Maaperän pilaantumisen ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin jälkikäteinen puhdistaminen. Maaperän pilaantumista voidaan ehkäistä monin tavoin tiedottamisesta lainsäädännöllisiin keinoihin.

Vastuu ympäristöonnettomuuksien torjunnasta on kuntien pelastusviranomaisilla.

Ympäristönsuojelu- ja kemikaalilain mukaiset luvat ja ilmoitukset ovat keskeinen väline maaperää pilaavan toiminnan ohjaamisessa ja pilaantumista hallittaessa.

Maaperän pilaantumisen ennaltaehkäisemiseen kuuluu riskejä aiheuttavien tapausten ja toimintojen tunnistaminen. Maaperän ominaisuuksien tutkimuksista, pohjavesitutkimuksista sekä pilaantuneiden maa-alueiden kartoituksista ja riskiluokituksista saadaan tietoa, jota voidaan hyödyntää muun muassa kaavoituksessa ja maakaupoissa.