Opetussuunnitelma

Hepolan koulussa  noudatetaan Kemin kaupungin opetussuunnitelmaa kaikille yhteisten oppiaineiden osalta.

Meri-Lapin alueellinen opetussuunnitelma 2016

VALINNAISAINEKURSSIEN SISÄLTÖ LUKUVUOSIKSI 2014 – 2015

ILMAISUTAITO

8. ja 9. lk 2 vt

Kurssin vetäjän johdolla lukukausittain sovitaan, millä osa-alueella on pääpaino.

Tavoite:
Ilmaisutaidon tavoitteena on oppilaan esiintymisvarmuuden lisääntyminen
puhumisen, kuuntelemisen ja luovan ilmaisun harjoitusten taide-elämysten ja kirjallisuuden sekä omien esitysten tekemisen avulla

Sisältö
-käsikirjoitus
-dramatisointi
-kokeileva teatteri
-projektit

Työtavat:
-kurssin aikana opetetaan näyttämöilmaisun perustaitoja
-vahvistetaan omaa persoonallisuutta, myös kehon kieltä
-tehdään luovuutta lisääviä harjoituksia
-vahvistetaan esiintymisvarmuutta
-vähennetään esiintymispelkoa

KUVATAIDE

8. ja 9. lk 2 vt

Tavoitteet:
Kuvataideopetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle valmiuksia oppia ymmärtämään visuaalista kulttuuria sekä antaa oppilaalle mahdollisuus itsensä ilmaisemiseen, kehittämiseen ja tuntemiseen kuvataiteen avulla. Kuvataideopinnoissa oppilasta ohjataan löytämään itselle ominainen kuvailmaisu tilatajua, väritajua sekä kuvasommittelun lainalaisuuksia ja keinoja opiskelemalla. Kuvataiteen kursseilla opiskellaan myös taiteen historiaa ja nykyisyyttä, mediaa ja kuvaviestintää, ihmisen suhdetta luontoon sekä rakennettuun ympäristöönsä, graafista suunnittelua ja muotoilua. Kursseilla oppilasta ohjataan kriittiseen, vastuulliseen ja itsenäiseen ajatteluun sekä työskentelyyn.

Tavoitteena on antaa mahdollisimman laaja kuvataiteellinen yleissivistys.

Keskeisiä aihealueita:
Oman kuvallisen ilmaisun kehittäminen piirtäen ja maalaten, muotoillen, rakentaen eri materiaalein ja tekniikoin:
-kuvasommittelun perusteet
-piirustus: lyijy-, hiili-, graffiittikynä, muste ja liitupiirtimet
-maalaus: akvarelli-, guassi-, öljymaalaus, sekatekniikat
-mustavalko- ja värigrafiikka
-tietokonegrafiikka
-keramiikka ja kuvanveisto
-tilataide ja ympäristötaide

Taiteentuntemuksen tavoitteena on, että oppilaan suhde taiteeseen kehittyy sekä vastaanottajana että tekijänä.

Keskeisiä aihealueita:
taiteen historia ja tyylisuunnat eri aikakausina
nykytaiteen ilmiöitä
taide eri kulttuureissa
taidekuvien tarkastelua ja analysointia

Kuvaviestinnän tavoitteena on, että oppilas kehittää kykyään vastaanottaa kuvallista viestintää ja käyttää viestinnän välineitä kuvailmaisussaan.

Keskeisiä aihealueita:
mustavalko- ja digitaalinen valokuvaus
kuvakerronta: kuvittaminen ja sarjakuva
mainokset ja mediakuvat
elokuvat, videot

Ympäristöestetiikan ja arkkitehtuurin ja tavoitteena on, että oppilas kehittää kykyään havainnoida ympäristöään visuaalisesti sekä havaitsee oman ympäristönsä kulttuuri- ja kauneusarvoja ja ymmärtää niiden vaikutuksen viihtyvyyteen.

