Lukeminen on hyvä harrastus ja tärkeä taito. Sitä kannattaa harjoitella ja pitää yllä. Kirjasto on täynnä mielenkiintoista luettavaa, joka vain odottaa löytämistään.

Kemin kouluissa on mahdollisuus suorittaa lukudiplomi. Se on osa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa diplomin ja ylläpitää sitä, koulu valvoo sen suorittamista.

Lukudiplomin avulla oppilas tutustuu lukemiseen ja erilaiseen kirjallisuuteen. Sen voi suorittaa joka vuosi. Jokaiselle luokka-asteelle on oma diplomi ja kirjalista. Ohjeet suorittamiseen löytyvät luokan omasta diplomivihkosta.

Tältä sivulta löydät:

Tietoa huoltajille ja opettajille

Kemin kouluissa on mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen lukudiplomi. Lukudiplomi on osa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa lukudiplomin ja ylläpitää sitä, koulu puolestaan valvoo diplomin suorittamista, tulostaa diplomimateriaalin ja jakaa diplomitodistukset.

Kodin tärkeänä tehtävänä on kannustaa lasta lukemaan ja tarpeen mukaan auttaa lasta diplomikirjojen valitsemisessa ja etsimisessä. Tärkeää on, että lapsi ja nuori saa kuitenkin itse päättää, minkä kirjan hän tahtoo lukea. Kirjaston henkilökunta auttaa mielellään valinnassa ja etsimisessä! Kirjoja voi myös tarvittaessa varata ilmaiseksi muista Lapin kirjastoista.

Lukudiplomin avulla oppilas voi helpolla ja palkitsevalla tavalla tutustua lukuharrastukseen ja erilaisiin kirjallisuuden lajeihin. Lukeminen on hauskaa, mutta ennen kaikkea hyödyllistä. Hyvä lukutaito on välttämätöntä nykyisessä yhteiskunnassa. Se antaa pohjan koulussa pärjäämiselle ja menestykselle niin opiskeluissa kuin yksityis- ja työelämässäkin.

Lukudiplomi

  • tarjoaa lukuelämyksiä ja herättää lukijassa tunteita,
  • kartuttaa yleissivistystä, monipuolistaa sanavarastoa ja antaa virikkeitä mielikuvitukselle,
  • innostaa lasta kirjallisuuden pariin ja vahvistaa lukumotivaatiota,
  • herättää ja ylläpitää lukuharrastusta.

Lukudiplomin voi suorittaa joka vuosi. Jokaiselle luokalle on tarjolla oma diplominsa. Luettavat kirjat valitaan luokkakohtaisilta kirjalistoilta. Listoissa on otettu huomioon myös heikommat lukijat, helppolukuisemmat vaihtoehdot on erikseen merkitty. Oppilas voi myös suorittaa alempien luokka-asteiden lukudiplomin, jos se on jostain syystä jäänyt suorittamatta ja hän haluaa suorittaa sen. Luettavat kirjat valitaan silloin sen luokan kirjalistalta, jonka diplomia suoritetaan.

Lukudiplomia varten alakoulun oppilas valitsee ja lukee vuosittain kuusi kirjaa. Kirjat on jaoteltu listalla kuuteen ryhmään eli oppilas lukee yhden kirjan kustakin ryhmästä. Yläkoulun oppilas lukee vuosittain yhteensä seitsemän kirjaa, jotka valitaan yhdeksästä eri ryhmästä. Kaikista ryhmistä ei siis tarvitse lukea kirjaa, vaan oppilas voi osittain itse valita mistä ryhmästä kirjan lukee. Tarkemmat ohjeet ovat oppilaan diplomivihossa.

Kirjat voi lukea siinä järjestyksessä, kuin itse tahtoo. Kirjasarjoista voi lukea minkä tahansa osan, vaikka sitä ei olisi erikseen listassa mainittu. Opettajan kanssa voi sopia, jos oppilas tahtoo lukea jonkin kirjan, jota listassa ei ole mainittu. Opettajan kanssa voi myös sopia, jos tahtoo lukea kirjan e-kirjana, kuunnella äänikirjana tai lukea muulla kuin suomen kielellä. Ne, joilla on todettu lukemiseste, voivat suorittaa diplomin Celian avulla.

