Opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja

TUOTTAMINEN, TASO 1

 • Harjoitellaan kirjoittamista.
 • Tuotetaan tekstejä laajan tekstikäsityksen mukaisesti.
 • Tehdään leikillisiä animaatioita.

TUOTTAMINEN, TASO 2

 • Tuotetaan ja tulkitaan viestejä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Käsitellään kuvia ja videoita monipuolisesti leikillisesti ja kokeillen.

TUOTTAMINEN, TASO 3

 • Tehdään yksinkertaisia diagrammeja.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 1

 • Käytetään sovelluksia monipuolisesti ja havainnoidaan niiden keskeisiä toimintaperiaatteita.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 1

 • Havainnoidaan ja tutustutaan arjen teknologiaan. Keskustellaan teknologian merkityksestä lasten elämässä.
 • Opetellaan laatimaan ja noudattamaan yksinkertaisia ohjeita.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 2

 • Opetellaan käyttö- ja toimintaperiaatteisiin liittyvää sanastoa.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 3

 • Opetellaan näppäintaitoja ja näppäimistön käytön alkeita.
 • Tutustutaan hiiren käyttöön.

Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.

TUOTTAMINEN, TASO 1

 • Oppilas harjoittelee tuottamaan tekstiä digitaalisessa ympäristössä (monimuotoiset tekstit).
 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää digitaalisen tuottamisen ympäristöjä.
 • Oppilas osaa tehdä tuotoksen, jossa on tekstiä, ääntä, kuvia ja videokuvaa.

TUOTTAMINEN, TASO 2

 • Oppilas osaa tiedoston käsittelyn perustaitoja: tallentaa, kopioida, siirtää, poistaa.
 • Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä koulun digitaalisissa ympäristöissä.

TUOTTAMINEN, TASO 3

 • Oppilas ottaa kuvia, videokuvaa ja äänittää sekä tekee yksinkertaisia muokkauksia.
 • Oppilas osaa kommentoida toisten tuotoksia kommentointityökalulla.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 1

 • Oppilas tietää koulun käytössä olevat digitaaliset ympäristöt ja osaa kirjautua niihin.
 • Oppilas osaa käyttää digitaalisia ympäristöjä vuosiluokalle riittävällä tavalla.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 2

 • Oppilas osaa avata ja sulkea sovelluksia sekä liikkua niiden välillä.
 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää digitaalisia ympäristöjä tehtävien saamiseen ja palauttamiseen.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 3

 • Oppilas osaa ohjatusti siirtää ja käsitellä tietoa digitaalisten ympäristöjen välillä.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 1

 • Oppilas osaa kirjautua laitteelle ja ympäristöihin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Oppilas osaa laatia itse ja noudattaa yksinkertaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 2

 • Oppilas osaa käytössä olevien laitteiden perustoiminnot.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 3

 • Oppilas ymmärtää, mikä on internet, mikä on selain ja mitä selaaminen tarkoittaa.
 • Oppilas osaa käyttää selainta.
 • Oppilas ymmärtää näppäimistön ja hiiren perustoiminnot ja käyttää niitä.

Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.

TUOTTAMINEN, TASO 1

 • Hallitsee tekstinkäsittelyohjelman perusteet
 • Ymmärtää kansiorakenteen
 • Osaa tallentaa ja jakaa tiedostoja pilvipalvelussa digitaalisen tuottamisen ympäristöjä.

TUOTTAMINEN, TASO 2

 • Osaa luoda yhteiseen työskentelyyn tiedoston ja liittää muut mukaan, sekä työstää tiedostoa yhdessä muiden kanssa.
 • Osaa kommentoida toisten tuotoksia kommentointityökalulla.
 • Osaa tuottaa tekstiä eri käyttötarkoituksiin (tekstilajit).

TUOTTAMINEN, TASO 3

 • Tutustuu videon tai kuvanmuokkauksen tekemiseen
 • Hallitsee esitysgrafiikkaohjelman perusteet
 • Osaa tuottaa tekstiä erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 1

 • Osaa käyttää digitaalisia ympäristöjä tehtävien saamiseen ja palauttamiseen (esim classroom, sanoma kampus, otava oppilaan maailma)
 • Osaa käyttää opiskeluun tarjottuja sovelluksia (otso, arttu)
 • Kemin kaupungin oppilas saa wilma-tunnukset ja osaa kirjautua sisään

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 2

 • Oppilas seuraa oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa ympäristössä (wilma, classroom, qridi).
 • Osaa käyttää paikallisia digitaalisia ympäristöjä (kirjasto, bussilippu)

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 3

 • Ymmärtää ja osaa muuttaa sovellusten oikeuksia (kameran tms. salliminen, evästeet)
 • Osaa siirtää ja käsitellä tietoa digitaalisten ympäristöjen välillä

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 1

 • Hän ymmärtää digitaalisten ympäristöjen käyttölogiikkaa.
 • Osaa tunnistaa ja käyttää teknologiaan liittyviä käsitteitä.
 • Käyttää eri oppiaineissa kullekin oppiaineelle ominaista teknologiaa.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 2

 • Sujuvoittaa kirjoittamista näppäimistöllä ja opettelee yleisimpiä pikanäppäinkomentoja
 • Osaa toimia laitteen yleisimmissä häiriötilanteissa
 • Osaa noudattaa vaiheittaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä
 • Osaa tarvittaessa liittää laitteen langattomaan verkkoon

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 3

 • Ymmärtää, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa.
 • Osaa laatia ohjeita vaiheittain. (vertaisohjaus)
 • Osaa tarvittaessa siirtää tiedostoja eri laitteiden välillä.

Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja.

TUOTTAMINEN, TASO 1

 • Oppilas osaa suunnitella loogisen kansio- ja tiedostorakenteen ja käyttää sitä
 • Oppilas osaa sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti
 • Oppilas käyttää kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti
 • Oppilas osaa käyttää tekstissä tyylejä.
 • Oppilas löytää tarvitsemansa erikoismerkit
 • Oppilas osaa tehdä tarkoituksenmukaisen diagrammin tilastollisesta datasta taulukkolaskentaohjelmalla.

TUOTTAMINEN, TASO 2

 • Oppilas käyttää digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa
 • Oppilas osaa käyttää soluviittauksia, laskulausekkeita ja yleisimpiä funktioita taulukkolaskentaohjelmassa
 • Oppilas osaa osallistua yhteiseen kirjoittamis- tai muuhun sisällön tuottamisen prosessiin digitaalisessa ympäristössä
 • Oppilas osaa valita julkaisutarkoitukseen soveltuvan kuvaformaatin ja muokata tiedoston julkaisuun sopivaan resoluutioon.
 • Oppilas osaa asiasanoittaa ja käyttää aihetunnisteita aineiston järjestämiseksi.
 • Oppilas osaa esittää parannusehdotuksia esitysten selkeyttämiseksi hyödyntäen digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia.

TUOTTAMINEN, TASO 3

 • Oppilas osaa tehdä viittaukset ja lähdeluettelon automaattisella viitetyökalulla
 • Oppilas osaa tehdä animaatioita ja elokuvia
 • Oppilas osaa laatia laajoja, jäsenneltyjä esityksiä esitysgrafiikkaohjelmalla
 • Oppilas osaa 3D-mallintaa ja 3D-tulostaa.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 1

 • Oppilas käyttää luontevasti ja monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä osana opiskelua ja eri oppiaineille ominaisilla tavoilla
 • Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisen ja itselleen soveltuvan digitaalisen ympäristön.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 2

 • Oppilas käyttää sujuvasti palvelujen verkkoselain-, mobiili- ja työpöytäsovellusta.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 3

 • Oppilas osaa vertailla, arvioida ja ehdottaa käyttöön digitaalisia ympäristöjä.
 • Oppilas kannustaa muita oppilaita digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen käyttöön.
 • Oppilas arvioi oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 1

 • Oppilas käyttää sujuvasti näppäimistöä
 • Oppilas käyttää eri tiedostotyyppejä oikeilla ohjelmilla.
 • Oppilas valitsee tarkoituksenmukaisen tiedostotyypin samankaltaisista
 • Oppilas osaa käyttää sähköistä asiointia iälleen tarkoituksenmukaisella tavalla.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 2

 • Oppilas käyttää sujuvasti teknologiaan liittyviä käsitteitä
 • Oppilas käyttää sujuvasti pikanäppäinkomentoja.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 3

 • Oppilas hallitsee teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä
 • Oppilas ymmärtää digitaalisten ympäristöjen käyttö- ja toimintalogiikkaa syvemmin
 • Oppilas etsii ratkaisuja monimutkaisiin laitteiden ja digitaalisten ympäristöjen ongelmiin eri lähteistä.
 • Oppilas auttaa toisia oppilaita digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa.
 • Oppilas seuraa teknologian käyttöön liittyvää ajankohtaista keskustelua.

TUOTTAMINEN, TASO 1

 • Oppilas käyttää digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa.

TUOTTAMINEN, TASO 2

 • Oppilas osaa sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita
  tarkoituksenmukaisesti.

TUOTTAMINEN, TASO 3

 • Oppilas osaa käyttää soluviittauksia, laskulausekkeita ja yleisimpiä funktioita taulukkolaskentaohjelmassa.
 • Oppilas osaa tehdä tarkoituksenmukaisen diagrammin tilastollisesta datasta taulukkolaskentaohjelmalla.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 1

 • Oppilas käyttää luontevasti ja monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä osana opiskelua ja eri oppiaineille ominaisilla tavoilla.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 2

 • Oppilas käyttää sujuvasti palvelujen verkkoselain-, mobiili- ja
  työpöytäsovellusta.

TOIMINTA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, TASO 3

 • Oppilas osaa vertailla, arvioida ja ehdottaa käyttöön digitaalisia
  ympäristöjä.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 1

 • Oppilas etsii ratkaisuja monimutkaisiin laitteiden ja digitaalisten ympäristöjen ongelmiin eri lähteistä.

TEKNISET PERUSTAIDOT, TASO 2

 • Oppilas käyttää sujuvasti näppäimistöä.
 • Oppilas käyttää sujuvasti pikanäppäinkomentoja.