Maahanmuuttajien koulutus

Lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus

Peruskouluilla toimii maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan vaiheen luokkia, joiden tavoitteena on antaa maahan tulleille lapsille ja nuorille tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten. Oppilaita integroidaan valmistavan opetuksen aikana heidän ikä- ja taitotasoaan vastaaviin perusuopetuksen ryhmiin. Pääpaino on suomen kielen oppimisessa.

Aikuisten maahanmuuttajien peruskoulu

Aikuisten maahanmuuttajien peruskoulu toimii iltaisin Kemin lyseon lukion tiloissa. Koulutukseen voivat osallistua nuoret ja aikuiset maahanmuuttajat, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta tai jotka haluavat parantaa taitojaan suomen kielessä tai muissa perusopetuksen oppiaineissa. Opinnot valmentavat opiskelijoita jatko-opintoihin ja antavat valmiuksia työelämään.

Alaikäraja on 16 vuotta ja yläikärajaa ei ole. Erityisestä syystä alaikärajasta voidaan poiketa. Suosituksena suomen kielen lähtötasoksi on A2.2 tai YKI 2.

Valmiudet kuntoon

Valmiudet kuntoon ­hankkeella (ESR) halutaan vahvistaa maahanmuuttajien ammatillista osaamista ja luoda paremmat edellytykset heidän kiinnittymiselleen suomalaiseen työelämään. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat henkilöt, joilla on vähäinen koulutustausta ja kokemus opiskelusta. Heidän perustietonsa ja kielitaitonsa työn hankkimiseksi ovat puutteelliset. Heidän ammatillista osaamistaan on vaikea tunnistaa. He tarvitsevat erityistä tukea, pitkäkestoisiakin toimenpidejaksoja ja yksilöllisesti
räätälöityjä työllistymispolkuja.

Ennen hankkeelle tuloa mahdolliset osallistujat haastatellaan yhteistyössä Kemin kaupungin työllisyyspalveluiden sekä Lapin TE ­palveluiden kanssa. Hanke sisältää neljä työllistymistä edistävää toimenpidettä: 1. Kohti työelämää ­valmennus 2. sosiaali­ ja terveysalan, 3. metsätalousalan ja 4. osuustoiminta/yrittäjyysajattelun opintoja työvoimakoulutuksina. Kaikki opetus ja valmennus on selkokielistä. Hankkeeseen osallistujia tukevat ja ohjaavat työhönvalmentajat. Kohti työelämää ­valmennus sisältää suomen kielen opetusta, oppimisen ohjausta, työelämään tutustumista, ammatillisesti suuntautuvaa valmennusta sekä
yrittäjyys­ ja osuustoimintavalmennusta.