Keskeisiä aihealueita:
eri aikakausien arkkitehtuuri ja rakennusperintö
ympäristötaide
oma lähiympäristö ja sen viihtyvyyteen vaikuttaminen kuvataiteen keinoin

Erilaiset teemat ja aihekokonaisuudet ovat ominaisia kuvataiteen opiskelulle.

ELOKUVA JA DOKUMENTOINTI

8. ja 9. lk 2vt

Tavoitteena on syventää oppilaan ymmärrystä visuaalisesta kulttuurista. Työskentelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös oppilaiden omia mobiililaitteita.

8.lk
Kerrataan elokuvan historiaa ja lajityyppejä. Opetellaan käsikirjoittamaan elokuva. Tehdään elokuvia. Perehdytään videoeditoinnin ja kuvauksen perusteisiin. Tutustutaan animaation perusteisiin.

9.lk
Katsotaan eri lajityyppien elokuvia ja analysoidaan niitä. Tutustutaan eurooppalaiseen elokuvaan. Tehdään dokumentti- ja fiktioelokuva oppilaan suunnitelman pohjalta. Dokumentoidaan koulun tapahtumia videolla ja kameralla (esim. joulujuhlat). Tuotoksista koostetaan materiaalia verkko-oppimisympäristöön ja koulun nettisivulle.

BÄNDISOITTO

8. ja 9. lk 2 vt

Tutustutaan rock/pop bändin soittimiin (rummut, kitara, basso, koskettimet) ja soittimien rooleihin bändissä.
Käsitellään lauluun liittyviä asioita (laulun tulkinta, esittäminen, solistin ja taustalaulajien tehtävät).
Opiskellaan soittimien soittotekniikkaa.
Opiskellaan yhteissoittoa tavoitteena tarkka ja svengaava mutta myös visuaalisesti kiinnostava kokonaisuus.
Opiskellaan esiintymään eri tilanteiden ja tunnelmien vaatimalla tavalla ( eleet, ilmeet…).
Opiskellaan äänentoistoon liittyviä asioita (PA-laitteisto, vahvistimet, lisälaitteet).
Tutustutaan musiikin osa-alueisiin (rytmi, melodia, harmonia, soundi, tulkintaan liittyvät asiat jne.) bändisoiton avulla.
Soitetaan erityylisiä kappaleita (esim. rockin eri tyylejä, poppia, iskelmää jne.).
Tutustutaan studiotyöskentelyyn musiikkiluokan laitteiston avulla, tehdään äänityksiä, mahdollisesti pieni cd muistoksi bändiryhmän työstä.
Valmistellaan konsertteja eri tilanteisiin.

KOTITALOUS

8. ja 9. lk 2 vt

Kotitaloudessa opiskellaan omassa asumisessa tarvittavia jokapäiväisiä taitoja. Kotitaloustunnilla oppilaat saavat työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Kotitalousopetuksen tavoite on itsenäinen, omillaan toimeentuleva nuori.

Oppiaineen keskeiset sisällöt kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla:

Perhe ja yhdessä eläminen

Hyvät tavat oppilastovereita, opettajaa ja muita lähimmäisiä kohtaan.
Kauniit pöytätavat ja sopiva käyttäytyminen.
Toisen huomioon ottaminen, ”auttamisen henki” mm. työtehtäviä tehtäessä.
Tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä; ”jaetaan työt niin kaikki viihtyvät paremmin!”
Kalenterivuoden juhlat suomalaisessa kulttuurissa, kodin juhlat.

Ravitsemus ja ruokakulttuuri

Säilöntä, luonnonvaraisten tuotteiden käsittely ja käyttö.
Ajankohtaisia asioita ravitsemuksesta ja ruuan turvallisuudesta.
Erityisruokavaliot.
Kansainvälinen ruokakulttuuri.
Arki- ja juhlaruokien ja leivonnaisten valmistus.
Ruuanvalmistuksen ja leipomisen perustaitojen syventäminen.
Ruokatottumusten ja –kulttuurien muuttuminen.
Kansallinen ruokaperinteemme.
Aterioiden suunnittelu ja ruuan hinta.

