttaa, kun sen ennakoitu arvonlisäveroton arvo ylittää hankintalaissa säädetyn kynnysarvon. Hankinnan ennakoidun arvon laskemisella pyritään selvittämään ja ennakoimaan käynnistyvän hankinnan suurin kokonaisarvo. Lähtökohtana ennakoidun arvon määrittämisessä on hankintayksikön oma arvio hankintasopimuksen arvosta.

Hankinnat jaetaan kolmeen ryhmään niiden ennakoidun kokonaisarvon mukaan:

1. Pienhankinnat, eli hankinnat jotka jäävät kansallisten kynnysarvojen alle

2. Kansalliset kynnysarvot ylittävät, mutta EU-kynnysarvon alittavat hankinnat

3. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat

Hankintalainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankintalain mukaan hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys.

 

Kemin kaupungin hankinnat

Kemin kaupungin eri toimialojen hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön ja  Kemin kaupungin hankintaohjeen ja Kemin kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Kemin kaupunki käyttää hankinnoissa sähköistä Cloudia-hankintajärjestelmää, jonka kautta kilpailutetaan kaikki yli 10.000 € tavara- ja palveluhankinnat.

Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-palvelussa (näyttää aluekoodilla K240 julkaistut ilmoitukset).

EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan lisäksi ilmoitus Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosan TED-tietokannassa.

Kaupunki tekee myös yhteistyötä Hansel Oy:n kanssa.

 

Vireillä olevat tarjouspyynnöt

Kemin kaupunki on käyttää hankinnoissaan sähköistä Cloudia-hankintajärjestelmää.

Kemin kaupungin tarjouspyynnöt löytyvät sähköisistä portaaleista:

https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki

https://pienhankintapalvelu.fi/kemin_kaupunki

Näiden palveluiden kautta Kemin kaupunki ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista ja tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti. Voimassa olevia tarjouspyyntöjä voi katsoa ilman tunnuksia Tarjouspyynnöt-osiossa. Ilman tunnuksia nähtävänä on tarjouspyynnön nimi, tarjouspyynnön kuvaus ja tarjouksen määräaika. Tarjoajien tulee rekisteröityä palveluun voidakseen jättää tarjouksen. Kun toimittaja rekisteröityy palveluun, pystyy hän lataamaan tarjouspyynnön omalle tietokoneelle ja siihen liittyvät dokumentit, esittämään tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä, lukemaan kysymyksien vastauksia ja jättämään tarjouksen sähköisesti. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

 

Yhteystiedot

Nimike Nimi Palvelualue Gsm
Kirjanpitopäällikkö (hankinta-asiantuntija) Kati Tervo Talouspalvelut/Elinkeinopalvelut 050 590 8368 kati.tervo@kemi.fi
Hankintasihteeri Karoliina Hartikainen Elinkeinopalvelut  040 574 3493 karoliina.hartikainen@kemi.fi
Elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff Elinkeinopalvelut 040 480 1067 jukka.feodoroff@kemi.fi
Kaupunginlakimies Santeri Lindholm Lakiasiainyksikkö 040 637 2486 santeri.lindholm@kemi.fi