Esityslistat ja pöytäkirjat

Tabletti2

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat julkisine liitteineen julkaistaan kaupungin internet sivuille sen jälkeen kun ne on sähköisesti tai paperilla toimielimen jäsenille jaettu.

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Liitteitä ei julkaista, jos ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Kunnan muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kokousasiakirjat

Sidonnaisuusilmoitukset

Viranhaltijapäätökset