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta

Mitä eläminen maksaa?
Kodin perustaminen
Erilaisten palveluiden ja itse tehdyn vertailu.
Ympäristön huomioon ottaminen ostovalinnoissa, kierrätys.

Koti ja ympäristö

Asunnon ja tekstiilien hoito.
Siivoustyön suunnittelu.
Lähiympäristön hoito ja jätehuolto, kierrätys.
Kotitalouskoneiden ja –laitteiden energiataloudellinen ja turvallinen käyttö.

TEKNINEN TYÖ

8. ja 9. lk 2 vt

Tavoite:
Puu- ja metallityöt korostavat kädentaitojen, pitkäjänteisyyden sekä omatoimi-
suuden kehittämistä sekä työn arvostamista. Kotien tarpeet työsuunnitelmien
teossa otetaan aina huomioon. Asiat pyritään oppimaan tekemällä, teoria tarjotaan työn ohella.

8. lk puutyöt:
opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan puuesineitä
koneiden käyttötaito varmistuu
opitaan yleisimmät liitostavat
puun pintakäsittelytekniikat tulevat tutuiksi

8. lk metallityöt:
materiaalituntemus kohenee
harjoitellaan kaasuhitsausta ja kovajuottoa
opitaan MIC-hitsauksen ja kaarihitsauksen alkeet
harjoitellaan sepän taitoja, taontaa ja karaisua
tehdään metallisorvilla työ käsivaraisesti sorvaten

9. lk puutyöt:
oppilas suunnittelee ja valmistaa vaativamman työn, jonka aikana pyritään oppimaan itsenäiseen työhön ja ongelmaratkaisuun
koneiden käyttötaito kohenee
opitaan turvalliset ja oikeat työtavat
tutustutaan luonnonmukaisiin ja ekologisiin pintakäsittelytekniikoihin ja materiaaleihin

9. lk metallityöt:
hitsaustaitojen syventäminen harjoittelemalla (kaasu-, mig- ja sähköhitsaus)
putkityöt: taivutusten mitoitus, taivutus, erilaiset liitostavat (kovajuotto, hitsaus, holkitus)
metallien sorvaustaitoja harjoitellaan sopivan työn avulla
valutyöt: tinamuotin valmistus, itse valun suoritus, valutöiden pintakäsittelyt: patinointi, kiillotus jne.

TEKSTIILITYÖ

8. ja 9. lk 2 vt

8. luokalla opiskelussa painotetaan oman suunnittelun tärkeyttä ja luovia ratkaisumalleja sekä ideoinnissa että toteutuksessa.
Tekniikan opettelun sijasta pääosassa on kokonaisuuden hahmottaminen ja prosessin eteneminen.
Yksilöllisiä tuotteita valmistettaessa itsenäisyys ja omatoimisuus tiedon etsimisessä ja ongelmien ratkaisussa korostuu.

Suunnittelu- ja ideointivaiheessa tutustutaan oppia ottaen vanhoihin käsityön perinteisiin, tekstiilien ja muodin historiaan. Ideoita ammennetaan kotimaan ja muiden maiden kulttuureista.
Tekstiilityön perustekniikoiden osaamista vahvistetaan. Tekniikoita sovelletaan ja yhdistellään, niiden rinnalle tuodaan tarpeen mukaan uusia vaativampia työtapoja.
Tekeminen elää ajan hengessä ottaen huomioon trendit ja koulun projektit. Lukuvuoden aikana oppilastöistä rakennetaan pieniä näyttelyitä.

Tekstiilityön tunneilla opiskellaan itsenäisesti tai erikokoisissa ryhmissä, oppilaita ohjataan portfolio-tyyppiseen työskentelyyn.

(9. luokalla eli jatkokurssilla edetään tekemällä laajempia töitä henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan mahdollisesti erikoistuen joko tekniikan tai aiheen mukaan.)

