Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien aikataulu

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • 9.12.2023 Vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika alkaa
 • 9.3.2024 Ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu
  21.3.2024 Suomessa asuvien EU-kansalaisten viimeistään ilmoittauduttava Suomen europarlamenttivaalien äänioikeusrekisteriin  
 • 19.4.2024 Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (minkä kunnan kohdalle kukin on merkitty äänioikeutetuksi)
 • 30.4.2024 Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle ennen kello 16
 • 10.5.2024 Ehdokasasettelun vahvistaminen Helsingin vaalipiirilautakunnassa. Ehdokkaiden ehdokasnumerot julkaistaan
 • 28.5.2024 Äänioikeusrekisteri on lainvoimainen
 • 28.5.2024 Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy kello 16
 • 29.5.2024 Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla alkaa
 • 1.6.2024 Ennakkoäänestys ulkomailla päättyy
 • 4.6.2024 Ennakkoäänestys kotimaassa päättyy
 • 7.6.2024 Ennakkoäänestyksen lähetekuorten ja kirjeäänestyksen lähetekuorten tulee olla asianomaisen kunnan keskusvaalilautakunnassa ennen kello 19
 • 9.6.2024 Vaalipäivän äänestys kello 9–20
 • 12.6.2024 Tulosten vahvistaminen

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

 • Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
 • muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
  • jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
  • joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Mikäli äänestäjä on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, ilmoituskortti ei enää tule postitse kotiin vaan se toimitetaan Suomi.fi-palvelun kautta.

Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Äänestäjän tulee huomioida, että varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikka määräytyy sen kotikunnan mukaan, jossa hän on ollut kirjoilla äänioikeusrekisteriä muodostettaessa. Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä on 19.4.2024.

Äänestäminen ennakkoon

Jokainen äänioikeutettu voi käydä äänestämässä ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Europarlamenttivaalien 2024 ennakkoäänestys toteutetaan kotimaassa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.

Kaikki yleiset ennakkoäänestyspaikat on listattuna oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16.  Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt. Vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan määrättyyn laitokseen toimittamaan äänestyksen ennalta sovittuna ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Henkilöllisyyden todistaminen

Vaalipäivänä ja ennakkoon äänestäessä mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistus voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitaan kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.