TIEDONHANKINTA, TASO 1

 • Harjoitellaan selaimen peruskäyttöä.
 • Harjoitellaan tiedon kriittistä arviointia.

TIEDONHANKINTA, TASO 2

 • Harjoitellaan tarkoituksenmukaisten hakusanojen käyttöä.

TIEDONHANKINTA, TASO 3

 • Luodaan yhteyksiä, sanallistetaan ja tehdään näkyväksi yhteyksiä asioiden välillä.
 • Luokittelun yhteydessä tutustutaan käsitekarttoihin ja opetellaan luomaan niitä yhdessä digitaalisesti.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • Tehdään teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä hyödyntäviä pidempikestoisia tutkimusprojekteja.
 • Käytetään monipuolisesti erilaisia sovelluksia.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 2

 • Pohditaan lasten omien tutkimusprojektien kautta tutkimuksen roolia ongelmien ratkaisussa.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • Ruokitaan lasten mielikuvitusta ja leikitellään digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksilla.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 2

 • Kannustetaan lapsia toteuttamaan ideoitaan helppokäyttöisiä sovelluksia hyödyntäen.

 

Oppilaiden kanssa harjoitellaan tiedonhaun perusteita. Luodaan yksinkertaisia hakusanoja opittavan aiheen ympärille ja pohditaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan myös erilaisten hakujen tekemistä (kuva, ääni, teksti).
Tietoa kootaan ohjatusti tekstitiedostoon tai muuhun esitysformaattiin.

TIEDONHANKINTA, TASO 1

 • Oppilas osaa muodostaa yksinkertaisia hakusanoja.
 • Oppilas osaa ohjatusti arvioida tiedon luotettavuutta.

TIEDONHANKINTA, TASO 2

 • Oppilas osaa käyttää hakukonetta tarkoituksen-mukaisella tavalla.
 • Oppilas osaa käyttää kuva- ja äänihakua.

TIEDONHANKINTA, TASO 3

 • Oppilas tuottaa lyhyitä monimuotoisia tekstejä haetun tiedon perusteella.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • Oppilas osaa ohjatusti tehdä teknologiaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 2

 • Oppilas osaa tehdä pieniä itseä kiinnostavia tutkimuksia teknologiaa hyödyntäen.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • Oppilas osaa ohjatusti hyödyntää digitaalisia ympäristöjä oman ajattelunsa näkyväksi tekemiseen.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 2

 • Oppilas osaa ilmaista itseään kuvan, videon, äänen ja tekstin avulla.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 3

 • Oppilas osaa toteuttaa omia ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

TIEDONHANKINTA, TASO 1

 • Osaa ohjatusti järjestää, luokitella ja esittää tietoa.
 • Osaa etsiä tietoa eri lähteistä.
 • Osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja harjoittelee perustelemaan arviotaan

TIEDONHANKINTA, TASO 2

 • Tuottaa ja käyttää kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti.
 • Osaa käyttää hakukonetta monipuolisesti ja tehdä tarkennettuja hakuja
 • Osaa jäsennellä tietoa käsitekartalle.
 • Osaa esittää tietoa yksinkertaisessa taulukossa

TIEDONHANKINTA, TASO 3

 • Osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta tuotoksesta ja muokata tuotosta palautteen perusteella.
 • Osaa tuottaa/käyttää kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota yhteisöllisessä ympäristössä.
 • Osaa muokata samanaikaisesti työstettävää dokumenttia.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • Osaa suunnitella ja toteuttaa teknologiaa hyödyntävän, yksinkertaisen tutkimuksen tai projektin.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 2

 • Käyttää digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 3

 • Oppilas osaa valita itse sopivan digitaalisen välineen tutkivaan työskentelyyn.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • Osaa hyödyntää digitaalisia ympäristöjä oman ajattelunsa näkyväksi tekemiseen.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 2

 • Osaa tehdä aloitteita oman sisällön tuottamisesta digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden – myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen – tapaa toimia ja tuottaa tietoa.

TIEDONHANKINTA, TASO 1

 • osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa
 • osaa hankkia, käsitellä ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa
 • tuntee erilaisia tapoja esittää tietoa.
 • Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia tiedon esittämisen tapoja ja välineitä.

TIEDONHANKINTA, TASO 2

 • osaa vaihtaa hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti.
 • Oppilas osaa tehdä käänteisiä kuvahakuja
 • osaa selittää uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä, että tulkinta voi muuttua.
 • osaa tehdä käsitekartan tai muunlaisen infografiikan.

TIEDONHANKINTA, TASO 3

 • osaa jäsennellä suuria tietoaineistoja taulukkoon ja osaa selostaa niitä.
 • osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • osaa käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä itsenäisesti ja yhdessä.
 • ymmärtää tutkimuksen roolin uuden tiedon synnyssä.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 2

 • käyttää teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä.
 • osaa valita itseä kiinnostavan tutkimusaiheen ja tehdä tutkimuksen.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 3

 • osaa suunnitella koeasetelmia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • tuo aktiivisesti esiin omaa ajatteluaan ja omia kiinnostuksenkohteitaan digitaalisuutta hyödyntäen.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 2

 • ilmaisee rohkeasti ja yksilöllisellä tavalla ajatuksiaan yhteisöllisessä digitaalisessa ympäristössä.
 • osaa vertailla erilaisia digitaalisia välineitä ja valita omaa yksilöllistä ilmaisuaan parhaiten tukevan vaihtoehdon.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 3

 • osoittaa erityistä osaamista luovissa digitaalisissa prosesseissa.
 • Oppilas toimii kannustavasti ja muiden osaamista arvostaen yhteisissä luovissa digitaalisissa prosesseissa.

TIEDONHANKINTA, TASO 1

 • Oppilas osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa.

TIEDONHANKINTA, TASO 2

 • Oppilas osaa hankkia, käsitellä ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa.

TIEDONHANKINTA, TASO 3

 • Oppilas tuntee erilaisia tapoja esittää tietoa.
 • Oppilas osaa valita
  tarkoituksenmukaisia tiedon esittämisen tapoja ja välineitä.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • Oppilas ymmärtää tutkimuksen roolin uuden tiedon synnyssä.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 2

 • Oppilas osaa käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä itsenäisesti ja yhdessä.

TUTKIVA TYÖSKENTELY, TASO 3

 • Oppilas käyttää teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä.

LUOVA TYÖSKENTELY, TASO 1

 • Oppilas tuo aktiivisesti esiin omaa ajatteluaan ja omia kiinnostuksenkohteitaan digitaalisuutta hyödyntäen.