Pysäköintivirhemaksu on 40 euroa. Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies, joka käsittelee kirjalliset oikaisuvaatimukset. Pysäköintivirheisiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä pysäköinninvalvonnan toimistoon.

Pysäköinninvalvonnan puhelinaika

Normaalisti puhelinaika torstaisin kello 9.30-11.00.

30.6.2021 ei puhelinaikaa.

Heinäkuussa ei puhelinaikaa ajalla 1.-30.7.2021.

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Virhemaksun saaneella on oikeus esittää oikaisuvaatimus, joka voi koskea pysäköintivirhemaksukehotusta, maksuvaatimusta tai maksun korotusta. Oikaisuvaatimus on tehtävä ilmoitetun maksuajan eli kolmenkymmenen päivän kuluessa. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei jatka maksuaikaa vaan maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus hyväksytään.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä vapaamuotoisesti kirjallisena ja lähettää se postitse osoitteella Kemin kaupungin pysäköinninvalvonta, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai vapaamuotoisesti sähköisenä osoitteeseen pysakointi@kemi.fi.

Oikaisuvaatimuksessa tulee olla asian numero, jota se koskee. Asian numero löytyy maksukehotuksen ja maksuvaatimuksen oikeasta yläkulmasta. Oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, osoite, tilinumero, päiväys ja allekirjoitus. Lisäksi vapaamuotoinen selostus virheestä tai tapahtumien kulusta sekä perustelu maksun aiheettomuudesta. Oikaisuvaatimukseen voi myös laittaa liitteeksi todisteita, joihin halutaan vedota.

Pysäköinninvalvoja tutkii ja käsittelee oikaisuvaatimukset ja pyytää niihin tarvittaessa lisäselvityksiä esim. pysäköinnintarkastajalta. Oikaisuvaatimuksesta annetaan kirjallinen päätös, joka lähetetään asiakkaalle postitse.

Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjat on viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta, valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Lähettäjän vastuulla saadaan valitusasiakirjat myös lähettää maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille yllä mainittuna määräpäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivä on selvitettävä tiedoksianto- tai saantitodistuksella. Valitusta ei tutkita, jollei valituskirjaan ole liitetty edellä mainittua todistusta pysäköintivirheen johdosta vaaditun maksun suorittamisesta.