VALINNAISLIIKUNTA

Valinnaisliikunnan voi valita jokainen, joka tuntee liikunnan kuuluvan osaksi elämäänsä. Valinnaisliikunnan tavoitteena on fyysisen peruskunnon ylläpito, tutustuminen erilaisiin, harvinaisempiin liikuntamuotoihin (mm. aikido, salamapallo ja keilailu), sosiaalisten vuorovaikutustaitojen oppiminen mm. joukkuepelien yhteydessä ja miellyttävien liikuntatuntemusten kokeminen. Myös oppilaiden mieltymyksiä ja ideoita kuunnellaan ja niitä pyritään toteuttamaan resurssien mukaan. Valinnaisliikunta voi olla myös tie uuden harrastusliikuntamuodon löytymiseen.

LIIKUNTA/ tytöt

8. ja 9. lk 2 vt

Erilaisia pallopelejä, kuntosaliharjoittelua, perehdytään harrastettuihin urheilumuotoihin.

LIIKUNTA/ pojat

8. ja 9. lk 2 vt

Perehdytään eri urheilulajeihin perinteisten lajien lisäksi.

RANSKA

B2-kieli

Opiskelu sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita kielistä, sillä opintojen jälkeen on helppo opiskella muita naapurikieliä kuten italiaa tai espanjaa. Opetellaan kielen keskeisimmät asiat, joilla pärjää maailmalla. Kieltä käytetään koko ajan mahdollisimman monipuolisesti, mikä helpottaa opiskelua ja tekee sen mielenkiintoiseksi.

8. LUOKKALAISTEN YHDEN TUNNIN AINEKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
(Näistä valitaan yksi)

Mediataito

8.lk 1vt

Tavoitteet:

Harjaannuttaa oppilasta median aktiiviseksi ja valikoivaksi käyttäjäksi sekä kehittää oppilaan kriittistä medialukutaitoa.

Sisältö:

1. Erilaisten mediasisältöjen vertailua.
– esimerkiksi lehtimainoksien ja tv-mainoksien vertailua. Tehdään myös omia mainoksia
– kuva-analyysejä (mainoskuva, lehtikuva ja taidekuva), otetaan myös itse valokuvia ja analysoidaan niitä

2. Verkkolehden toimittaminen verkko-opetusympäristöön
– tehdään uutisia koulun ja luokkien ajankohtaisista asioista. Juttuja julkaistaan myös Hepolaari-lehdessä.

VALOKUVAUS 1 vt

Tavoite:
Oppilas syventää osaamistaan valokuvauksen alalla ja tutustuu uuden digitaaliteknologian käyttöön valokuvauksessa. Kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja perinteisen valokuvauksen sekä digitaalisen valokuvauksen keinoista, tekniikoista ja ilmaisusta.

Sisältö:
Perinteisen musta-valkokuvauksen tekniset taidot sekä pimiötyöskentely.
Digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsittely.
Valokuvan ilmaisukeinot ja tulkinta.
Tehdään vaihtelevasti maisema-, luonto-, asetelma-, muotokuvausta sekä kuvakollaaseja ja valokuvasarjoja erilaisista yhdessä sovituista teemoista. Harjoitellaan uusia tapoja ilmaista näkemyksiä valokuvauksen keinoin digitaalista kuvankäsittelyä apuna käyttäen.

ERÄTAITO 1 vt

Kurssin tavoitteena on tarjota retkeily- ja eräkokemuksista kiinnostuneille oppilaille mahdollisuuksia soveltaa taitojaan, kasvattaa erätietämystä ja lajituntemusta sekä vastuuta luontoa ja muita luonnossakulkijoita kohtaan sekä harjoittaa erätaitoja käytännössä.

Kurssi suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Pääpaino on elokuun lopussa suoritettavalla yön yli kestävällä telttaretkeilyllä. Kurssin muu sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja voi käsittää mm. teemoja kalastuksesta, metsästyksestä tai luonto- ja elämysliikunnasta.

HYGIENIAPASSI 1 vt

Kurssin tavoitteena on suorittaa hygieniapassi. (Tietoa esim. www.hygos.fi ja www.evira.fi -sivustoilta). Lisäksi kurssilla harjoitellaan elintarvikkeiden käsittelyä ja tutustutaan yritystoimintaan.