Lukeminen on hyvä harrastus ja tärkeä taito. Sitä kannattaa harjoitella ja pitää yllä. Kirjasto on täynnä mielenkiintoista luettavaa, joka vain odottaa löytämistään.

Kemin kouluissa on mahdollisuus suorittaa lukudiplomi. Se on osa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa diplomin ja ylläpitää sitä, koulu valvoo sen suorittamista.

Lukudiplomin avulla oppilas tutustuu lukemiseen ja erilaiseen kirjallisuuteen. Sen voi suorittaa joka vuosi. Jokaiselle luokka-asteelle on oma diplomi ja kirjalista. Ohjeet suorittamiseen löytyvät luokan omasta diplomivihkosta.

Tältä sivulta löydät:

Tietoa huoltajille ja opettajille

Kemin alakouluissa ja yläkouluissa on mahdollisuus suorittaa lukudiplomi. Lukudiplomi on osa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa lukudiplomin ja päivittää sitä, koulu puolestaan valvoo diplomin suorittamista, tulostaa diplomimateriaalin ja jakaa diplomitodistukset.

Kodin tehtävänä on kannustaa lasta lukemaan ja tarpeen mukaan auttaa lasta diplomikirjojen valitsemisessa ja etsimisessä. Tärkeää on, että lapsi ja nuori saa kuitenkin itse päättää, minkä kirjan hän tahtoo lukea. Kirjaston henkilökunta auttaa mielellään valinnassa ja etsimisessä! Kirjoja voi myös tarvittaessa varata ilmaiseksi muista Lapin kirjastoista.

Lukudiplomin kautta oppilas voi helpolla ja palkitsevalla tavalla tutustua lukuharrastukseen ja erilaisiin kirjallisuuden lajeihin. Lukeminen on taito, joka on opittavissa kuten muutkin taidot, ja vaatii ylläpitämistä. Lukutaito on kaiken oppimisen perusta ja välttämätöntä nykyisessä yhteiskunnassa. Lukutaito tukee ja auttaa pärjäämään läpi elämän, niin koulussa, opiskelussa, yksityiselämässä kuin työelämässä.

Lukudiplomi

  • tarjoaa lukuelämyksiä ja herättää lukijassa tunteita,
  • kartuttaa yleissivistystä, monipuolistaa sanavarastoa ja antaa virikkeitä mielikuvitukselle,
  • innostaa kirjallisuuden pariin ja vahvistaa lukumotivaatiota ja lukutaitoa,
  • herättää ja ylläpitää lukuharrastusta.

Lukudiplomin voi suorittaa joka vuosi. Jokaiselle luokalle on tarjolla oma diplominsa. Luettavat kirjat valitaan luokkakohtaisilta kirjalistoilta. Listoissa on otettu huomioon myös heikommat lukijat ja osasta kirjoista löytyy myös selkokieliset mukautukset. 

Alakoulun lukudiplomia varten oppilas valitsee ja lukee vuosittain kuusi kirjaa kuudesta eri ryhmästä. Yläkoulun oppilas lukee vuosittain yhteensä seitsemän kirjaa, jotka valitaan yhdeksästä eri ryhmästä. Tarkemmat ohjeet ovat oppilaan diplomivihossa.

Kirjasarjoista voi lukea minkä tahansa osan, vaikka sitä ei olisi erikseen listassa mainittu. Opettajan kanssa voi sopia, jos oppilas tahtoo lukea jonkin kirjan, jota listassa ei ole mainittu. Opettajan kanssa voi myös sopia, jos tahtoo lukea kirjan e-kirjana, kuunnella äänikirjana tai lukea muulla kuin suomen kielellä. Ne, joilla on todettu lukemiseste, voivat suorittaa diplomin Saavutettavuuskirjasto Celian avulla.

Oppilas saa koulusta diplomivihon, josta löytyvät kirjalistat ja luettuun kirjaan liittyvä pieni tehtävä. Kun oppilas on lukenut kaikki yhden lukudiplomin suorittamiseen kuuluvat kirjat, saa hän opettajalta diplomitodistuksen. Opettaja päättää diplomitodistusten jakamisen ajankohdan.

Takaisin alkuun

Lisätietoa opettajille

Lukudiplomin teettäminen on opettajille vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Lukemisesta on kuitenkin paljon hyötyä oppilaille, sillä lukutaito on kaiken oppimisen perusta, ja vain lukemalla lukutaito vahvistuu. Lukudiplomi on yksi työkalu, jolla lukutaitoa voidaan pitää yllä.

Opettaja voi ottaa diplomin suorittamisen osaksi opetusta. Diplomikirjoja voi vaikka lukea luokan yhteisillä lukutunneilla. Diplomi on työkalu, jota opettaja voi harkintansa mukaan muokata ja mukauttaa vastaamaan oman luokkansa ja opetuksensa tarpeita. Opettaja tulostaa oppilaalle diplomivihon, josta löytyvät kirjalistat sekä jokaisen listan alta pieni luettuun kirjaan liittyvä tehtävä. Tehtävät eivät ole diplomin suorittamisessa pääroolissa, vaan ne auttavat valvomaan, onko kirja luettu ja onko sen sisältö ymmärretty. Listan lopussa on myös kohta, johon lukusuoritusta valvova aikuinen, huoltaja tai opettaja, laittaa kuittauksensa, kun diplomikirja on luettu ja tehtävä tehty. Tarvittaessa opettaja ohjeistaa oppilaan huoltajia asiasta. Myös kirjastolta voi käydä kysymässä neuvoa.

Kun oppilas on lukenut kaikki diplomin saamiseen vaaditut kirjat, annetaan hänelle lukudiplomitodistus. Todistusten jakamisesta päättää opettaja. Jakamisesta voidaan tehdä myös koulukohtainen päätös, todistukset voidaan jakaa kaikille lukudiplomin suorittaneille esimerkiksi koulun kevätjuhlassa. Koulu voi oman harkintansa mukaan palkita ahkeria lukijoita vaikkapa stipendillä, kun esimerkiksi alakoulun (1.–6. luokat) tai yläkoulun (7.–9. luokat) kaikki lukudiplomit on suoritettu. Koulut voivat myös harkita, tuleeko oppilaan todistukseen merkintä lukudiplomin suorittamisesta ja vaikuttaako diplomin suorittaminen positiivisesti äidinkielen arvosanaan. Esimerkiksi Oulun kaupunki suosittelee omassa lukudiplomissaan käytäntöä, että diplomin suorittaminen vaikuttaisi korottavasti äidinkielen ja kirjallisuuden arviointiin.

Takaisin alkuun

Lukudiplomivihkot

Lukudiplomitodistukset

Takaisin alkuun