Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu

Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus

Laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista. Opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Perustasoa edeltää varhaisiän musiikkikasvatus, joka sisältää musiikkileikkikoulun sekä soitinvalmennuksen.

Laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia. Laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykoetta, joten he eivät ole opiston varsinaisia oppilaita.

Opetusta annetaan 3- 6-vuotiaille ryhmäopetuksena 45-60 min viikossa. Perheryhmät (0-3-vuotiaat lapsi + aikuinen) toimii kurssimuotoisena 6-8 viikon jaksoissa 45 min viikossa

Musiikkileikkikoulun tavoitteena on

 • musiikilliset elämykset
 • kehittää sosiaalista kanssakäymistä
 • pohjan luominen hyvälle musiikkisuhteelle ja musiikin harrastamiselle
 • kehittää musiikillisia perusvalmiuksia sekä kuuntelu- ja keskittymiskykyä
 • tutustua suomalaiseen perinteeseen
 • musiikin ja muiden taiteiden integrointi

Soitinvalmennus

Soitinvalmennuksen tavoitteena on

 • tutustua omaan soittimeen
 • valmentaa tavoitteelliseen soitonopiskeluun
 • tutustua musiikin peruselementteihin

Musiikin perustaso

Perustasolla opiskellaan pääainetta: kaikki orkesterisoittimet sekä harmonikka, kannel, akustinen kitara, piano, laulu sekä pop/jazz-linjalla klarinetti, saksofoni, sähkökitara, sähköbasso, laulu ja rummut, musiikin perusteita sekä osallistutaan yhteismusiikkiin (orkesterit, yhtyeet, kuoro).

Opetusta voidaan järjestää myös seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä:

 • vapaa säestys ja improvisointi
 • musiikin teknologia
 • kansanmusiikki
 • musiikkiteatteri ja tanssi
 • mahdolliset projektit

Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas:

 • oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja
 • oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia
 • kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan

Sekä soitin- että yhteissoitto-opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyä pääainesoittimen perustekniikkaan ja -ohjelmistoon. Mahdolliset muut opinnot tukevat oppilaan musiikillista kehitystä. Musiikin perusteiden sisältöalueita ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus.

Opetusjärjestelyt, tuntimäärät , tasosuoritukset

Solistisessa pääaineessa opetusta annetaan 30- 60 min viikossa. Tunnin kestosta päättää rehtori kuultuaan opettajaa ja oppilasta.
Solistisessa sivuaineessa opetusta annetaan 30-45 min viikossa. Sivuaineoikeuden myöntää opettajaneuvosto.
Musiikin perusteita opetetaan 45-90 min viikossa. Ryhmien koot määräytyvät tarpeen mukaan. Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti 10-vuotiaana, pop/jazz 12-vuotiaana.
Kuorot, orkesterit, yhtyeet toimivat 45-180 min viikossa tai periodiopetuksena.

Perustason oppimäärän päättösuoritukset tehdään Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton laatimien valtakunnallisten taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tasovaatimusten mukaisesti.

Lukuvuonna, jolloin opiskelija ei tee solistisessa pääaineessaan tasosuoritusta, tulee hänen esiintyä joko opiston järjestämässä konsertissa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa.

Ikäraja laulunopetukseen hakeutuville on pääsääntöisesti 16-45-vuotta, pop/jazz-lauluun 14-40-vuotta ja muille yläikäraja päätääntöisesti 18-vuotta.

Opiskeluaika

Opiskeluaika on 18 ikävuoteen asti tai enintään 10 vuotta riippuen oppilaaksituloiästä.

Lisäopetusta voi saada oppilas, joka on menestyksellisesti suorittanut perustason opinnot eikä halua jatkaa musiikkiopistotasolla sekä musiikkiopistotason oppilas.
Opettajaneuvosto vahvistaa opiskeluoikeuden vuosittain. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskeltavat aineet ja tuntimäärät.

Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen

Mikäli oppilas vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi ei kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opetuksen tavoitteita yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

Opiskelussa tarvittavat välineet

Opiskelussa tarvittavat soittimet, nuotit, oppikirjat ja muut välineet hankitaan itse.

Musiikkiopisto lainaa opiskelijoille kohtuullista vuokraa vastaan soittimia esim. erikokoisia jousisoittimia sekä vaski- ja puupuhaltimia.

Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotasolla pääainevalikoima on sama kuin musiikin perustasolla. Musiikin perusteissa opiskellaan teoria-säveltapailun ja musiikkitiedon lisäksi harmoniaoppia. Yhteismusiikki ja muu opetus samat kuin perustasolla.

Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas:

 • kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja tietoja ja taitoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin
 • laajentaa musiikin ja tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan musiikilliseen ilmaisuun

Keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Mahdolliset muut opinnot suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Musiikin perusteiden sisältöalueita ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historia ja tyylien tuntemus. Oppilas kykenee soveltamaan sitä myös käytännössä.

Opetusjärjestelyt, tuntimäärät, tasosuoritukset

Solistisessa pääaineessa opetusta annetaan 45 – 75 min viikossa. Tunnin kestosta päättää rehtori kuultuaan opettajaa ja oppilasta. Solistisessa sivuaineessa opetusta annetaan 30 – 45 min viikossa. Sivuaineoikeuden myöntää opettajaneuvosto.
Musiikin perusteita opetetaan pääsääntöisesti 90 min viikossa. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat 45 – 180 min viikossa tai periodiopetuksena tarpeen mukaan.
Tasosuoritukset tehdään Suomen Musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukaisesti.

Opiskeluaika

Musiikkiopistotason päättötodistukseen vaadittavat kurssit on suoritettava pääsääntöisesti neljän vuoden aikana.

Lisäopetusta voi saada oppilas joka on menestyksellisesti suorittanut perustason opinnot eikä halua jatkaa musiikkiopistotasolla sekä musiikkiopistotason oppilas.
Opettajaneuvosto vahvistaa opiskeluoikeuden vuosittain. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskeltavat aineet ja tuntimäärät.

Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen

Mikäli oppilas vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi ei kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opetuksen tavoitteita yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

Opiskelussa tarvittavat välineet

Opiskelussa tarvittavat soittimet, nuotit, oppikirjat ja muut välineet hankitaan itse.

Musiikkiopisto lainaa opiskelijoille kohtuullista vuokraa vastaan soittimia esim. erikokoisia jousisoittimia sekä vaski- ja puupuhaltimia.

Päättötodistukset

Musiikin perustason päättötodistukseen vaadittavat suoritukset

 • solistisessa pääaineessa tasosuoritus 3
 • teoria-säveltapailun tasosuoritus 3
 • musiikkitiedon peruskurssi (musiikin perusteet 4)

Musiikkiopistotason päättötodistukseen vaadittavat suoritukset

 • solistisessa pääaineessa I-kurssi
 • musiikin perusteet I (teoria I)
 • musiikin perusteet II (säveltapailu I)
 • musiikin perusteet III (harmoniaoppi)
 • musiikin perusteet IV (musiikkitieto I)

Musiikkiopiston päättötutkinto pyritään pääsääntöisesti suorittamaan neljän opintovuoden kuluessa.