Jos vanhemmat ovat huolissaan lapsensa kehityksestä, he voivat keskustella asiasta ryhmänsä varhaiskasvatuksen opettajan ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. (Varhaiskasvatuslaki 3a luku; 15a-e §)

1. Yleinen tuki

  • Yksittäinen tukitoimi. Ei edellytä tutkimuksia tai päätöksiä.
  • Tukipalveluista tehdään hallinnollinen päätös.
  • Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan.

2. Tehostettu tuki

  • Monialainen käsittely.
  • Hallinnollinen päätös tehostetusta tuesta.
  • Tuki kirjataan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

3. Erityinen tuki

  • Monialainen käsittely.
  • Hallinnollinen päätös erityisestä tuesta.
  • Tuki kirjataan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Eri tukivaiheiden välillä suoritetaan arviointi, jolloin tuen tarpeen muuttuessa päätökset annettavasta tuesta voidaan muuttaa / purkaa.

Jos varhaiskasvatuksessa annettava yleinen tuki ei ole riittävää tai lapsi tarvitsee vahvempaa tukea, on lapselle annettava tehostettua tukea lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tehostettu tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tukimuodoista.

Jos yleinen tai tehostettu tuki ei ole riittävää tai lapsi tarvitsee tukea vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muusta, merkittävästi hänen toimintakykyään alentavasta oppimisen tai kehityksen tuen tarpeesta johtuen, on tukea annettava yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä tukena. Erityinen tuki muodostuu useista tukimuodoista ja on jatkuvaa ja kokoaikaista.

Lapselle annettava tuki voi sisältää lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia toimenpiteitä ja ratkaisuja. Lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja toteutumista on arvioitava tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tai tuen tarpeen muuttuessa.