Oppilas saa koulusta diplomivihon, josta löytyvät kirjalistat ja taulukko, johon hän merkitsee luetut kirjat. Jokaiseen luettuun kirjaan liittyy myös pieni tehtävä. Opettaja päättää, teettääkö hän oppilaallaan tehtäviä. Jos opettaja ei teetä tehtäviä, voidaan lukusuoritusta seurata jollain muulla tavalla – esimerkiksi huoltajan allekirjoituksella, kun diplomikirja on luettu. Tarvittaessa opettaja ohjeistaa asiasta tarkemmin.

Kun oppilas on lukenut kaikki yhden lukudiplomin suorittamiseen kuuluvat kirjat, saa hän opettajalta diplomitodistuksen. Opettaja päättää diplomitodistusten jakamisen ajankohdan.

Takaisin alkuun

Lisätietoa opettajille

Lukudiplomin teettäminen on opettajille vapaaehtoista. Lukudiplomin suorittamisesta on kuitenkin paljon hyötyä oppilaille. Lukeminen vahvistaa lukutaitoa. Hyvä lukutaito puolestaan auttaa oppilasta pärjäämään koulussa ja myöhemmin työelämässä.

Opettaja voi ottaa diplomin suorittamisen osaksi opetusta. Opettaja voi esimerkiksi lukea diplomikirjaa ääneen luokan yhteisillä lukutunneilla, ja kirjan luettuaan antaa oppilaille suoritusmerkinnän. Diplomi on työkalu, jota opettaja voi harkintansa mukaan muokata ja mukauttaa vastaamaan oman luokkansa ja opetuksensa tarpeita.

Opettaja tulostaa oppilaalle diplomivihon, josta löytyvät kirjalistat sekä taulukko, johon oppilas merkitsee luetut kirjat. Tulostettavat materiaalit löytyvät tältä sivulta. Yläkoulun oppilas voi halutessaan tulostaa diplomivihon ja tehtävälistat itse.

Jokaiseen luettuun kirjaan liittyy pieni tehtävä. Tehtävät eivät ole diplomin suorittamisessa pääroolissa, vaan ne auttavat valvomaan, onko kirja luettu ja onko sen sisältö ymmärretty. Tehdyistä diplomitehtävistä voi järjestää vaikkapa pienen näyttelyn koululla tai kirjastolla.

Opettaja saa itse päättää, teettääkö hän oppilaillaan tehtäviä. Jos opettaja ei teetä tehtäviä, voidaan lukusuoritusta seurata jollain muulla tavalla – esimerkiksi huoltajan allekirjoituksella. kun diplomikirja on luettu. Tarvittaessa opettaja ohjeistaa oppilaan huoltajia asiasta tarkemmin.

Kun oppilas on lukenut kaikki yhden lukudiplomin suorittamiseen kuuluvat kirjat, saa hän opettajalta diplomitodistuksen. Diplomitodistusten jakamisesta päättää opettaja. Jakamisesta voidaan tehdä myös koulukohtainen päätös, diplomitodistukset voidaan jakaa kaikille lukudiplomin suorittaneille esimerkiksi koulun kevätjuhlassa.

Koulu voi oman harkintansa mukaan palkita ahkeria lukijoita vaikkapa stipendillä, kun esimerkiksi alakoulun (1.–6. luokat) tai yläkoulun (7.–9. luokat) kaikki lukudiplomit on suoritettu. Koulut voivat myös harkita, tuleeko oppilaan todistukseen merkintä lukudiplomin suorittamisesta ja vaikuttaako diplomin suorittaminen positiivisesti äidinkielen arvosanaan. Esimerkiksi Oulun kaupunki suosittelee omassa lukudiplomissaan käytäntöä, että diplomin suorittaminen vaikuttaisi korottavasti äidinkielen ja kirjallisuuden arviointiin.

Takaisin alkuun

Lukudiplomivihkot

Tehtävävihkot

Lukudiplomitodistukset

Takaisin alkuun